Ga direct naar de content

Groei consumptie diensten door huishoudens valt terug

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 8 2002

Groei consumptie diensten door huishoudens valt terug
Aute ur(s ):
Divisie marco-economische statistieken en publicaties van het cbs
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4382, pagina 815, 8 november 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

In de periode 1995-2000 lag de jaarlijkse volumegroei van de binnenlandse consumptie door huishoudens op gemiddeld 4,1 procent.
In het laatste anderhalf jaar was het stijgingspercentage fors lager. De voor prijsverandering gecorrigeerde binnenlandse consumptie
door huishoudens was in 2001 en de eerste helft van 2002 nog maar een procent hoger dan in een jaar eerder.
De uitgaven van huishoudens kunnen worden onderscheiden in uitgaven aan goederen en aan diensten. De uitgaven aan diensten, zoals
huisvesting, horeca, vervoer en communicatie, worden steeds belangrijker. Bij de uitgaven aan diensten is het tempo van de
volumegroei ingezakt, van gemiddeld 4,8 procent in de periode 1995-2001 naar 0,9 procent in de eerste helft van 2002. De
volumestijging van deze categorie is sterk gedaald, van twaalf procent per jaar in de periode 1995-2001 naar 3,1 procent in het laatste
halfjaar. Bij de financiële en zakelijke diensten is de volumestijging van de afgelopen jaren in de eerste helft van 2002 omgeslagen in
een daling. De afname van de horeca-diensten verleden jaar (-1,6 procent) zette zich in 2002 verder door.
Consumptie door huishoudens is meer conjunctuurrelevant
Tot nu toe is door het cbs de maandelijkse ontwikkeling van de consumptie gevolgd aan de hand van de ‘werkelijke individuele
consumptie’. De volumestijging hiervan kwam in de eerste zes maanden van dit jaar uit op 1,4 procent. Dit is 0,5 procentpunt hoger dan
de ‘consumptie door huishoudens’. De werkelijke individuele consumptie omvat alle door huishoudens geconsumeerde goederen en
diensten. Het merendeel hiervan wordt betaald door de huishoudens, maar ook de overheid draagt via huursubsidies en uitkeringen voor zorg en onderwijs hieraan bij. Deze individuele overheidsconsumptie is minder gevoelig voor
schommelingen in de conjunctuur dan de uitgaven van de huishoudens zelf. De consumptie door huishoudens heeft alléén betrekking
op dat deel van de werkelijke individuele consumptie dat door de huishoudens zelf betaald wordt. Dit maakt de ‘consumptie door
huishoudens’ meer conjunctuurrelevant en daarom wordt bij de berichtgeving van het cbs over de conjunctuur voortaan gekozen voor
deze indicator.
figuur 1

Figuur 1. Consumptieve bestedingen door huishoudens, binnenlands procentule volumemutaties t.o.v. een jaar eerder
figuur 2

Figuur 2. Consumptieve bestedingen door huishoudens, binnenlands procentule volumemutaties

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteurs