Ga direct naar de content

Geen grotere doelmatigheid door herindeling gemeenten

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 25 2014

De bezuiniging die het kabinet inboekt omdat het van de geplande opschaling van gemeenten doelmatigheidswinsten verwacht, is ongegrond. Eerdere gemeentelijke herindelingen hebben geen enkel effect gehad op de totale gemeentelijke uitgaven.

ESB Openbare financiën

openbare financiën

Geen grotere
doelmatigheid door
herindeling gemeenten
Het kabinet verwacht met de opschaling van het lokale bestuur
structureel een miljard euro per jaar aan efficiencywinst te behalen. Na herindeling dalen de uitgaven echter niet, zelfs niet bij de
kleinste gemeenten. Er zijn evenmin aanwijzingen dat schaalvoordelen wel optreden maar worden gebruikt om het voorzieningenniveau te verhogen.

Maarten
allers
Directeur van
COELO en
hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit
Groningen
bieuwe
geertsema
Onderzoeker bij
COELO

406

I

n het regeerakkoord valt te lezen dat het kabinetRutte-Asscher voor de lange termijn gemeenten
met ten minste 100.000 inwoners voor ogen heeft.
Onder de vooronderstelling dat dit tot een grotere
doelmatigheid zal leiden, is structureel alvast een
bezuiniging van een miljard euro op het gemeentefonds ingeboekt. Minister Plasterk heeft deze norm inmiddels alweer
laten vallen, maar de ingeboekte bezuiniging niet. Die bezuiniging is echter niet onderbouwd. Het regeerakkoord noemt
schaalvoordelen en “minder dubbeling van takenâ€. Maar hier
schuilt een niet-getoetste aanname achter. Het effect van
schaal op kosten is immers niet eenduidig negatief, maar kent
theoretisch een zogenaamde U-curve. Kleine organisaties
kunnen via groei soms doelmatiger worden door specialisatie en arbeidsdeling en door spreiding van vaste kosten over
een grotere productie. Met de schaal groeien echter ook het
management en de bureaucratie waardoor uiteindelijk schaalnadelen kunnen optreden. De impliciete aanname van het kabinet is dus dat gemeenten zich nog links van het dal in deze
U-curve bevinden. Klopt dat?
In Nederland is de totale efficiency van gemeenten nooit
gemeten. Door de diversiteit aan moeilijk kwantificeerbare
outputs is dat ook moeilijk. Wel is onderzoek gedaan op

bepaalde beleidsterreinen (De Groot et al., 2014). Zo ligt
de optimale schaal voor afdelingen die verantwoordelijk
zijn voor het verstrekken van identiteitsdocumenten bij gemeenten tussen de 17.000 en 65.000 inwoners. Daarboven
treden schaalnadelen op. Bij afvalinzameling treedt een kostennadeel pas op bij minder dan 45.000 inwoners. Doordat
inzamelaars meerdere gemeenten kunnen bedienen, hoeven
gemeenten die omvang zelf niet te halen. Geen enkel onderzoek ondersteunt een streven naar gemeenten van minimaal
100.000 inwoners.
Bij een studie naar de totale uitgaven bleek al dat grotere
gemeenten per inwoner meer uitgeven dan kleinere (Allers,
2010). Bij een dergelijke dwarsdoorsnede-analyse is het echter moeilijk schaaleffecten te isoleren, aangezien gemeenten
ook op andere vlakken verschillen, waarvoor niet altijd te
controleren is. Bij een herindeling verandert alleen de bestuurlijke schaal en is dat effect beter los te meten. Het effect
van herindelingen op gemeentefinanciën is in Nederland nog
niet eerder onderzocht. Bij woningcorporaties is wel onderzoek gedaan naar het effect van fusies op de doelmatigheid:
dat blijkt alleen bij kleine corporaties eenduidig positief te
zijn (Veenstra et al., 2014).
Buitenlands onderzoek levert conflicterende resultaten
op. In Zwitserland, Denemarken en Finland zijn tekenen gevonden van uitgavenstijgingen na herindeling (Lüchinger en
Stutzer, 2002; Hansen, 2014; Moisio en Uusitalo, 2013). In
Israël en in Duitsland zijn juist uitgavendalingen gevonden
(Reingewertz, 2012; Blesse en Baskaran., 2013).
Onderzoek

Om de gevolgen van gemeentelijke herindelingen in Nederland te bestuderen is voor de periode 2002–2013 via een
difference-in-difference-analyse de uitgavenontwikkeling van
heringedeelde gemeenten vergeleken met die in niet-heringedeelde gemeenten (Allers en Geertsema, 2014). De belangrijkste onderzochte variabele is de omvang van de totale lasten
per hoofd van de bevolking, waarbij de grondexploitaties uit

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 99 (4688) 27 juni 2014

Openbare financiën ESB

de cijfers zijn gelicht omdat deze grote schommelingen kennen die niet samenhangen met de mate waarin gemeenten
hun taken efficiënt uitvoeren. De uitgavengegevens zijn afkomstig van het CBS.
Om te corrigeren voor externe ontwikkelingen is een set
controlevariabelen meegenomen. Allereerst gaat het hier om
het inwoneraantal en de bevolkingsdichtheid per gemeente.
Uit een analyse van de determinanten van herindeling blijken dit de twee belangrijkste te zijn: inwoneraantal heeft een
negatief effect op de kans op herindeling, bevolkingsdichtheid een positief effect. De overige controlevariabelen zijn de
algemene uitkering uit het gemeentefonds per inwoner, het
percentage inwoners met een bijstands- of WW-uitkering
en variabelen die de ideologie van de gemeenteraad, de mate
van concentratie van zetels bij partijen, en het aandeel van de
coalitiepartijen binnen de raad meten. Ten slotte wordt ook
gecontroleerd voor het effect van verkiezingen.
Voor het onderzoek zijn de herindelingen die van 1997
tot en met 2011 hebben plaatsgevonden meegenomen. In
deze periode zijn in totaal 329 gemeenten heringedeeld tot
122 nieuwe gemeenten. Ruim zeventig procent hiervan had
voor herindeling tussen 5.000 en 20.000 inwoners. Na herindeling had ruim zeventig procent van de nieuwe gemeenten
een bevolking van tussen de 20.000 en 50.000 inwoners. In
een beperkt aantal gevallen is eerder sprake van annexatie dan
van fusie: de grootste fusiepartner is dan dusdanig groot (groter dan 85 procent van de totale bevolking na herindeling)
dat geen vergelijkbaar herindelingseffect valt te verwachten.
Annexaties zijn niet meegenomen, evenmin als gemeenten
die gedurende de onderzoeksperiode meer dan eens zijn heringedeeld.
Omdat herindeling mogelijk verschillend uitwerkt in
verschillende perioden rondom het moment van herindeling
zijn vier dummyvariabelen gebruikt. Allereerst wordt gekeken naar effecten in de drie jaar voorafgaand aan een herindeling door een dummy die een waarde van 1 heeft in deze jaren
(Apre). In deze periode is al bekend dat de herindeling plaats
gaat vinden, wat de gemeentelijke uitgaven mogelijk beïnvloedt. Het effect na de herindeling wordt opgesplitst in drie
perioden. Eén dummy meet het effect in het herindelingsjaar
zelf en de drie jaren daarna (A0-3). Dit is de periode waarin
grote reorganisatie-inspanningen te verwachten zijn. Vervolgens zijn er dummyvariabelen opgenomen voor de middellange termijn (vier tot tien jaar na herindeling; A4-10) en de
lange termijn (elf jaar en langer; A11+).

gangspunt. Bovendien kunnen veel uitgaven niet op korte
termijn worden beëindigd. Daarom is naast een statisch model ook een dynamisch model geschat. Dat wil zeggen dat de
waarde van de afhankelijke variabele in het voorgaande jaar
wordt meegenomen als controlevariabele, in plaats van de gemeentespecifieke trend. De variabelen zijn uitgedrukt in logs,
zodat de regressie-uitkomsten als procentuele veranderingen
kunnen worden geïnterpreteerd.
Er zijn drie verschillende controlegroepen gebruikt.
De grootste controlegroep bestaat uit alle gemeenten. Hierbij worden echter heringedeelde gemeenten vergeleken met
niet-heringedeelde gemeenten, terwijl deze sterk afwijkende
karakteristieken kunnen hebben. Heringedeelde gemeenten
zijn bijvoorbeeld kleiner dan de gemiddeld, en ook andere,
onmeetbare eigenschappen kunnen afwijken. Een tweede,
betere, controlegroep bestaat uit alleen de 101 heringedeelde
gemeenten. Een alternatief is een controlegroep die naast de
heringedeelde gemeenten ook een groep van 35 gemeenten
bevat die op de nominatie stonden heringedeeld te worden,
maar waar dat om politieke redenen niet is doorgegaan. In
eerste instantie is gekozen voor de laatstgenoemde controlegroep, zodat zo veel mogelijk gemeenten kunnen worden
meegenomen die vergelijkbare karakteristieken hebben. Wel
is nagegaan of de uitkomsten veranderen bij gebruik van een
andere controlegroep.
Uitkomsten

Voorlopige resultaten wezen aanvankelijk op stijgende uitgaven na herindeling (Allers en Geertsema, 2012). Na een
uitbreiding van de dataset met herindelingen tussen 1997 en

Regressies van totale uitgaven en de aandelen
van Bestuur en Cultuur & Recreatie¹
Afhankelijke
variabele
Model

TABEL 1

Aandeel uitgaven

Aandeel uitgaven aan

aan Bestuur

Cultuur & Recreatie

Totale uitgaven

Statisch Dynamisch Statisch Dynamisch

Statisch Dynamisch

Vertraagde
afhankelijke

0,47***

0,68***

0,61***

Apre

–0,04*

–0,03

0,01

–0,01

0,02

0,02

A0-3

–0,03

0,00

–0,22**

–0,12

0,07*

0,03

Econometrie

A4-10

–0,01

0,01

–0,24**

–0,14*

0,06

0,02

Om de gemeenten voor en na herindeling te vergelijken is een
datapanel opgesteld volgens de gemeentelijke indeling van
2011, waarbij de uitgaven van herindelingspartners voor het
jaar van herindeling zijn opgeteld. In de regressievergelijkingen zijn vaste effecten op gemeenteniveau, gemeentespecifieke trends en jaareffecten opgenomen. Zo wordt gecorrigeerd
voor onveranderlijke gemeentespecifieke kenmerken, voor
trendmatige gemeentespecifieke ontwikkelingen in de uitgaven en voor gebeurtenissen die in alle gemeenten tegelijk
plaatsvonden, zoals conjuncturele schommelingen of wetswijzigingen.
Gemeentelijke budgetten worden niet elk jaar vanaf nul
opgebouwd; de begroting van het jaar ervoor dient als uit-

A11+

0,00

0,02

–0,27**

–0,18**

0,05

0,02

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Waarnemingen 1.542

1.341

1.515

1.311

1.514

1.309

Gemeenten

135

135

135

135

135

135

R2

0,64

Jaargang 99 (4688) 27 juni 2014

Gemeentelijke
trends

0,50

0,40

Pseudo-R2
(within)

0,44

0,41

0,27

¹Alle regressies zijn inclusief jaareffecten, vaste effecten en controlevariabelen. Significantie is gebaseerd
op robuuste standaardfouten die zijn geclusterd per gemeente.
*/**/*** Significant op respectievelijk tien-, vijf- en eenprocentsniveau

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Bron: Allers en Geertsema, 2014

407

ESB Openbare financiën

2002 is dat effect echter verdwenen. In tabel 1 is te zien dat
de totale uitgaven niet reageren op herindelingen. Geen van
de herindelingsdummy’s heeft een coëfficiënt die significant
van nul afwijkt. Voor noch na herindeling dalen of stijgen
de gemeentelijke uitgaven in vergelijking met niet-fuserende
gemeenten, ook niet als andere controlegroepen worden
gebruikt. In het statische model is wel een negatief effect te
zien voor de periode vóór herindeling, maar dit is alleen significant op tienprocentsniveau. De richting van het effect ligt
bovendien niet in de lijn der verwachting: als er al een effect
voor herindeling zou zijn, dan zou dat eerder positief zijn
omdat mogelijk al reorganisatiekosten opspelen, of omdat gemeenten nog snel geld willen opmaken. Dit resultaat is in het
dynamische model ook niet te zien.
Om de robuustheid van de uitkomsten te controleren
zijn twee alternatieve analysemodellen gebruikt. Als eerste
is een model gebruikt waarbij de dynamische panelanalyse is
uitgebreid zodat rekening wordt gehouden met ruimtelijke
interactie. Daarnaast is gecontroleerd of de uitkomsten overeind blijven bij gebruik van een geïnstrumenteerde variabele
die aangeeft hoe sterk de bevolking toeneemt door herindeling, waarbij een simpele herindelingsdummy als instrument
is gebruikt. De resultaten van deze analyses bevestigen de eerdere bevinding dat de totale uitgaven niet reageren op herindeling (Allers en Geertsema, 2014).
Hiermee is echter niet uitgesloten dat herindeling mogelijk toch een gunstige uitwerking kan hebben op de lokale
bestedingen. Om te beginnen zou herindeling bij verschillende soorten gemeenten verschillend kunnen uitpakken.
Het gemiddelde effect zou hierdoor dan nul kunnen zijn,
terwijl herindeling voor sommige gemeenten wel gunstig is.
In de tweede plaats gebruiken gemeenten eventuele schaaleffecten misschien niet om hun uitgaven te verlagen, maar om
hun voorzieningenniveau te verbeteren. Beide mogelijkheden
zijn onderzocht (Allers en Geertsema, 2014).

Regressies van woningprijzen¹
Apre

–0,01*

A0-3

–0,02*

A4-10

–0,02*

A11+

TABEL 2

–0,01

Jaareffecten

Ja

Vaste effecten

Ja

Gemeentelijke trends

Ja

Controlevariabelen
Waarnemingen
Gemeenten
R

2

Nee
1.464
122
0,94

¹ Significantie is gebaseerd op robuuste standaardfouten die zijn geclusterd
per gemeente.
* Significant op tienprocentsniveau
Bron: Allers en Geertsema, 2014

408

Heterogeniteit

Als de gemeentelijke doelmatigheid inderdaad een U-curve
vertoont zijn bij kleine gemeenten schaalvoordelen te verwachten, terwijl opschaling vanaf een bepaalde grens juist tot
schaalnadelen zal leiden. Het is daarom interessant om na te
gaan of de omvang van gemeenten van invloed is op het effect
van herindeling op de uitgaven. Dit is getoetst door interactievariabelen op te nemen van de herindelingsdummy’s met
het inwonertal. Het herindelingseffect blijkt echter onafhankelijk van de omvang van de gemeente. Op geen enkel schaalniveau beïnvloedt herindeling het uitgavenniveau significant.
Naast een verschil in de inwonersaantallen, kan ook een
verschil in de politieke heterogeniteit bij de herindeling van
invloed zijn. De hypothese hierachter is dat het samengaan
van gemeenten waarvan de inwoners verschillende voorkeuren voor openbare voorzieningen hebben tot een hoger
voorzieningsniveau leidt. Als een gemeente met goede sportvoorzieningen samengaat met een gemeente die veel aan cultuur doet, levert dit wellicht een gemeente op die zowel op
sport- als op cultuurgebied naar verhouding veel uitgeeft. In
dat geval drijft herindeling de uitgaven op. Bij het samengaan
van gemeenten met inwoners die wat preferenties betreft op
elkaar lijken valt dit effect niet te verwachten. Wellicht gaan
de uitgaven daar wel omlaag.
Verschillen in preferenties kunnen worden afgemeten
aan verschillen in politieke voorkeur. In de regressies zijn interactievariabelen opgenomen van de herindelingsdummy’s
met een maatstaf voor de politieke heterogeniteit. Deze
maatstaf is gebaseerd op een variabele die de ideologie van de
wethouders meet. Politieke heterogeniteit wordt uitgedrukt
als het verschil tussen het meest linkse bestuur in een van de
fusiegemeentes, en het meest rechtse. Het effect van herindeling blijkt echter niet significant samen te hangen van de mate
van politiek heterogeniteit.
Een derde mogelijkheid is dat het herindelingseffect
afhangt van het aantal herindelingspartners. Hoe meer partners, hoe complexer, maar ook hoe groter de potentiële efficiencywinst. Omdat herindelingen met vier of meer partners
zelden voorkomen, is onderzocht of het effect van herindelingen met twee partners verschilt van dat bij drie partners. Dat
blijkt niet het geval.
Voorzieningenniveau

Er zijn dus geen aanwijzingen dat bepaalde groepen gemeenten bij herindeling wel schaalvoordelen realiseren, maar dat
die in een globale regressie niet worden gemeten. De tweede
mogelijkheid, dat behaalde schaalvoordelen na herindeling
zijn gebruikt om het gemeentelijke voorzieningenniveau te
verhogen en niet om de uitgaven te verlagen, is op twee manieren onderzocht.
Om te beginnen is nagegaan hoe na herindeling de samenstelling van de gemeentelijke uitgaven verandert. In
Denemarken en Finland bleken herindelingen te leiden tot
lagere bestuurskosten (Blom-Hansen et al., 2012; Moisio en
Uusitalo, 2013). Bestuur is ook bij uitstek een uitgavencategorie waarin schaalvoordelen te verwachten zijn, omdat het
aantal bestuurders en raadsleden per inwoner na herindeling
sterk afneemt. In tabel 1 is te zien dat ook in Nederland het
aandeel van bestuurslasten in de totale lasten na herindeling
significant afneemt.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 99 (4688) 27 juni 2014

Openbare financiën ESB

Het aandeel van bestuursuitgaven ligt rond de vijf procent en is daarmee dusdanig klein dat een daling op dit terrein
misschien tot een niet-waarneembare daling van de totale uitgaven leidt. Maar misschien wordt deze besparing op de kosten van bestuurders en hun ambtelijke ondersteuning juist wel
uitgegeven aan dingen die mensen aantrekkelijk vinden. Om
dit na te gaan is ten eerste het aandeel van Cultuur & recreatie
in de gemeentelijke uitgaven geanalyseerd. In tegenstelling tot
veel andere terreinen, waar uitgaven als gevolg van rijksregels
vaak een min of meer verplicht karakter hebben, beschikken gemeenten op dit terrein over een grote beleidsvrijheid.
Uitgaven aan Cultuur & recreatie betreffen voorzieningen
die een relatief luxe karakter hebben. Moet er bezuinigd worden, dan gaat hier vaak als eerste het mes in. Gemeenten die
geld over hebben kunnen hun aantrekkelijkheid vergroten
via voorzieningen op het terrein van Cultuur & recreatie. De
laatste twee kolommen van tabel 1 laten echter zien dat er alleen in het statische model een (zwak) significant effect is, en
alleen vlak na de herindeling. Ook de aandelen van de andere
gemeentelijke begrotingsfuncties laten geen stijging zien die
correspondeert met de daling bij de bestuursuitgaven (Allers
en Geertsema, 2014).
Het is echter denkbaar dat herindeling desondanks toch
leidt tot betere voorzieningen. In dat geval wordt de gemeente aantrekkelijker om te wonen: voor hetzelfde geld wordt
immers meer geleverd. De vraag naar woningen zal daardoor
toenemen. Omdat het woningaanbod in Nederland inelastisch is, zou dit moeten leiden tot een stijging van de huizenprijzen. Allers en Vermeulen (2013) laten zien dat huizenprijzen inderdaad stijgen als gemeenten meer vrij besteedbaar
geld van het Rijk ontvangen. Blijkbaar wordt dat geld besteed
aan zaken die door huizenkopers worden gewaardeerd. Bij
geld dat eventueel vrijkomt als de doelmatigheid na herindeling verbetert, valt hetzelfde te verwachten.
Dit is onderzocht door via een hedonische regressie huizenprijzen te berekenen die zijn gecorrigeerd voor verschillen
in woningkenmerken. Dit op basis van transactiegegevens
die ter beschikking zijn gesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM. Het
NVM-bestand bevat naast de verkoopprijs en de locatie tal
van kenmerken van de betrokken woningen (oppervlak, aantal kamers, ligging, tuin, enzovoort). Daarmee is per gemeente
en per jaar bepaald wat de verkoopwaarde was van een woning
met gemiddelde eigenschappen. Die waarde weerspiegelt de
aantrekkelijkheid van gemeenten.
Vervolgens is een regressie geschat van de woningprijs
op de herindelingsdummy’s, met daarnaast als verklarende
variabelen gemeentespecifieke trends, vaste effecten op gemeenteniveau en jaareffecten. Om endogeniteitsproblemen te
voorkomen zijn geen controlevariabelen opgenomen (Allers
en Vermeulen, 2013). In tabel 2 is te zien dat gemeentelijke
herindeling een zwak significant effect heeft op de woningprijzen. Dat effect is echter negatief. Er zijn dus geen aanwijzingen
dat gemeentelijke herindeling tot betere voorzieningen leidt.

teerde controlegroep. Om er zeker van te zijn dat eventuele
positieve effecten van herindeling niet over het hoofd zijn
gezien, is nagegaan of sommige groepen gemeenten na herindeling wel minder gingen uitgeven, maar dat dit aan het oog
wordt onttrokken door uitgavenverhogingen bij andere soorten gemeenten. Dat blijkt niet het geval: ook bij kleine gemeenten, of bij gemeenten met homogene preferenties, leidt
herindeling niet tot een ander uitgavenniveau.
Vervolgens is de hypothese onderzocht dat schaalvoordelen toch optreden, maar dat zij niet tot lagere uitgaven, maar
tot betere voorzieningen leiden. Eerst is daarvoor gekeken naar
de invloed van herindeling op het aandeel van de bestuurskosten. De uitgaven aan het bestuur van de gemeente dalen inderdaad na herindeling. Geen van de andere begrotingsposten
laat echter een corresponderende verhoging zien. Wellicht is
de besparing op bestuurskosten – een kleine post op de begroting – te gering om tot uiting te komen in lagere totale uitgaven. Misschien is de besparingswinst op bestuursuitgaven ook
wel verspreid over de andere uitgavencategorieën. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot betere voorzieningen.
De huizenprijzen stijgen na herindeling namelijk niet.
Het is duidelijk dat de herindelingspraktijk van de afgelopen periode geen onderbouwing levert voor de aanname
van het kabinet dat met opschaling van gemeenten geld valt te
verdienen. De in dit verband ingeboekte bezuiniging van één
miljard euro op het gemeentefonds mist dan ook elke grond.

Literatuur
Allers, M.A. (2010) Gemeentelijke schaalvergroting levert geen geld op. ESB, 95(4586),
341–242.
Allers, M.A. en J.B. Geertsema (2012) Kabinet rekent zich rijk met gemeentelijke opschaling.
Me Judice, 9 november.
Allers, M.A. en J.B. Geertsema (2014) The effects of local government amalgamation on
public spending and service levels. Evidence from 15 years of municipal boundary reform.
Som Research report, 14019-EEF.
Allers, M.A. en W. Vermeulen (2013) Fiscal equalization and capitalization: Evidence from a
policy reform. CPB discussion paper, 245.
Blesse, S. en T. Baskaran (2013) Do municipal mergers result in scale economies? Evidence
from a German federal state. Centre for European Governance and Economic Development Research Discussion Papers, 2013 (176).
Blom-Hansen et al., (2012) Size, democracy, and the economic costs of running the political system. Aarhus: Aarhus University.
Groot, H. de, B. van Hulst en J. Wilschut (2014) De kostenvoordelen van schaalvergroting bij
gemeenten. ESB, 99(4678), 87–89.
Hansen, S.W. (2014) Common pool size and project size: an empirical test on expenditures
using Danish municipal mergers. Public Choice, 159(1-2), 3–21.
Lüchinger, S. en A. Stutzer (2002) Skalenerträge in der öffentlichen Kernverwaltung: eine
empirische Analyse anhand von Gemeindefusionen.
Swiss Political Science Review, 8(1), 27–50.
Moisio, A. en R. Uusitalo (2013) The impact of municipal mergers on local public expenditures in Finland. Public Finance and Management, 13(3), 148–166.

Conclusies

Reingewertz, Y. (2012) Do municipal amalgamations work? Evidence from municipalities in

Gemeentelijke herindelingen in de periode 1997–2011 hebben geen enkel waarneembaar effect gehad op de hoogte van
de totale gemeentelijke uitgaven. Deze uitkomst is onafhankelijk van het gekozen econometrische model of de gehan-

Israel. Journal of Urban Economics, 72(2-3), 240–251.

Jaargang 99 (4688) 27 juni 2014

Veenstra, J., M.A. Allers en H.M. Koolma (2014) Schaalparadox bij woningcorporaties. ESB,
99(4683), 250–253.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

409

Auteurs