Ga direct naar de content

Financiering besparingstekort vs soepel maar kwetsbaar

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 27 1999

Financiering besparingstekort vs soepel maar kwetsbaar
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4229, pagina 843, 12 november 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Het tekort op de Amerikaanse lopende rekening is in de afgelopen jaren fors opgelopen. Een stijgend lopende-rekeningtekort
betekent dat de gehele Amerikaanse economie zich geconfronteerd ziet met een toenemend besparingstekort. Dit is geen probleem
zolang de rest van de wereld bereid is dit Amerikaanse besparingstekort te financieren. Bij de financiering van dit tekort door het
buitenland, via het effectenverkeer, kan de afgelopen jaren een verschuiving worden geconstateerd van financiering via
vermogenstitels van de overheid (obligaties) naar de particuliere sector (obligaties en aandelen), zie figuur 1 en figuur 2. Op zich is
dit niet verrassend. Immers, de overheid in de VS heeft inmiddels een financieringsoverschot en is daarmee niet langer de sector die
de grootste schuld creëert.

Figuur 1. Aankopen VS-obligaties (overheidspapier) door buitenland.

Figuur 2. Aankopen VS-aandelen (particuliere sector) door buitenland
Hier staat tegenover dat de particuliere sector in toenemende mate schuld op zich heeft genomen. De aankoop van Amerikaanse
aandelen door het buitenland door de jaren heen structureel van ondergeschikt belang is daarbij sinds 1997 grofweg verviervoudigd. Dit
jaar heeft deze trend zich verder versterkt. Alleen al in de eerste zeven maanden van dit jaar bedroegen de buitenlandse aankopen van
Amerikaanse aandelen meer dan in geheel 1998 en bijna zoveel als in 1997. De verschuiving ten gunste van aandelenfinanciering is
begrijpelijk nu de sterke conjunctuur Amerikaanse aandelen relatief aantrekkelijk maakt.
De verschuiving in de financiering van het lopende-rekeningtekort ten gunste van de aankoop van vermogenstitels afkomstig van de
particuliere sector kan worden beschouwd als een toenemende mate van kwetsbaarheid. Deze stromen zijn doorgaans volatieler, waarop
tevens bij een relatief minder gunstige economische ontwikkeling een hogere premie geëist kan worden. Een neerwaartse druk op de
dollar zal daarvan waarschijnlijk het gevolg zijn.

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur