Ga direct naar de content

Economisch-Statistische Berichten

Geplaatst als type:

Economisch-Statistische
Berichten
ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIrn
SECRETARIS

1£ JAARGANG
ECONOMISCH-STATISTISCHE

VAN MEDEWERKERS:

WOENSDAG

Mr. H. G. KRONENBERG

S JANUARI

BERICHTEN

Met den groei van het economisch leven van onzen
tijd verbreedt zich de kring van verschijnselen, welke
aan den handelsman en in het algemeen aan hem, die
den ontwikkelingsgang van dat leven wil gadeslaan,
belang inboezemen.
Tegelijkertijd neemt de beriehtgeving in omvang
toe: vakbladen, mededeclingen van vakgenooten, de
groote dagbladpers verschaffen voortdurend meer gegevens, die den koopman en den industriëel in staat
steIJen zich een steeds scherper beeld te vormen van
hetgeen hier en elders op het eigen gebied voorvalt,
doch tegelijkertijd den buiten dat speciale vak staanden belangsteIJende het gezicht op de groote lijnen
bemoeilijken.
Voor de economische en financiëele verschijnselen
van meer algemeenen aard geldt ten deele hetzelfde.
De groote dagbladpers, die’ op steeds ruimer schaal de
rol van berichtgeefster op dit gebied op zich neemt,
is door haren aard in hoofdzaak aangewezen op het
geven van bouwstoffen. Wel bevatten ook hier te lande
de voornaamste bladen regelmatig belangrijke samenvattende overzichten, doch de taak van het weekblad,
dat juist door het bestaan dezer dagbladpers zich tot
hoofdzaken kan bepalen, dat zijn statistisch materiaal
volledig kan rangschikken en de weergegeven cijfers
steIJen in de rij hunner voorgangers, kan het dagblad
niet overnemen.
Deze en dergelijke oor7.akenhebben buiten OIIS land
het aanzijn ge/teven aan een reeks van weekbladen,
waarvan enkele als de Engelsche ..Economist” zich een
internationalen naam hebben verworven.
Hier te lande ontbreekt een dergelijk blad. V el wordt
door een aantal tijdschriften en enkele officiëele publicaties een gedeelte van het /tebied bestreken, doch het
geschiedt-in ander ~erband en met ander doel.
Ook het blad, waarvan hiermede het eerste nummer
het licht ziet, is in den vorm, waarin het zijn levensloop
aanvaardt, niet bij machte die leemte geheel te vullen.
Toch hebben ondergeteekenden gemeend met de verwezenlijking der plannen, die reeds voor den oorlog tot
ie~ere rijpheid waren gekomen, niet langer te moeten
wachten. Immers indien ooit, dan heeft thans een
dergelijk blad, ook al moet het zich aanvankelijk zekere
beperkingen opleggen en al zal in den eersten tijd het
reproductieve karakter wellicht meer ol’ den voorgrond
staan, hier te lande een taak te ,’enuIlen. Het groote
economische gebeuren “an onzen tij ,i, de economische
verschuivingen, die zich in deze dagen in de internationale samenleving voltrekken, zijn ook voor ons lanu van

EN VERKEER

1916

No. 1

de grootste beteekenis. Ieder pogen tot vermeerdering
van “kennis op dit gebied en tot zooveel mogelijk zelfstandig Nederlandsche voorlichting dient thans meer
dan ooit een nationaal belang.
Zal het blad evenwel in staat zijn deze taak te vervullen, dan is samenwerking van aIJe beschikbare
krachten noodzakelijk, Ondergeteekenden doenhiervoor
een beroep op de medewerking hunner landgenoaten,
op de mannen uit het practische leven in de eerste
plaats, op aIJen, die in de economische ontwikkeling
van ons land bçlangstelJen, en inzonderheid op hunne
landgenooten in de koloniën en in den jVreemde.
De hoofdlijnen, die den inhoud van het tijdschrift
zullen bepalen, zijn in het bovenstaande weergegeven.
Het redactioneele gedeelte zal daarnevens onder meer
nog bevatten overzichten van belangrijke rechterlijke
beslissingen op handelsgebied, overzichten van de bedrijfsresultaten van bel’lngrijke vennootschappen of
groepen van vennootschappen, boekaankondigingen etc.
De afdeeling ..Statistiek en Overzichten” draagt in
verschillend opzicht het stempel van dezen tijd. Verscheidene gegevens ontbreken of hebben door de abnormale omstandigheden, waarin verschillende takken van
handel en bedrijf in toenemende mate komen te verkeeren, voorshands aan beteekenis verloren. Daarentegen is ,met name aan de statistiek der wisselkoersen
en aan de weekstaten der buitenlandsclle circulatiebanken meer ruimte gegeven dan in rustiger tijden
hetlteval zou zijn,
Het ligt. in het voornemen de gepubliceerde koersen
en weekstaten achtereenvolgens in het kort toe te lichten.
In een der volgende nummers zal hiermede een aanvang
worden gemaakt.
Uit den naasten kring van hen, die in het blad belangstellen en zich tot daadwerkelijke medewerking bereid
verklaarden, heeft zich reeds voorloopig eene commisltie
van medêwerkers Ifevormd, welker ledental zich, naar
o~IJ~rget;;ekenuen hopen, nog belangrijk Zaluitbreiden.
De leiding van het tijdschrift berust bij ondergeteekenden, terwijl eene commissie uit hun midden, aangevuld met enkele leden van d.ealgemeene eomJ;llissie
van medewerkers, zich met de dagelijksche zorg belast.
Jhr, F. W. L. DE BEAUFORT.
Mr. G. W. J. BRUINS.
Mr. R. E. KIELSTRA.
111′.H. G. KRONENBERO.
NICO J. POLAK.
Mr. Q. J. TERPSTRA.
E. DEN TEX.
Januari 1916.

2

_ _~
__

…t

Auteurs