Ga direct naar de content

De rol van arbeidsverleden bij de doorstroom van flexibel naar vast werk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 26 2016

Personen met een tijdelijk arbeidscontract stromen twaalf procent vaker door naar vaste loondienst dan personen met een oproepcontract en zestig procent vaker dan personen met een uitzendcontract.

Arbeidsmarkt ESB
311Jaargang 101 (4733) 28 april 2016
De rol van arbeidsverleden
bij de doorstroom van flexibel naar vast werk
ARBEIDSMARKT
F
lexibele arbeid wordt vaak gezien als een opstap
naar een vast dienstverband, maar sommigen zien
het eerder als een belemmering in de doorstroom
naar vast werk en een hoger inkomen. De arbeidsmarkt is
volgens die laatste zienswijze opgebouwd uit een ‘goed’ en
een ‘slecht’ segment waartussen weinig mobiliteit bestaat.
Zo laat bijvoorbeeld De Graaf-Zijl (2011) zien dat er geen
opstapeffecten zijn voor werklozen van flexibel werk naar
vaste banen. Hierbij is echter geen onderscheid gemaakt
tussen verschillende vormen van flexibele arbeid zoals een
tijdelijk contract of een uitzendcontract. Dit laatste onder –
scheid blijkt wel relevant te zijn voor de kans op doorstro –
ming (Dekker et al. , 2012). Ook ontbreekt informatie over
de rol van arbeidsverleden bij de kans op doorstroom naar
een vaste baan. We achterhalen wat precies de invloed is van het ar –
beidsverleden en van de vorm van flexibele arbeid op de
kans op doorstroming vanuit de flexibele schil naar een vas-
te baan met behulp van gekoppelde registerbestanden over
personen van 15 tot 75 jaar die in de periode 2007–2013
instroomden in de flexibele schil (De Vries et al., 2015).
Personen die onderwijs volgen worden buiten beschou –
wing gelaten. Voor het schatten van de uitstroomkansen
naar vaste loondienst wordt gebruikgemaakt van een com –
peting-risk-duurmodel (De Vries et al. , 2015).
Tabel 1 toont de resultaten van de bijdrage van ar –
beidsverleden en type contract aan de natuurlijke logaritme
van de uitstroomkans naar vaste loondienst, gegeven de an -dere kenmerken in de analyse. Personen met een tijdelijk
contract stromen vanuit de flexibele schil vaker door naar
vaste loondienst dan personen met een oproep- of uit

zendcontract; namelijk respectievelijk (1/exp(–0,11)–1)
× 100% = 12% en 60% vaker. Ook hoger- en middelbaar –
opgeleiden hebben een grotere kans om vanuit de flexibele
schil vast werk te verkrijgen. Bovendien komen hogeropge –
leiden vaker in aanmerking voor een tijdelijk contract dat
betere kansen biedt op een vast dienstverband. Personen
die voorafgaand aan hun verblijf in de flexibele schil niet
in vaste loondienst werkten, hebben een kleinere kans om
naar vast werk door te stromen dan personen die voorheen
wel een vast dienstverband hadden. Ook personen die in
de flexibele schil een korte periode niet werkzaam zijn, ma –
ken minder kans op vaste loondienst. Informatie over het
arbeidsverleden heeft voor de werkgever een signaalfunc-
tie bij het bepalen van de productiviteit van werknemer:
flexwerkers die voorafgaand aan de instroom in de flexibele
schil een vast dienstverband hadden, worden mogelijk als
productiever ingeschat (Scherer, 2004).JOHN MICHIELS
Statistisch onderzoe-
ker bij het Centraal
Bureau voor de
Statistiek
ESB Arbeidsmarkt
LITERATUUR
Dekker, R., H. Houwing en L. Kösters (2012) Doorstroom van flexwerkers. ESB, 97(4628),
70–73.
Graaf-Zijl, M. de, G. van den Berg en A. Heyma (2011) Stepping stones
for the
unemployed: the effect of temporary jobs on the duration until (regular
) work.
Journal of Population Economics, 24(1), 107–139.
Scherer, S. (2004) Stepping-stones or traps? The consequences of labour market entry po-
sitions on future careers in West Germany, Great Britain and Italy. Work, Employment and
Society, 18(2), 369–394.
Vries, J. de, J. Michiels en G. Gringhuis (2015) Verblijfsduur in de flexibele schil naar regio.
In: K. Chkalova, A. Goudswaard, J. Sanders en W. Smits (red.), Dynamiek op de Nederlandse
arbeidsmarkt; de focus op flexibilisering. Den Haag/Heerlen: CBS.
Bron: CBS
Schattingen parameters uitstroom-
intensiteit naar vast dienstverband¹TABEL 1
Parameter
Constante –8,03
Arbeidspositie voor instroom
voor instroom in vaste loondienst (referentie)
voor instroom zelfstandige zonder personeel –0,72
voor instroom zelfstandige met personeel –0,41
voor instroom geen werk en geen uitkering –0,61
voor instroom geen werk met uitkering –0,66
Type flexibel contract
tijdelijk contract (referentie)
uitzendcontract –0,47
oproepcontract/stagiair –0,11
werkt (tijdelijk) niet –0,64
¹Alle parameters zijn significant met een p-waarde kleiner dan 1 procent. Het
aantal waarnemingen is 177.485 (steekproef uit registerbestanden). De variabelen
duurafhankelijkheid, jaar en kwartaal van instroom, geslacht, onderwijsniveau,
leeftijd, herkomst, wel/geen partner, leeftijd jongste kind, arbeidsduur, bedrijfs-
sector en -grootte, en regio- en conjunctuurkenmerken maken onderdeel uit van
de analyse maar zijn niet in deze tabel opgenomen.

Auteur