Ga direct naar de content

Conjunctuurbeeld: steeds meer tekenen van herstel

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 25 2004

Conjunctuurbeeld: steeds meer tekenen van herstel
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4436, pagina 309, 25 juni 2004 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
conjunctuur

Eind mei 2004 zijn er nog maar twee van de acht indicatoren in het Conjunctuurkompas ongunstiger dan het gemiddelde van de jaren
2002/2003. Dit past in het beeld van een zich herstellende economie, waarbij de indicatoren over de arbeidsmarkt wat achterblijven. Het
herstel van de economie wordt vooral getrokken door de goederenuitvoer.
Het Conjunctuurkompas
Het Conjunctuurkompas geeft een beeld van de economische situatie als geheel. Dit gebeurt aan de hand van acht maandelijkse
conjunctuurindicatoren over vraag en aanbod, prijzen, rente en arbeidsmarkt. Hoe dichter een indicator bij de buitenste rand van het
kompas ligt, hoe gunstiger de waarde daarvan is. De gegevens zijn genormaliseerd: een verschil van één punt is voor alle indicatoren
relatief even groot. Daardoor zijn de veranderingen van de individuele indicatoren onderling vergelijkbaar. Als ‘ijkpunt’ is het gemiddelde
over de jaren 2002/2003 genomen, waarbij de waarde van dit punt op nul is gesteld. Dit is de middelste cirkel in de figuur. Het kompas van
eind mei laat zien dat alleen het aantal faillissementen en de werkloosheid ongunstiger zijn.
figuur 1

Figuur 1. Conjunctuurkompas genormaliseerde waarden (gemiddelde 2002/2003 = 0)
figuur 2

Figuur 2. Conjunctuurkompas genormaliseerde waarden (gemiddelde 2002/2003 = 0)
Vergelijking september 2003-mei 2004
Vergeleken met het dieptepunt van eind september 2003 is het oppervlak van het Conjunctuurkompas eind mei 2004 groter. Vooral het
beeld van de uitvoer is veel gunstiger. Vertaald naar de onderliggende volumeontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder was er in
september 2003 nog een afname van de uitvoer en kende deze in mei een toename van zeven procent. Ook in de industrie liep het beter.
De productiedaling vlakte van september op mei af van vier procent naar één procent, terwijl deze in de jaren 2002/2003 nog op
gemiddeld twee procent lag. In september 2003 was het aantal faillissementen en de werkloosheid nog wel lager dan in mei 2004. Hierdoor
overlapt bij deze twee indicatoren het oppervlak van de figuur van september dat van mei.

Copyright © 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)