Ga direct naar de content

Commerciële dienstverlening grootste groeier

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 11 1999

Commerciële dienstverlening grootste groeier
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4218, pagina 635, 3 september 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

Het bbp is gelijk aan de som van de toegevoegde waarden van de in Nederland geproduceerde goederen en diensten. De commerciële
dienstverlening levert de belangrijkste bijdrage aan de groei van het bbp. Het volume van de toegevoegde waarde van deze categorie
neemt met 4,0% toe voor de eerste helft van 1999. Vooral de productie van de bedrijfsklasse post en telecommunicatie stijgt fors. De
productietoename in de niet-commerciële dienstverlening (1,7% ) en de goederen- productie (1,6% ) blijft achter bij die van de
commerciële dienstverlening (zie figuur 1).

Figuur 1. Bruto binnenlands product
Consumptie voedingsmiddelen blijft achter
De groeicijfers voor consumptieve bestedingen van huishoudens in Nederland blijven in 1999 op een relatief hoog peil, hoewel zij iets
lager liggen dan in de laatste twee kwartalen van vorig jaar. Duurzame consumptiegoederen zijn nog steeds in trek (+8,9%), terwijl de
bestedingen aan overige goederen en diensten een stabiele groei vertonen. Hierbij blijven de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen
duidelijk achter. Al sinds het tweede kwartaal van 1996 zijn de groeicijfers lager dan die van de overige twee categorieën. Ook op de
lange termijn bezien loopt het aandeel van de voedings- en genotmiddelen terug. In 1960 was het aandeel van deze categorie in de
consumptieve bestedingen nog 37 procent, terwijl het in 1998 was gedaald tot minder dan 14 procent. Ook het aandeel van duurzame
goederen is overigens gedaald, van 28% naar minder dan 19% (zie figuur 2).

Figuur 2. Binnenlandse consumptie gezinnen

Inflatie en werkloosheid
De inflatie, gemeten als de procentuele verandering van het consumentenprijsindexcijfer, komt voor de eerste helft van 1999 uit op 2,2%.
Dit is gelijk aan de geldontwaarding van dezelfde periode vorig jaar, maar het betekent een stijging van 0,4 procentpunt ten opzichte van
de tweede helft van 1998.
De geregistreerde werkloosheid is in het eerste halfjaar van 1999 verder gedaald en komt in het tweede kwartaal gemiddeld uit op 216
duizend, het laagste niveau sinds juli 1980. Sinds 1995 neemt de werkloosheid af, waarbij de daling in 1997 en de eerste helft van 1998 het
grootst was.

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur