Ga direct naar de content

Column: Ons mooie pensioensysteem

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 20 2014

“Misschien zou een goede volgende stap zijn om mensen, bijvoorbeeld op de website van de nationale pensioendialoog, op de hoogte te stellen van de feiten. Dan kunnen ze hun mening altijd daarna nog wel geven.”

Column ESB

Ons mooie pensioensysteem

I

problemen te bevestigen. ‘Lijkt’, want
k bekijk de website van de nade realiteit is genuanceerder. Wie de
tionale pensioendialoog. Er
moeite neemt het rapport van Merzijn onder andere tabbladen
cer te bekijken, vindt dat we juist een
voor ‘dialoog’, ‘opvattingen’ en
hoger rapportcijfer hebben gekregen
‘meedoen’. Naarstig zoek ik naar een
dan vorig jaar. Sterker nog, ons raptabblad ‘feiten’. Maar die kan ik niet
portcijfer is nu hoger dan we in enig
vinden. Wel staat er een uitslag van
jaar van Mercer hebben gekregen. En
een enquêtevraag. Bijna 45 procent
deze lijst bestaat al sinds 2009. Dat
van degenen die tot dan toe meehet in twee andere landen, Denemardeden, zegt ‘ja’ tegen de vraag of ze
ken en Australië, nog beter is gegaan,
liever zelf willen beslissen of ze voor
doet daar natuurlijk niets aan af. Mijn
een pensioen sparen. Die mensen zijn
conclusie is dat ons systeem beter is
dus tegen de bestaande zogeheten
dan mensen zich lijken te realiseren
verplichtstelling. Jammer dat er niet
en is ook veel beter gekapitaliseerd
staat hoe ze op hogere leeftijd in hun
dan mensen denken.
levensonderhoud denken te voorzien
Toegegeven, over de dekkingsgraden
als ze er niet voor willen sparen.
Han de Jong
kunnen we niet juichen. Maar wat dat
Uiteraard volg ik niet elk land op de
Chief economist bij ABN AMRO
precies betekent, is niet voor iedereen
voet. Toch krijg ik de indruk dat men
helder. De lage dekkingsgraden worzich nergens zoveel zorgen maakt
den veroorzaakt door de lage rente.
over zijn pensioen als wij doen. Dat
is wonderlijk, want juist nergens zijn de pensioenpotten zo Uiteindelijk wordt het grootste deel van een pensioen opgegoed gevuld als bij ons. De verschillen tussen de omvang van bouwd uit rendement op het gespaarde en belegde vermogen.
onze pensioenbesparingen en die elders zijn echt reusachtig. Onze manier van het contant maken van de verplichtingen van
Het balanstotaal van al onze pensioenfondsen samen bedraagt pensioenfondsen veronderstelt feitelijk dat de beleggingsrenmeer dan 1100 miljard euro, ofwel zo’n 175 procent van het dementen gelijk zullen zijn aan die rente. Maar het is zeer de
bbp. Dat is niet allemaal, maar wel grotendeels, pensioenver- vraag of de rente van nu een goede voorspeller is van de belegmogen. In 2005 was het balanstotaal nog ruim 120 procent. gingsrendementen op een goed gespreide portefeuille. Ik zou
Daarmee waren we al een wereldspeler. Maar in geen enkel an- zeggen dat wat wij doen wel heel erg prudent is. Of zeg maar:
der land zijn de pensioenpotten zo sterk gegroeid als bij ons. extreem voorzichtig. In het nieuwe pensioenakkoord worden
Nou moeten onze fondsen ook wel groot zijn want nergens ter hogere buffers afgesproken. Dat komt tegemoet aan het gevoel
wereld is de inkomensdaling bij pensionering zo gering als bij dat het allemaal niet is wat het zijn moet en de onzekerheden
ons. Desondanks moet men stellen dat ons pensioenvermogen te groot zijn. We willen meer zekerheid.
Hier zit de crux. Die zekerheid is irreëel omdat er nu eenmaal
veel groter is dan dat in andere landen.
Dus: ofwel andere landen onderschatten hun problemen, of decennia lang voor een pensioen wordt gespaard. Kennelijk
onze verwachtingen zijn aanzienlijk hoger gespannen dan el- denken we dat mensen dat niet kunnen begrijpen of accepteders of wij overdrijven onze problemen. Waarschijnlijk gaat ren. Daarom moeten de buffers omhoog en de risico’s worden
het om een combinatie. Het is daarom zo jammer dat de feiten verminderd. Aan de ene kant is meer zekerheid fijn, aan de anzo matig gecommuniceerd worden en de problematiek altijd dere kant hangt er een fors prijskaartje aan. Extra zekerheid is
duur. In het pensioenakkoord wordt er feitelijk van uitgegaan
zo negatief wordt benaderd.
Onlangs verscheen het jaarlijkse lijstje van Mercer waarin dat dat niet uit te leggen is. Zouden mensen echt zo dom of
pensioenfondsen in 25 landen worden beoordeeld. De krant onredelijk zijn? Misschien zou een goede volgende stap zijn
wist er over te melden dat we voor de tweede opeenvolgende om mensen, bijvoorbeeld op de website van de nationale penkeer gezakt waren. Naar plaats drie. Ook al staan we nog in de sioendialoog, op de hoogte te stellen van de feiten. Dan kuntop, dat afglijden is niet fijn en het lijkt onze kwetsbaarheid en nen ze hun mening altijd daarna nog wel geven.

Jaargang 99 (4696) 23 oktober 2014

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

653

Auteur