Ga direct naar de content

Column: Duimen voor publicaties

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 22 2014

“Omgerekend heeft de gemiddelde respectievelijk mediane respondent een halve respectievelijk een vijfde duim over voor een publicatie in de AER”

ESB Column

Duimen voor publicaties
W

De tijdschriften die in het onderzoek
etenschappers worden
worden betrokken zijn de American
steeds exotischer, econoEconomic Review (AER), de Euromen niet uitgezonderd.
pean Economic Review, de Quarterly
De wetenschap waardeert tegenwoorJournal of Economics en de Review
dig bijna uitsluitend publicaties in een
of Economic Studies. De lichaamskleine lijst van circa vijf economische
delen die bestudeerd worden zijn de
toptijdschriften. De kans op auteurduim, hand en arm aan de kant van
schap is zeer klein en publicatie is
het lichaam waarmee de respondent
alleen weggelegd voor de very happy
schrijft. De respondenten zijn econovery few.
men die in een bepaalde periode ten
Niets menselijks is economen vreemd.
minste één publicatie hadden in deze
En wij weten als geen andere beroepsen een drietal andere tijdschriften
groep dat prikkels effect sorteren. Dat
van gemiddeld genomen wat mineffect kan zelfs akelige vormen aandere kwaliteit. Van de 1300 benaderde
nemen. Uiteraard is de intrinsieke
Mirjam van Praag
economen hebben slechts 85 aan het
motivatie groot om goed onderzoek
Hoogleraar aan Copenhagen
digitale onderzoek meegedaan. De
te doen, maar de prikkels in de vorm
Business School
auteurs zijn onder andere vanwege
van reputatie en carrièrekansen, en in
de steekproefgrootte en non-respons
mindere mate ook van salaris, spelen
bescheiden over de validiteit van hun
steeds meer een rol (Gibson et al.,
onderzoek. De resultaten zijn niet
2014). De omgeving wordt internationaler en competitiever. Contracten zijn steeds vaker van tij- gebaseerd op gedrag, maar op uitspraken en het onderzoek
delijke aard en worden pas vast als je aan strikte publicatie- ei- heeft een enigszins onrealistisch (zo niet absurd) karakter. Ze
sen voldoet. Datzelfde geldt voor het verkrijgen van een positie besluiten hun spraakmakende artikel daarom bescheiden met
aan een internationaal gerenommeerd topinstituut. Bovendien de conclusie dat het slechts goed genoeg is voor de Economic
hangen de naam en faam van een instituut op hun beurt weer Inquiry en dat het onderzoek een illustratief karakter heeft.
af van… toppublicaties van de onderzoekers die eraan verbon- Wat blijkt uit dit illustratieve (en ook tamelijk ongebruikeden zijn. De publicatie-eisen worden niet alleen zwaarder. Ze lijke) onderzoek? Economen hebben het meeste over voor een
worden ook steeds specifieker en de weinige toptijdschriften publicatie in de AER. Een AER-publicatie heeft voor de gemiddelde respondent dezelfde waarde als acht maanden extra
krijgen een steeds groter, bijna exclusief, gewicht.
Uiteraard hebben deze ontwikkelingen positieve gevolgen: (gezond) leven. Ter vergelijking, voor het behoud van een arm
meer onderzoeksinspanning en meer kwaliteitsoutput – pre- heeft men ruim twee gezonde levensjaren over en voor het becies de bedoeling. De meeste – volgens velen – negatieve ge- houd van een duim één jaar. Omgerekend heeft de gemiddelde
volgen van de toegenomen druk zijn ook bekend. Weinig tijd respectievelijk mediane respondent een halve respectievelijk
om onze kennis over het voetlicht te brengen via advies, me- een vijfde duim over voor een publicatie in de AER, aldus Atdia, of ESB. Niet-significante resultaten krijgen onvoldoende tema et al.
aandacht. Onder mensen zonder tenure en promovendi zijn Uiteraard moeten we deze schokkende uitkomst met een korwerkweken van tachtig uur, pillenslikkerij en slapeloosheid rel zout nemen. Bovendien weten we niet of beoefenaren van
andere beroepen er niet nog veel meer voor over hebben om
geen uitzondering.
Een nieuw artikel in het tijdschrift Economic Inquiry (Attema mee te doen in de internationale top. Maar één ding is duideet al., 2014) werpt meer licht op de motivatie die economen lijk: dit is voer voor onderzoeksbeleidsmakers die meedenken
tegenwoordig hebben om in toptijdschriften te publiceren. over hoeveel mensen en wie kunnen meedoen aan deze wedEen trio Rotterdamse gezondheidseconomen gebruikt de time strijd met weinig prijzen die betaald wordt met publiek geld.
tradeoff-methode (TTO) om te onderzoeken wat economen Het is een pijnlijk verhaal.
overhebben voor een publicatie in een toptijdschrift. De methode levert gegevens op over hoeveel levensjaren (sic!) mensen willen opgeven voor een publicatie. Het aantal opgegeven Literatuur
levensjaren wordt vervolgens vergeleken met het aantal jaren Attema, A., W. Brouwer en J. van Exel (2014) Your right arm for a publicadat mensen ervoor overhebben om een, jawel, lichaamsdeel tion in AER? Economic Inquiry, 52(1), 495–502.
niet te hoeven opgeven. Een kleine rekensom leert dan welk Gibson, J., D. Anderson en J. Tressler (2014) Which journal rankings best
deel van het menselijk lichaam de gemiddelde (en mediane) explain academic salaries? Evidence from the University of California.
econoom overheeft voor een publicatie.
Economic Inquiry, 52(4), 1322–1340.

604

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 99 (4694) 25 september 2014

Auteur