Ga direct naar de content

China (risico)factor van belang

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 15 1997

China (risico)factor van belang
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 82e jaargang, nr. 4128, pagina 871, 12 november 1997 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De verdergaande integratie van China in de wereldeconomie en de hieruit voortvloeiende geld- en kapitaalstromen hebben inmiddels
geleid tot de opbouw van grote financiële reserves (zie figuur 1). Het feit dat China en Hongkong gezamenlijk de grootste
deviezenreserves ter wereld hebben, maar ook ‘s werelds derde houder van Amerikaans overheidspapier zijn, geeft weer dat de
ontwikkelingen in China in potentie van grote invloed zijn op de internationale financiële markten.

Figuur 1. Chinese deviezenreserves $ mrd, stand 1 juli 1997
De financiering van het Amerikaanse lopende-rekeningtekort – en daarmee de koersontwikkeling van de dollar – of het succes van de
euro liggen bijvoorbeeld mede in Chinese handen. Het recente congres van de communistische partij maakte duidelijk dat de beleidslijn
van geleidelijke hervorming en openstelling van de economie zal worden voortgezet, waardoor China’s internationale gewicht nog verder
zal toenemen. De economische en sociale risico’s rond dit proces zijn echter nog zeer groot. China is daarom ook een risicofactor waar
internationaal terdege rekening mee moet worden gehouden.

Copyright © 1997 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur