Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 29 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Onno Steenbeek, wetenschappelijk medewerker
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Zouden jongeren meer betrokken moeten
worden bij de huidige pensioenvraagstukken?
Het is uiteraard niet verwonderlijk dat een
jonge medewerker het pensioen dat hij over
een aantal decennia zal ontvangen, nu minder
belangrijk vindt dan een baan, partner,
kinderen en vakantie. En laten we hopen dat dit
zo blijft. Jonge werknemers moeten zich vooral
blijven concentreren op hun huidige loopbaan
en zich niet te druk maken over wat daarna

De wereld volgens Ottow:

komt. De desinteresse voor pensioenen was tot
voor kort eveneens ingegeven door het grote
vertrouwen in pensioenfondsen. De huidige
crisis leidt ertoe dat jongeren kritischer gaan
volgen wat fondsen met de ingelegde premies
doen. De pensioenfondsen zullen dit moeten
accommoderen door meer en betere informatie
te verschaffen dan zij tot nu toe gewend waren,
en niet alleen omdat de nieuwe pensioenwet
meer openheid oplegt. Fondsen realiseren
zich dat jongere generaties een cruciale rol
spelen in de huidige crisis: alleen met tevreden
jongeren blijft het collectieve pensioenstelsel
behouden tot ver na pensionering van de
jongste deelnemer. Naast het vergroten van de
transparantie is actief beleid om deze jongere
generaties te mobiliseren niet noodzakelijk.

ESB-Top 10
Afval per persoon in Europa (in kilo’s, 2007).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denemarken
Ierland
Cyprus
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Duitsland

801
786
754
694
652
630
597
588
572
564

Bron: Eurostat, 2009

Uit de oude ESB-doos
Als wij de huidige problemen van de ontwikkelingslanden en van de rijke landen naast elkaar leggen,
blijkt dat op vele terreinen de belangen en wensen parallel lopen. Dat geldt voor het instandhouden
van de importcapaciteit van de arme landen, het stabiliseren van hun deviezeninkomsten rond de
trend, exploratie van nieuwe energiebronnen, het beheersen van de inflatie, het tegenhouden van
verdere olieprijsstijgingen en het ontwikkelen van nieuwe stimulerende produktiesectoren in de
rijke landen. Deze gelijkheid van belangen opent de kans dat besluiten van de
top mede de arme landen ten goede komen. Veel hangt ervan af wat de modaliteiten van deze besluiten zullen zijn: wat worden de voorwaarden van de
nieuwe IMF-faciliteit, tot welke landen zal het negatieve betalingsbalansbeleid
van de sterke rijke landen zich uitstrekken, worden in afspraken tot nonprotectionisme de arme landen begrepen en onder welke voorwaarden, hoe
gaat een eventuele uitbreiding van de compensatoire financiering ter opvang
van schommelingen in de grondstoffenprijzen eruit zien, wat gebeurt er met de
resultaten van eventueel onderzoek naar nieuwe energie enz.?
Dam, F. van (1977) Aanstaand topoverleg: betekenis voor ontwikkelingslanden. ESB 62(3101), 387.

288

ESB

94(4559) 1 mei 2009

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Redactiemedewerkers: Johannes Drees,
Roxanne Korthals
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 259,70, particulieren
€ 126,14, studenten € 29,15.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Soenith Chaturi, tel. (070) 378 07 04
fax (070) 799 98 79.
E-mail: s.chaturi@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.