Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 6 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Daniël van Vuuren, afdelingshoofd sociale zekerheid bij het Centraal Planbureau

Hoelang moet Nederland doorgaan met de
werktijdverkorting?
Via de regeling voor Werktijdverkorting (WTV)
kunnen bedrijven een deel van hun loonkosten
vergoed krijgen uit het WW-fonds. In wezen
gaat het dus om een loonkostensubsidie.
De huidige WTV-regeling is bedoeld voor
ondernemingen die worden getroffen door
een tijdelijke inzinking als gevolg van de
kredietcrisis. Hier zien we meteen al een groot
probleem: welke bedrijven worden getroffen
door een tijdelijke inzinking? Is deze wel het
gevolg van de kredietcrisis? En welke bedrijven
moeten structureel gaan inkrimpen of gaan

De wereld volgens Ottow:

zelfs failliet? De overheid kan dit onderscheid
niet maken, en zal dus geld uitgeven aan
het kunstmatig in stand houden van banen
die op den duur toch zullen verdwijnen. Dit
klinkt misschien pessimistisch, maar ook
deze recessie zal weer kansen bieden aan
nieuwe, innovatieve bedrijven, waardoor
nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Het is
van belang dat de overgang van oude naar
nieuwe werkgelegenheid zo snel mogelijk
gebeurt, omdat dit veel maatschappelijke
kosten bespaart. Verder staan in de zorg en
bij bepaalde overheidsdiensten nog altijd veel
vacatures open, en laten veel pensionerende
babyboomers een vacature achter. Gelukkig
lijkt de verantwoordelijk minister Donner te
beseffen dat omscholing en verandering van
baan voor veel werknemers van veel groter
belang zijn dan het behouden van hun huidige
baan.

ESB-Top 10
Bijdragen aan de Amerikaanse presidentiële campagnes van 2008 naar beroepsgroep (miljoenen dollars).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gepensioneerden
Advocaten
Investeerders in waardepapieren
Huisvrouwen en huismannen
Makelaars
Onderwijs
Zorg
Entertainment
Computers en internet
Ambtenaren

110
90
45
41
39
32
26
15
15
15

Bron: Centre for reponsive politics, 2009

Uit de oude ESB-doos
“Nog kort geleden hebben de dagbladen het bericht gebracht, dat de regeering van plan is een commissie
in te stellen, welke zich speciaal moet bezighouden met de bestudeering van de wijze waarop de brandstoffen op elk gebied zoo zuinig mogelijk zullen worden verbruikt. Het ingrijpen van de regeering op dit
gebied is niet nieuw. Reeds eerder heeft zij zich met dit vraagstuk beziggehouden, nl. in 1917, toen de
brandstoffenvoorziening hier te lande met den dag ongunstiger werd, in hoofdzaak doordat de aanvoer van
brandstoffen uit het buitenland, waarop wij voor het grootste deel waren aangewezen steeds schaarscher werd en de productie van onze Limburgsche mijnen nog niet
voldoende kon worden opgedreven om dit tekort te dekken. Toen heeft de regeering,
teneinde het volk de garantie te geven, dat ­ lthans de kolen, die in haar dienst,
a
d.w.z. aan de voor regeeringsopdracht werkende ­abrieken, werden verstrekt, met
f
de grootste zuinigheid werden verstookt, van al deze bedrijven de stooktechnische
economie laten controleeren.â€
Clerq, G. de (1919) Stooktechnische Regeeringscontrole, ESB, 4(201), 1015

96

ESB

94(4553) 6 februari 2009

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Johannes Drees
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.