Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 12 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Didier van de Velde, onderzoeker aan de TU Delft

Hoe laten we het ov beter functioneren?
Door vervoerders steeds te verleiden tot
reizigersgroei! Maar (geprivatiseerde)
vervoerders komen van Mars en ambtenaren
van Venus. Zolang ambtenaren denken dat
men in concessieteksten kan volstaan met
een moreel appel op het reizigersbelang en
een miniem financieel prikkeltje boven forse
lump-sum subsidies, zal het niet werken.
Vervoerders doen dan niet wat ambtenaren
en politici verwachten en bij de volgende
aanbesteding timmeren ambtenaren alles
verder dicht in een wanhopige poging de

De wereld volgens Ottow:

vervoerder in het (politieke) gareel te krijgen.
Vervoersoverheden moeten meer begrip krijgen
voor commerciële organisaties. Hierbij past
het variabiliseren van overheidsbijdragen
en het ijken van financiële prikkels boven
de wervingskosten van additionele reizigers
(voor de econoom: dan komen marginale
opbrengsten boven marginale kosten en komt
de vervoerder in beweging). Voorwaarde is dat
de vervoerder ruimte krijgt om te ondernemen:
zelfstandig, proactief en risiconemend
diensten en andere marketingacties ontplooien.
Dit is nu vaak niet het geval door allerlei
concessie-eisen en wat ik de psychologie van
de lokale overheid noem: men gaat liever voor
zekerheid dan voor het onbekende van het
ondernemerschap. Als men de trip van Venus
naar Mars weigert, had men beter, in plaats
van de aanbesteding van concessies, of voor
echte vrije marktwerking gekozen, of voor
overheidsproductie.

ESB-Top 10
Zwartste beursdagen (verlies Damrak in %).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19 oktober 1987
26 oktober 1987
6 oktober 2008
29 september 2008
10 oktober 2008
8 oktober 2008
14 september 2001
22 oktober 1987
22 juli 2002
30 november 1987

Bron: www.quotenet.nl

Uit de oude ESB-doos
“Het is verwonderlijk om te zien hoe snel het bedrijfsleven zich op overheidssteun instelt en hoeveel weerstanden er te overwinnen zijn om zulke
ondersteuning te doen eindigen of zelfs maar te verminderen. De geschiedenis van de overheidshulp aan het bedrijfsleven is op dit punt omvangrijk
en instructief. Nu is de ervaring op het gebied van de loonstoeslagen zelf
wel niet groot, omdat deze weinig zijn toegepast (…) maar er is geen
reden om aan te nemen, dat van dezen vorm van steunverleening gemakkelijker is af te komen dan van beschermende rechten, productiepremies,
garanties van afzet of rendement van vermogen en wat dies meer zij.â€
Kaan, A. (1938) Loontoeslagen, ESB 23(1155), 121

768

ESB

93(4549) 12 december 2008

–12,0
–9,3
–9,1
–8,8
–8,5
–7,7
–7,3
–7,2
–6,9
–6,8

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Kiki Bakker
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.