Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 19 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week
Aan Ewout Frankema, universitair docent aan de
Universiteit Utrecht.

Geeft Nederland te veel geld
uit aan ontwikkelingshulp?
Volgens de OESO gaf Nederland in 2007
0,81% van het bnp uit aan ontwikkelings­
hulp. Daarmee nemen we wereldwijd
de vijfde plaats in; achter Denemarken
(0,81%) en voor Ierland (0,54%).
Dergelijke cijfers leidden steevast tot
p
­ olitieke ophef. Vooral de criticasters van
de Nederlandse middelmaat zien niets in
onze rol als gidsland. Twee argumenten
voeren de boventoon. Ten eerste: we leveren een veel grotere inspanning dan onze
buurlanden (het gekke-henkie-argument)
en ten tweede: ontwikkelingshulp is een
bodemloze put, een verkwisting van zuurverdiend belastinggeld. Wie de stap van
retoriek naar realiteit aandurft ziet het volgende onder ogen: in de armste landen ter
wereld sterft een op de zes kinderen voor
het eerste levensjaar. Met relatief bescheiden middelen kan deze zuigelingensterfte
fors worden gereduceerd. Natuurlijk, ontwikkelingsprojecten kunnen falen. Andere
boeken hoopgevende resultaten. Als je
desondanks vindt dat ontwikkelingshulp
zinloos is en de last van de Nederlandse
belastingbetaler zwaarder weegt dan het
mondiale armoedeprobleem, pleit dan voor
afschaffing in plaats van vermindering van
de hulp. Wie zich echter wil inzetten om
het rendement van onze hulp te verbeteren,
en zich daar politiek hard voor wil maken,
kan mensenlevens redden. Toegegeven, die
laatste weg wordt alleen bewandeld door
mensen die vooruit willen in het leven.

ESB-Top 10
Landen met de meest gelijke inkomensverdeling,
gemeten naar de Gini-coëfficiënt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denemarken
Japan
Zweden
Tsjechië
Noorwegen
Slowakije
Bosnië en Herzegovina
Finland
Hongarije
Oekraïne

24,7
24,9
25,0
25,4
25,8
25,8
26,2
26,9
26,9
28,1

Bron: IMF

Uit de oude ESB-doos
Ook in geschrift is Duisenberg, de nieuwe minister van Financiën, een man van weinig woorden.
Het is lang geleden dat de Miljoenennota zó
weinig pagina’s besloeg als de eersteling van
Duisenberg. Sober en degelijk, geen pretenties,
althans qua vorm. Dat is de indruk na eerste
vluchtige lezing van de Miljoenennota 1974.
Hoewel de bewoordingen, die deze minister van
Financiën gebruikt om aan te geven hoe slecht
de inflatie voor ons allen is, naar hun aantal
gemeten slechts een fractie vormen van hetgeen daarover in voorgaande jaren is gezegd,
lijkt zijn aanpak drastischer. De belangrijkste
anti-inflatiemaatregel is waarschijnlijk de beslissing volgend jaar geen indirecte belastingen
te verhogen. De
p
­ sychologische werking hiervan zou wel
eens nog belangrijker
kunnen zijn dan het
direct materiële gevolg voor het prijspeil.
Ruiter, P.A. de (1973)
Eerste indruk. ESB
58(2918), 823.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Izaak Dekker, Mark Dijkstra,
Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Mike Dell
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

576

ESB

93(4543) 19 september 2008