Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 29 2006

ceteris paribus
Vraag v/d week

aan Nout Wellink, president van
De Nederlandsche Bank

Welke economische
gebeurtenis heeft de
meeste indruk op u
gemaakt en waarom?
Zonder enige twijfel de eerste oliecrisis van
1973. De oliecrisis bracht de structurele
problemen van de Nederlandse economie
aan het licht, die in essentie terug te voeren waren op het toenemende beslag van
de overheid op de economie. Door de toegenomen gasbaten duurde het echter enige
tijd voordat de volle ernst van het probleem
doordrong. De collectieve sector noteerde
in 1973 nog een klein overschot op de
begroting, waarna het saldo voor een lange
periode omsloeg in een tekort. Tegelijkertijd
betekende de olieprijsstijging een aanzienlijke kostenpost voor het bedrijfsleven,
hetgeen werd versterkt door de forse loonstijging ter compensatie van de negatieve
koopkrachteffecten. Toen in de zomer van
1975 de MLT-raming van het CPB beschikbaar kwam, besefte iedereen dat het roer
om moest. De groeiverwachting werd in
de raming verlaagd van 3,75 procent bbp
naar drie procent bbp, en de werkloosheid
en het financieringtekort zouden naar verwachting snel oplopen. Vanaf dat moment
raakten Keynesiaanse denkbeelden op de
achtergrond, terwijl meer aandacht uitging
naar het matigen van de loonkosten en het
beperken van de lastendruk.

ESB-Top 10
Landen met het hoogste inflatiepercentage in 2006
in procenten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zimbabwe
Guinea
Myanmar
Jemen
São Tomé en Príncipe
Uzbekistan
Eritrea
Iran
Haïti
Kenia

1.016,7
33,9
26,3
21,6
21,4
19,5
17,3
14,6
14,1
14,2

Bron: IMF (2007) World economic outlook database
for April 2007. http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2007/01/data/index.aspx

Uit de oude ESB-doos
Er is waarschijnlijk geen ander land ter wereld, waar
op monetair gebied een erger chaotische toestand
bestaat dan in China. Inheemsche ruilmiddelen, onderling in de diverse districten zeer uiteenloopend,
circuleeren naast geld van buitenlandschen oorsprong […]. De Japansche Yen veroverde zich een
belangrijke positie in het Yangtze gebied, […] rond
Hongkong doet zich in sterke mate het muntwezen
van deze Engelsche Kolonie gelden. Houdt men
verder rekening met het papiergeld, in allerlei
coupures, uitgegeven door grootere en kleinere
Chineesche Banken of besturen van verschillende
provincies […], overwegend zonder eenigszinds
behoorlijke dekkingen geëmitteerd, uitsluitend als
middel tot goedkoope
geldverschaffing, dan
kan men zich eenigermate een beeld van de
verwarring en ordeloosheid voorstellen.
Bron: Stroomberg, J.
(1930) Munthervorming in China. ESB,
15(760), 662–663

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Babette Molenaar
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

416

ESB 29

juni 2007