Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 25 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week
Peter Kooreman, hoogleraar aan de Universiteit
van Tilburg

Hoe krijg je door middel
van economische
maatregelen de meeste
donororganen binnen?
Gezonde mensen die hun gecertificeerde
nier verkopen aan de hoogstbiedende
nierpatiënt of zorgverzekeraar? De meeste
Nederlanders gruwen van die gedachte en
vinden betaalde orgaandonaties verwerpelijk. Maar er is meer dan financiële prikkels.
Voor postmortale orgaan- en weefseldonaties zou het helpen de default te veranderen:
beschouw voortaan iedere Nederlander als
potentiële orgaandonor, als hij niet expliciet
heeft aangegeven dat niet te willen. Minister
Klink wil dat niet. Voor hem blijft er daarom
weinig anders over dan meer van het oude
beleid: betere voorlichting en slimmere logistiek. Toch zijn er in het geval van nieren
heel goede perspectieven om de tekorten
snel weg te werken, dankzij verrassend
nieuws uit medische hoek: het verder leven
met één nier heeft geen negatieve invloed
op de kwaliteit van leven, afgezien van een
herstelperiode van enkele weken na het
verwijderen van de andere nier, noch op de
levensverwachting van de donor, zo blijkt
uit onderzoek waarbij Zweedse nierdonoren
decennialang werden gevolgd.
Het beleid moet nu sterk inzetten op nierdonatie bij leven, anoniem en onbetaald.
Zelfs wanneer slechts 1 op de 100.000
Nederlanders bereid en geschikt is dat te
doen kan de huidige wachtlijst volledig worden weggewerkt.

ESB-Top 10
Top tien van provincies met gemiddeld de meeste
uitkeringen per hoofd, in procenten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Groningen
Zuid-Holland
Noord-Holland
Limburg
Flevoland
Friesland
Overijssel
Drenthe
Gelderland
Utrecht

2,6
2,5
2,2
1,9
1,9
1,7
1,5
1,4
1,4
1,4

Bron: berekend op basis van gegevens van het CBS 2007

Uit de oude ESB-doos
De functie der effectenregistratie is erg belang­ ijk,
r
voorbeelden hiervan liggen voor het grijpen. Een
Duitser heeft tijdens de bezetting, profiterende
van de opheffing van de deviezengrens, marken,
welke thans waardeloos zijn geworden, omgezet
in Nederlandse effecten, gekocht ter beurze van
Amsterdam. Inziende, dat hij (als vijand) toch
niet voor erkenning in aanmerking komt, geeft
hij thans de voorkeur aan niet tot aanmelding
over te gaan, doch de effecten te verkwanselen
tegen sigaretten of koffie (…) Zijn blijkbaar
voldoende van laatstbedoelde ingrediënten
voorziene weder­ artij, een Nederlander van
p
overigens politiek “onkreukbare†reputatie,
meldt als “tegenwoordige bezitter†de effecten
ter regis­ratie aan. In de meeste gevallen zullen
t
dergelijke manipulaties niet met succes worden
bekroond (…) De Amsterdamse commissionair
die in opdracht van zijn Duitse cliënt de aankoop
ter beurze heeft verricht en de stukken aan
deze hebben afgeleverd,
zal aangifte van deze
feiten hebben gedaan
waardoor ze reeds op de
“zwarte lijst†staan en
eigendom worden van de
Nederlandsche Staat.
A. van Oven, Uitvoering
en doeleinden der
effectenregistratie, ESB, 21
januari 1948, p.52.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Izaak Dekker, Mark Dijkstra,
Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Mike Dell
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

480

ESB

93(4540) 25 juli 2008