Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 21 2008

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week

Colofon

Grootste luchthavens1 ter wereld

1

Atlanta

84.846.639

(1,2)

aan Fieke van der Lecq, verbonden aan de

2

Chicago

77.028.134

(0,7)

Erasmus School of Economics en de Nederlandse

3

Londen

67.530.197

(0,6)

Mededingingsautoriteit

4

Tokio

65.810.672

(4,0)

5

Los Angeles

61.041.066

(0,7)

6

Dallas/Fort Worth

60.226.138

(1,8)

7

Parijs

56.849.567

(5,7)

Wat is het nut van steeds
grotere pensioenreuzen?
Deze vraag valt in vier deelvragen uiteen.
Wat verstaan we onder pensioenreuzen,
worden ze inderdaad steeds groter, is dat
nuttig en zo ja, voor wie? De pensioensector
b
­ estaat uit diverse soorten ondernemingen.
Het meest bekend zijn ondernemings-,
bedrijfstaks- en beroepspensioenfondsen.
Vanwege bepalingen in de pensioenwet­
geving mogen zij echter doorgaans niet
fuseren. We zien dan ook nog geen
p
­ ensioenreuzen onder de pensioenfondsen
ontstaan. Dit kan gaan veranderen als de
Algemene Pensioeninstelling (API) wordt
ingevoerd, maar zo ver is het nog niet. Onder
de pensioenuitvoeringsbedrijven zien we wel
consolidatie, zoals die van PVF Achmea en
Interpolis in Syntrus en bij de voorgenomen
concentratie van APG en Cordares. Het is
echter de vraag of uitvoeringsbedrijven steeds
groter worden. Zoals in elke sector moeten
concentraties worden goedgekeurd door de
Nederlandse Mededingingsautoriteit. Deze
zal het licht op oranje of rood zetten bij hele
grote gezamenlijke marktaandelen. De deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers
k
­ unnen profiteren van schaalvoordelen in de
a
­ dministratie, het vermogensbeheer en de
bestuursadvisering. Belangrijk is ook dat de
grote pensioenorganisaties voldoende prikkels
blijven ervaren om efficiënt en klantgericht te
blijven werken, zodat de pensioenconsumenten er profijt van hebben. Pensioenreuzen die
enkel leiden tot reusachtige aandeelhouderswaarde, staan op lemen voeten.

8

Frankfurt

52.810.683

(1,1)

9

Beijing

48.654.770

(18,7)

10

Denver

47.325.016

(9,1)

passagiers in 2006, procentuele groei vergeleken met voorgaande
jaar (2005).

1

Bron: Airports Council International, juli 2007.

Uit de oude ESB-doos
Er zijn levensvatbare en niet levensvatbare bedrijven; de laatste moet men niet in leven zien te
houden. Waar is de grens tussen deze levensvatbare en niet levensvatbare bedrijven? Het eenige
logische antwoord: daar, waar men niet zonder
steun kan blijven bestaan, wordt nog lang niet
gegeven. Er wordt nog aangenomen, dat er op zekere, natuurlijk zeer vaag aangegeven gronden,
bedrijven zijn, die bij de ‘economische structuur’
van een land behooren. En dit is niets anders dan
protectionisme van het zuiverste water. Pogingen zoals de zoevengenoemde onderscheiding
sterven aan hun eigen vaagheid. Men zal op den
duur wel gaan zoeken naar de grens, en dan zal
men zien, dat men er niet komen zal zonder een
wetenschappelijk
inzicht in den samenhang der economische
verschijnselen.
Bron: ESB, 699 (1929),
De tweede bijeenkomst
van het comité
consultatif économique
te Genève, E.C. van
Dorp.

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Izaak Dekker, Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

192

ESB

21 maart 2008