Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 19 2014

.

Ceteris paribus ESB

Ceteris paribus
het woord aan…
Omdat markten falen in het efficiënt produceren en overdragen van
kennis is overheidsbeleid nodig dat economieën helpt in het creëren
van een optimaal lerende samenleving. Hierbij baseren we ons op het
concept van Arrow uit 1962 over ‘learning by doing’.

Joseph Stiglitz

Op donderdag 6 november hield Joseph Stiglitz de
WRR lezing in het Diligentia theater in Den Haag.
ESB stelde hem een aantal vragen.
U heeft zojuist een indrukwekkende lezing gegeven over globalisering
en ongelijkheid. Deze is gebaseerd op uw boek ‘The price of inequality’
Waar gaat uw nieuwe werk over?
‘Ik heb onlangs een nieuw boek geschreven waarover ik morgen in de
WRR zal spreken met een kleiner gezelschap. Dit boek gaat over de
lerende economie. Het bepalende comparatieve voordeel om tot een
hogere levensstandaard te komen is technologie. Technologische ontwikkeling wordt voor een groot deel gedreven door menselijk kapitaal.

U i t
Globalisering
en de arbeidsmarkt

d e

Het bijkans magische begrip
globalisering verklaart, zeker
volgens sommige beleidsmakers, bepaalde negatieve arbeidsmarktontwikkelingen in de OESO. Globalisering kan worden opgevat als de toename
van industriële exporten uit de lage lonenlanden naar de OESO. Op de arbeidsmarkt gaat
het met name om de verslechterde positie
van de laaggeschoolden: in de VS en het VK
is de inkomensongelijkheid tussen laag- en
hooggeschoolden sterk gestegen, terwijl in
landen met een meer inflexibele arbeidsmarkt

Uw nieuwste boek over de lerende samenleving is af en verschenen.
Stel u komt, na het hebben gegeven van al uw lezingen en interviews
over uw nieuwe boek, terug op uw werkkamer en daar zijn alle losse
eindjes afgerond. U zit voor een leeg bureau. Waaraan zou u op dat
moment willen beginnen te werken?
‘Tja, in dat geval zou ik wel eens willen teruggaan naar een van mijn
allereerste papers over ongelijkheid. Sinds Piketty denk ik daar regelmatig aan. In mijn eerste paper over ongelijkheid zat eigenlijk al veel
meer precisie over de ontwikkeling van vermogen versus de ontwikkeling van inkomen door arbeid. Ik ga dat paper misschien herzien en
dan wil ik de discussie met Piketty aan.’

o u d e

E S B – d o o s

de werkgelegenheidsontwikkeling voor de
laaggeschoolden relatief slecht is geweest. De
grote vraag is echter of het theoretisch en empirisch mogelijk is globalisering als zondebok
aan te wijzen. Theoretisch lijkt dit verrassend
eenvoudig, met het Heckscher-Ohlin model
van twee landen, twee verhandelbare goederen en twee productiefactoren. In dit model
vindt handel plaats op basis van comparatieve
voordelen, welke voortvloeien uit de verschillen in de relatieve beschikbaarheid van productiefactoren. De OESO is rijk aan hooggeschoolde arbeid en zal zich derhalve in het
geval van handel gaan toeleggen op de export
van het scholings-intensieve goed, terwijl het

lage-lonenland het scholings-extensieve goed
zal exporteren. Gegeven volledige mededinging, diversificatie van de productie (beide
landen brengen beide goederen voort) en de
stand van de techniek kan, aan de hand van
het Stolper-Samuelson theorema, een verband worden gelegd tussen globalisering en de
relatieve inkomenspositie van laaggeschoolde
arbeiders. Dat stelt dat een daling van de relatieve prijs van het scholings-extensieve goed
zal leiden tot een daling van het relatieve loon
van de laaggeschoolden.
Garretsen, J.H. en J. Peeters (1999) Globalisering als
zondebok. ESB, 84(4204), 375-376.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
Jaargang 99 (4698) 20 november 2014
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

733

esb/cpb/pbl- symposium
m k b a : m a at w e r k i n g e b r u i k
Dinsdagmiddag 25 november, Studio Dudok – Den Haag
In 2013 is de Algemene leidraad MKBA verschenen. Deze geeft richting aan het gebruik van
maatschappelijke kosten-baten analyses in de beleidsvoorbereiding op elk denkbaar beleidsterrein.
Maar wat zijn aandachtspunten en valkuilen bij gebruik van MKBA en de nieuwe leidraad?
En hoe kan op elk afzonderlijk beleidsterrein het maatwerk worden
geleverd dat een goed gebruik van MKBA vereist?

Deskundige academici en toepassende beleidsmakers gaan in
gesprek over maatwerk in gebruik van de MKBA. Ten grondslag aan
het symposium ligt een nieuw ESB dossier dat u onlangs ontving
(ESB 4696s) dat u –als abonnee– op vrijdag 18 april krijgt thuisgestuurd.
Als abonnee schrijft u zich kosteloos in op www.economie.nl.
Wees er snel bij, er zijn 100 plaatsen beschikbaar.

BEN JIJ DE SPECIALIST
DIE DE EUROPESE
COMMISSIE ZOEKT?

MEDEDINGINGSRECHT, ONDERNEMINGSFINANCIERING, FINANCIËLE ECONOMIE,
INDUSTRIËLE ECONOMIE EN MACRO-ECONOMIE
De Europese Commissie zoekt talentvolle specialisten
met een stevige academische achtergrond. Je hebt
minimaal een 4-jarige universitaire opleiding voltooid
op het gebied van rechten, economie of ï¬nanciën of
een opleiding die hiermee overeenstemt. Daarnaast
heb je minstens 6 jaar relevante werkervaring in het
veld van het vakgebied. Meer speciï¬eke studie- en
werkervaring zijn absoluut een pre.

734

Heb je een relevante universitaire opleiding en minstens
6 jaar werkervaring? Grijp dan deze unieke kans om
jouw kennis en ervaring in te zetten voor de EU.
Schrijf je in voor de selectieprocedure, het concours.
Dit kan tot 25 november 2014, 12.00 uur ’s middags.
Uitgebreidere informatie over de functies, toelatingseisen en selectieprocedure zijn te vinden op
werkenbijdeeu.nl/?p=1512577.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Jaargang 99 (4698) 20 november 2014

Auteur