Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 22 2008

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week

Steden gerangschikt naar gemiddelde omzet per
aanwezige multinational1, in miljarden euro’s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aan Johan Polder, hoogleraar gezondheidsecono­
mie Universiteit van Tilburg

Helpen belastingen als de
vettaks de samenleving
gezonder te maken?
1

Wie niet rookt, leeft langer. Wie niet eet,
leeft korter. Veel korter. Roken is slecht en
overbodig. Eten is broodnodig. Dat maakt
de vettaks principieel anders dan de tabaksaccijns. Bovendien, wat is nu gezond?
Lees Katan. Wie zijn dagen (en maag) vult
met broodjes kroket is niet gezond bezig.
Maar af en toe kan geen kwaad. Op alleen
broodjes gezond redden we het ook niet,
nog afgezien van de omstreden status van
het predicaat gezond. We hebben simpelweg verschillende voedingsstoffen nodig.
Ook vet. De schijf van vijf. Gevarieerd en
matig. Knappe kop die dat in financiële
prikkels vangt. Niet het eerste plakje kaas
is immers ongezond, maar het zoveelste.
Zelfs bij de gezondste maaltijd komt er
een moment dat consumeren overslaat
in vomeren. Hoe voorkom je dat met
prijsprikkels? Met een calorietellertje van
de Belastingdienst in koelkast of slokdarm?
Rekeningeten voor dikkerds. Voor iedereen
zou niet eerlijk zijn. Maar onderconsumptie
wordt natuurlijk weer wel fiscaal aangepakt.
Stel dat die knappe kop erin slaagt, zou
zijn taks dan ook werken? We eten immers
vooral wat we lekker vinden of gemakkelijk.
Wat we gewend zijn of anderen zien eten.
Die prikkels verslaan elke prijsprikkel.
Vettaks is gewoon een broodje aap. Bon
appétit.

Irving (2)
Den Haag (3)
München (6)
New York (22)
Zürich (7)
Londen (22)
Parijs (26)
Seoul (10)
Peking (18)
Tokio (50)

132,0
91,8
47,1
38,7
36,5
35,8
34,6
29,9
28,6
25,0

Aanwezige hoofdkantoren van multinationals uit de Fortune Global
500-lijst. Tussen haakjes het totaal aantal hoofdkantoren per stad.

Bron: Eigen berekeningen o.b.v. Fortune Magazine
(2007) Fortune Global 500. 23 juli.

Uit de oude ESB-doos
Het moge bekend worden geacht dat degenen
die een leidende en verantwoordelijke functie
in onze samenleving vervullen, o.a. door spanningen waaronder zij vaak hun arbeid verrichten,
een grotere kans hebben bepaalde kwalen op te
lopen dan de gemiddelde bevolking. Voor deze
ziekten (…) heeft men de suggestieve, doch in
menig opzicht voor bestrijding vatbare, verzamelnaam ,,managerziekte†geïntroduceerd. De
mening dat lieden die het druk hebben, behalve
het fatum der genoemde “hartâ€-kwalen ook dat
van “maagâ€-kwalen met zich dragen is wijd
verbreid. (…) De mening, dat verantwoordelijkheid en zorgen bij de wortel der maagzweren,
met name die der zweren aan de twaalfvingerige
darm, liggen, werd door de resultaten van (…)
onderzoek gesteund. Het bleek nl. dat lieden
waarbij dergelijke kwalen werden aangetroffen veelvuldiger over zorgen
omtrent werk klaagden, dan
lieden waarbij de symptomen
niet aanwezig waren.
Bron: ESB (1956) Maagkwalen
“managerziekte?â€. ESB,
41(2044), 747.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

128

ESB

22 februari 2008