Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 25 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week
aan Sweder van Wijnbergen, hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam

Zonder REA minder goede
economische politiek?
De REA is op een vernederende manier
gestorven: vanwege structureel gebrek aan
interesse in wat ze te vertellen hadden.
Vijf economen bij elkaar zetten zonder opdrachtgever, serieus onderzoeksapparaat of
onderzoeksbudget is een recept voor vanaf
de heup geschoten losse flodders, en dat
is ook grotendeels wat ze geproduceerd
hebben.
Niet altijd onjuist, wel meestal oppervlakkig
en altijd irrelevant in de context van waar
ze voor bedoeld waren, het politieke debat
in de Kamer. Maar oppervlakkig beargumenteerde opinies hebben we al genoeg in
het parlement, nóg meer was nou net niet
nodig. Wel nodig is onafhankelijk onderzoek direct ten dienste van Kamerleden,
niet publiciteitsbewuste journalistiek met
wat vlugge cijferbrij eromheen. Nu moeten
Tweede Kamerleden het weer hebben van
sympathiserende ambtenaren of het CPB,
dat ook de regering adviseert en dus niet
diezelfde rol voor de controlerende Tweede
Kamer kan spelen.
De goede oplossing is een instelling zoals
de Congressional Budget Office, die uitsluitend op verzoek van de Kamer werkt,
de publiciteit schuwt, en meer apparaat en
minder publiciteitsbewuste gallery players
heeft. Dat kost echt geld, maar dat is geld
goed besteed: zo pak je een serieuze weeffout in onze democratie structureel aan:
de kennisachterstand van de controlerende
macht op de uitvoerende macht.

ESB-Top 10
Top 10 van landen naar ontvangen buitenlandse
investeringen in miljarden euro’s in 2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Hong Kong
Duitsland
China
Frankrijk
België
Nederland
Spanje
Canada

1.219,93
761,62
516,09
512,60
469,39
467,98
425,10
302,57
294,85
267,34

Bron: CIA (2007) The World Factbook. www.cia.gov

Uit de oude ESB-doos
Wanneer de tijden, die wij thans beleven, een
blijvende versterking van ons gevoel van nationale saamhorigheid ten gevolge zullen hebben, dan zullen wij eenmaal deze periode van
oorlogsgeweld hiervoor grooten dank hebben
te weten. Hoe dikwijls hebben niet de besten
van ons volk, in bittere bewoordingen soms,
geklaagd over het tekort aan gemeenschapsgevoel bij hunne landgenooten, tekort aan ernstig
streven naar onderling begrip op geestelijk gebied, tekort niet minder aan nationaal besef op
economisch terrein. In tweeërlei opzicht heeft in
deze laatste richting ons volk in hoofdzaak gezondigd, als consument, waar het zonder noodzaak, zonder aanwijsbare reden dikwijls, aan het
vreemde product boven het gelijkwaardigen van
Nederlandschen oorsprong den voorkeur gaf, als
belegger, wanneer het belegging in den vreemde
verkoos boven eene, die
direct of indirect aan het
eigen economische leven
ten goede kwam.
Bron: Beaufort, F.W.L. de
(1916) Bevordering der nationale industrie, ESB, 1(9),
113–116

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

64

ESB

25 januari 2008