Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 11 2008

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week

Studies met de hoogste netto salarissen per
maand, anderhalf jaar na afstuderen, in euro’s1
1

aan Roel Beetsma, hoogleraar aan de Universiteit

Fiscale economie (u)

1.975,00

2

Tech. Bedrijfskunde (u)

1.925,00

3

Farmacie, Scheikundige techn., en Civ.
techn. (u)

1.850,00

van Amsterdam

Spaart de Nederlander te
veel voor zijn pensioen?
In een ideale situatie waarin individuen
de toekomst adequaat meewegen in hun
beslissingen en waarin er geen verdere
verstoringen zijn, zou het antwoord ja zijn.
Pensioenbijdragen worden vóór belasting
gedaan en pas veel later tegen een meestal
lager tarief belast. Deze verstoring leidt
tot een teveel aan besparingen. Echter de
werkelijkheid staat bol van de verstoringen
en de belangrijkste is dat individuen
gemiddeld genomen kortzichtig zijn in
hun beslissingen. Ons huidige systeem
waarin de meeste werknemers verplicht
sparen voor hun aanvullend pensioen via
een kapitaaldekkingsstelsel en waarbij de
pensioenopbouw gestimuleerd wordt via
het belastingsysteem is sterk te prefereren
boven een systeem zonder aanvullende
pensioenen. Het feit dat Nederland
met afstand het land is met de hoogste
pensioenbuffers (1,8 maal het bbp) is geen
Nederlands probleem maar een buitenlands
probleem. In de meeste landen worden de
pensioenvoorzieningen gedomineerd door
een omslagstelsel waarbij de werkenden de
pensioenpremies betalen voor de huidige
gepensioneerden. Met de toenemende
vergrijzing zullen deze premies fors
toenemen en daarmee het omslagstelsel,
dat bestaat bij de gratie van solidariteit
tussen werkenden en gepensioneerden,
zwaar onder druk zetten. Nederland mag
zichzelf prijzen met de hoge buffers die
geoormerkt zijn voor degenen die daarvoor
gespaard hebben.

4

Zorgmanagement (u)

1.775,00

5

Aardwetenschappen, Economie (u)

1.750,00

6

Bioproces-/levensmiddelentechn., Ned.
1.675,00
recht, Int. en Eur. recht, en Onderwijskunde (u)

7

Tech. bedrijfsk (h) en Tech. Informatica (u)

1.650,00

8

Wis-/natuurkunde (theoretisch) (u), Intern.
business & management studies, en Civ.
techniek (h)

1.625,00

9

Alfa-informatica, Comm.wts., en
Soc. geografie/planologie (u)

1.600,00

10 Bedrijfseconomie/-kunde (h)
1

1.575,00

(u) = universitaire opleiding (h) = hbo-opleiding

Bron: Rangschikking o.b.v. Elsevier Thema Studie en
Werk 2007. www.elsevier.nl

Uit de oude ESB-doos
Men denke zich een gebouw met liften. Deze
gaan, evenals onze prijzen, op en neer en wel
in betrekking tot het gebouw. Wie in een der
liften staat ziet (…) niet de lift bewegen (…).
Men kan zich (…) de lift stabiel, maar dan het
gebouw beweeglijk denken. Toch is dit geen reële
voorstelling, want onze houding tegenover de
samenhang der dingen berust op de erkenning,
dat liften bewegen in betrekking tot stabiele
gebouwen. (…) Het systeem kerend zou men
dan gedwongen zijn het gebouw anders te zien
bewegen ten opzichte van de verschillende liften.
Dit (…) tracht Prof. Koopmans (…) te doen; hij
gewaagt immers van de schommelingen van het
gebouw, uitgedrukt door de standen der liften, in
verloop van tijd. Men ziet, dat deze voorstelling
onhoudbaar is, want het gebouw
zou dan totaal ondefinieerbare
stuiptrekkingen moeten
vertonen.
Bron: Dubroucq, P.L. (1951) De
waarde van het geld. ESB, 36
(1755), 14–15

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merk­
naam ESB (Economisch Statistische Berichten)

32

ESB

11 januari 2008