Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 16 2007

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week

Meest geglobaliseerde landen naar index1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

aan Catrinus Jepma, UvA en RuG

Helpt een internationaal
e
­ missiehandelssysteem ­egen
t
klimaatverandering?
Momenteel figureren twee, weinig ef­
fectieve, internationale emissiehandels­
systemen: het Kyoto Protocol (KP) en het
Europese emissiehandelssysteem (EUETS).
Nu ook Canada formeel is afgehaakt, zijn
alleen de EU-landen en Japan werkelijk
Kyoto-gebonden. De perspectieven voor de
periode 2008–2012, de Kyoto-periode en
EUETS2, zijn echter ongunstig. Door het
Clean Development Mechanism komen ook
binnen EUETS2 bruikbare Kyotocredits uit
ontwikkelingslanden beschikbaar en zal het
aanbod van emissierechten de vraag ruim
overtreffen; de creditprijzen blijven dus
laag. Overheveling van het aanbodoverschot
naar de toekomst (na 2012) is onzeker en
ondermijnt de milieu-integriteit van toe­
komstige stelsels. Emissiehandel is voor dit
doel een inferieur instrument. De informa­
tieasymmetrie bij de allocatie is onoplos­
baar. De autoriteit in kwestie weet niet of
hij een effectieve restrictie oplegt, temeer
omdat men de economische perspectieven
van de spelers te zijner tijd niet kent. Bij
te ruime toewijzing ontbreekt het milieueffect; te krappe toewijzing veroorzaakt:
non-commitment, non-compliance en nonratificering. Bovendien slaagde nog geen
emissiehandelssysteem in het genereren
van een stabiel prijssignaal; door het poli­
tieke allocatiemechanisme is dit echter niet
verwonderlijk. Investeerders stellen groene
innovatie uit bij creditprijzen die als rich­
tingloos worden ervaren. Het zou goed zijn
om niet door te modderen met emissiehan­
del, maar te kiezen voor een voorspelbaar
stelsel van belastingen en subsidies.

1

België
Oostenrijk
Zweden
Verenigd Koninkrijk
Nederland
Frankrijk
Canada
Zwitserland
Finland
Tsjechië

91,96
91,60
89,89
89,29
89,15
87,71
87,49
85,53
84,84
84,46

gemeten naar wereldwijde connectiviteit, integratie en interactie
in en tussen de economische, sociale, technologische, culturele,
politieke en ecologische omgevingen in het desbetreffende land
(gemeten in 2004).

Bron: Swiss Federal Institute of technologie Zürich (2007)
KOF Index of Globalization. http://globalization.kof.ethz.ch

Uit de oude ESB-doos
De omzetten van de bedrijven in de Verenigde
Staten, welke zich op de huis aan huis verkoop
hebben gespecialiseerd, zijn in het laatste
decennium belangrijk gestegen en bedragen
thans ca. $ 3 mrd. per jaar. De op deze wijze
meest verkochte artikelen zijn: voedings- en
genotsmiddelen, huishoudelijke apparaten,
boeken en cosmetische produkten, aldus ,,Sales
Management’ van 21 oktober 1960. Als voordeel
van deze wijze van inkopen noemt het blad, dat
de huisvrouw in eigen omgeving op haar gemak
haar keuze kan bepalen en het produkt (een
stofzuiger bijv.) direct op zijn waarde kan toetsen. Mocht zij wat de aankoop betreft twijfelen,
dan kan de verkoper ’s avonds terugkomen,
waardoor ook de overige
familieleden in staat zijn
hun oordeel te geven. (…)
Ongeveer de helft van het
verkopend personeel bestaat uit vrouwen.
Bron: ESB (1960) Huis
aan huis verkoop in de
Verenigde Staten, ESB,
(2265), 1190.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merk­
naam ESB (Economisch Statistische Berichten)

704

ESB

16 november 2007