Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 2 2007

ceteris paribus
Vraag v/d week

ESB-Top 10
Sectoren wereldwijd met de grootste winst­
stijgingen, 2006 t.o.v. 2005, in procenten

1. Entertainment en media

Onderzoek

Moet de salaris­­­­­­
ver­
hoging van de docent
komen uit de beurs
van de student?
Plasterk zoekt geld bij studenten voor het
salaris van docenten. Als Eurlings straks rekening rijden invoert dan gaat de opbrengst
terug naar de automobilisten via een verlaging van de wegenbelasting. Blijkbaar is
het principe dat de verdeling van lasten en
lusten binnen de eigen kring moet blijven.
Maar waarom wordt de belasting die op
mijn salaris als hoogleraar economie wordt
geheven dan niet gebruikt om de economische wetenschap te stimuleren? Omdat
het principe dat elk ministerie uitgaven en
inkomsten binnen zijn eigen begroting moet
regelen, niet deugt. Elke heffing en uitgave
van de overheid moet op zijn eigen merites
worden beoordeeld. Je doet heffingen waar
de laatste euro die je afpakt het minste
welvaartsverlies veroorzaakt. Je doet uitgaven waar de laatste euro de welvaart het
meest verhoogt. Het zou wel heel toevallig zijn als het welvaartsverlies minimaal
was bij de student die, zonder beurs, zijn
laatste pilsje niet meer kan drinken en de
welvaartswinst maximaal bij iets meer salaris voor de docent. Hoewel als ik daar nu zo
over nadenk: onmogelijk is dat niet.

2. Industrie- en landbouwmachines

58,6

3. Engineering en bouw

51,2

4. Financiële dienstverlening

aan Jules Theeuwes, directeur SEO Economisch

79,4

43,5

5. Verzekeringen

40,9

6. Energie, nutsbedrijven

36,7

7. Mijnbouw, delfstoffen

34,8

8. Handel, industriële conglomeraten

30,0

9. Detailhandel

29,2

10. Bouwmaterialen, glasindustrie

26,4

Bron: Fortune Magazine (2007) Fortune Global 500, 23 juli.

Uit de oude ESB-doos
Over het algemeen wordt ,,managersziekte†als
een medisch begrip gehanteerd. De Britse econoom, auteur en radiospreker, Graham Hutton,
heeft echter dit begrip in zekere zin verruimd.
Hij verwijt namelijk de Britse managers een te
slappe houding. Zijn therapie luidt (…): ,,Better
be bloody, bold and resolute than timidly trying
never to be unpopular, never to lose a vote anywhere, never to go against the massesâ€. (…)
De Britse managers moeten niet alleen om morele
redenen flinker worden, doch vooral om de nationale produktiviteit in grotere mate op te voeren.
Het volharden in de zonde leidt tot devaluatie
van het pond, hetgeen het einde van het sterlinggebied en mogelijk zelfs het Gemenebest kan
betekenen. De auteur wijst de fiscale druk als de
belangrijkste oorzaak aan
van de ,,apathy, laziness,
resignation and sheer
despair†in de leidende
managerskringen van het
Verenigd Koninkrijk.
Bron: ESB (1961) Zijn de
Britse managers te “slap�,
ESB, 46(2308), 977.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

672

ESB

2 november 2007