Ga direct naar de content

Buitenlandse handel: conjunctuur en structuur

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 31 2000

Buitenlandse handel: conjunctuur en structuur
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Divisie presentatie en integratie van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4258, pagina 467, 2 juni 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkt

In 1999 heeft Nederland voor ruim 407 miljard gulden aan goederen uitgevoerd. Dit is meer dan vijftig procent van het bruto
binnenlands product, de som van de toegevoegde waarde van in Nederland geproduceerde goederen en diensten. Het percentage is hoog
in vergelijking met andere landen. Dit illustreert het grote belang van de export voor de Nederlandse economie. Niet alle landen zijn
even belangrijk als afzetgebied. Twee belangrijke factoren in dit verband zijn de afstand tot Nederland en de grootte van de economie.
De buurlanden blijven de belangrijkste handelspartners (zie figuur 1). In totaal gaat bijna tachtig procent van de uitvoer naar landen
binnen de EU-15. In vergelijking hiermee is het aandeel van de VS zeer bescheiden: ongeveer vier procent van de uitvoer. Wel moet bij
de hoge uitvoer naar de EU-15 worden opgemerkt dat het hier vaak goederen betreft die niet in Nederland zijn geproduceerd, maar via
Nederland worden gedistribueerd. Bij de uitvoer naar de VS is het belang van in Nederland geproduceerde goederen veel groter. De
aandelen zijn vrij constant in de loop van de tijd. Oost-Europa is sinds het verdwijnen van het IJzeren Gordijn een belangrijker
exportgebied geworden. Het aandeel blijft voorlopig echter bescheiden. Dit komt mede doordat het welvaartsniveau in deze landen naar
Westerse begrippen nog laag is. Elektrotechnische machines en optische apparaten zijn voor de uitvoer het belangrijkst. Het aandeel
van deze categorie in de totale goederen-uitvoer is meer dan twintig procent. De laatste drie jaar groeide de uitvoer van deze producten
sterk, met groeicijfers van tien à twintig procent op jaarbasis. Chemische producten en voedings- en genotmiddelen zijn andere
belangrijke productcategorieën. Het aandeel van deze groepen ligt rond de vijftien procent. Er is een verschil in ontwikkeling tussen
deze twee categorieën. De chemie is een conjunctureel gevoelige sector en sterk afhankelijk van de wereldhandel. Het groeicijfer is
daarom in met name het laatste kwartaal van 1999 hoog. De ontwikkeling van de uitvoer van voedings- en genotmiddelen is veel
gelijkmatiger (zie ook figuur 2).

Figuur 1. Uitvoer van goederen naar land, aandeel in procenten in 1999

Figuur 2. Uitvoer van goederen naar productcategorie, aandeel in procenten in 1999

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur