Ga direct naar de content

Begrotingstekort en overheidsschuld in Europa

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 12 2017

■ Tjalle Aarden en Toep van Dijk (Ministerie van Financiën)

In juni hebben de Europese ministers van Financiën besloten om de buitensporigtekortprocedure binnen het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) voor Portugal en Kroatië te beëindigen, omdat deze lidstaten hun begrotingstekort duurzaam onder de drempelwaarde van drie procent van het bbp hebben gebracht. In totaal zijn er nu nog vier EU-lidstaten onderhevig aan de buitensporigtekortprocedure (Frankrijk, Spanje, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk), waar dit er in 2011, tijdens het hoogtepunt van de crisis, nog drieëntwintig waren.

De figuur zet respectievelijk het geraamde begrotingstekort en de overheidsschuld van verschillende eurolanden voor 2017 af tegen het niveau van 2011. De stippellijn geeft de grenswaarden aan zoals die zijn afgesproken in het EU-verdrag: een begrotingstekort van drie procent en een overheidsschuld van zestig procent van het bbp.

De begrotingstekorten in de eurolanden zijn de afgelopen jaren aanzienlijk teruggedrongen en het geaggregeerde begrotingstekort van de eurozone ligt onder de grenswaarde van drie procent. Dit is het gevolg van de vele bezuinigingsmaatregelen en structurele hervormingen die in lidstaten zijn doorgevoerd, alsmede de aantrekkende groei.

Tegelijkertijd zijn de overheidsschulden nog steeds hoog en voldoen veel lidstaten nog niet aan de grenswaarde van zestig procent van het bbp. Voor een aantal landen is het schuldniveau tussen 2011 en 2017 zelfs behoorlijk opgelopen. De discrepantie tussen enerzijds afnemende begrotingstekorten en anderzijds toenemende overheidsschuld kan ten dele worden verklaard doordat de economische groei en inflatie in de nasleep van de Europese schuldencrisis in enkele lidstaten lager waren dan de rentelasten als percentage bbp. Nu het economisch herstel in de eurozone is bestendigd en is omgeslagen in een meer breed gedragen economische groei, is het derhalve van belang dat dit wordt aangegrepen om overheidsschulden terug te dringen. De schuldregel binnen het SGP is ontworpen om een kader te bieden voor deze benodigde schuldafbouw.

Auteurs

Categorieën