Ga direct naar de content

Bedrijfstakken 1998: minder landbouw, meer diensten

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 10 1999

Bedrijfstakken 1998: minder landbouw, meer diensten
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4192, pagina 179, 5 maart 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

De volume-ontwikkeling van de totale toegevoegde waarde lag in 1998 met 3,7 % iets hoger dan in 1997. Dit cijfer verhult dat in
sommige bedrijfstakken het productievolume is gedaald en in vele andere de groei in de loop van het jaar is afgenomen.
Net als in het jaar ervoor werd in 1998 een forse negatieve ontwikkeling gesignaleerd bij de delfstoffenwinning (-5,3%). De productie van
deze bedrijfstak wordt voornamelijk bepaald door de vraag naar aardgas. De zachte winter had door een teruglopend verbruik van
aardgas in 1998 een negatieve invloed. In de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij nam de toegevoegde waarde in volume eveneens
af (-2,7%). Dit is een vertraagd gevolg van de varkenspest, die in 1997 een zeer negatief effect had op de productie in de varkenssector.
Toen werd dit echter nog opgevangen door subsidies van de overheid, waardoor de productiedaling pas in 1998 tot uitdrukking kwam in
de toegevoegde waarde.
De toegevoegde waarde in de industrie nam toe in 1998, maar de volume-ontwikkeling (2,3%) was duidelijk minder uitbundig dan in 1997.
Dit is vooral te wijten aan de verslechterde situatie in de tweede helft van vorig jaar. Hierdoor daalde de groei tot iets onder het
gemiddelde niveau van de afgelopen tien jaar. Van alle onderscheiden bedrijfstakken werd de grootste toename waargenomen in de
bedrijfstak vervoer, opslag en telecommunicatie (6,6%). Dit was vooral te danken aan de forse stijging in de bedrijfsklasse post en
telecommunicatie. De explosieve groei van het mobiel telefoonverkeer speelde hierbij onder meer een rol (zie figuur 1).

Figuur 1. Procentuele groei bbp naar bedrijfstakken (volume)

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur