Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 3 2006

agenda
Hypotheekrenteaftrek
en de woningmarkt
Ter ere van het 50-jarig bestaan van
het Economisch Instituut voor de
Bouwnijverheid (EIB) organiseert het EIB
maandag 4 december vanaf 13.00 uur
een congres over de beperking van de
hypotheekrenteaftrek en de gevolgen
hiervan voor de bouwproductie en de
woningmarkt. Tijdens het congres zal een
aantal lezingen worden gegeven over de
gevolgen van de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Deze lezingen worden
verzorgd door Taco van Hoek (directeur
EIB), Job Swank (divisiedirecteur De
Nederlandsche Bank) en Bengt Turner
(Uppsala University). Tevens is er een paneldiscussie onder leiding van Marcel van
Dam, met als deelnemers: Elco Brinkman,
Ferd Crone, Dick van Haaster, Taco van
Hoek, Annemarie Jorritsma en Job Swank.
Het congres wordt gehouden in het Fortis
Circustheater te Scheveningen.
Voor verdere informatie over het congres
kunt u contact opnemen met de heer
Sijpersma tel. 020-583 1926, e-mail:
rsijpersma@eib.nl of kunt u de website
www.eib.nl bezoeken.

Governance van innovatie
De Vereniging Institutionele en Politieke
Economie (VIPE) organiseert op vrijdag
10 november, in samenwerking met het
Institute for Governance Studies van de
Universiteit Twente, een congres over
governance van innovatie. Sprekers zijn
onder andere professor Atle Midttun
(Norwegian School of Management),
professor Bart van Looy (Katholieke
Universiteit Leuven), professor Arie Rip
(Universiteit Twente) en professor Wouter
van Rossum (Universiteit Twente).
Voor meer informatie en registratie bezoek
de website www.vipe-economie.nl.

Armoede en sociale zekerheid
Met de grotere nadruk op de eigen verantwoordelijkheid in het huidige sociale
zeker­heidsbeleid lijkt ook de inhoud van
het begrip armoede aan verandering
onder­hevig. Aan het einde van de vorige
eeuw is er een algemene consensus in de
westerse wereld: armoede wordt gezien
als iets relatiefs. Armoedemaatstaven
zijn gebaseerd op het gemiddelde of
modale inkomen. We zien recentelijk dit
type maat­staven ter discussie gesteld
worden en een teruggrijpen naar maatstaven gebaseerd op strak gedefinieerde
minimum behoeften. Daarnaast zien
we een stringentere handhaving van
uitvoeringsregels op landelijk niveau.
Op lokaal niveau leidt deze aanpak tot

574

ESB 3

november 2006

uitvoeringsproblemen, onder meer bij het
vormgeven van gemeentelijk armoede­
beleid. Op vrijdag 24 november 2006
organiseert het Nederlands Instituut
voor Sociale Zekerheid een studiemiddag
over armoede. Tijdens deze studiemiddag wordt op deze drie facetten nader
ingegaan. Arjan Soede (Sociaal-Cultureel
Planbureau) zal ingaan op de wijze waarop
armoedegrenzen vastgesteld kunnen
worden. Professor Gijsbert Vonk (Vrije
Universiteit en Sociale Verzekeringsbank)
zal aangeven hoe vanuit het beleid tegen
de armoedeproblematiek aangekeken
wordt. Tot slot zal Geert Snijders (wethouder van ‘s-Hertogenbosch) ingaan op
de problematiek zoals die bij gemeenten
wordt ervaren. De studiemiddag vindt
plaats aan de Universiteit van Utrecht
vanaf 14.30 uur.
U kunt zich per e-mail aanmelden bij
Jan Nelissen (j.h.m.nelissen@uvt.nl).
Eventuele wijzigingen van het programma
en nadere informatie zijn te vinden op
www.nisz.nl.

De toekomst van de AWBZ
De Wim Drees Stichting voor Openbare
Financiën houdt op 15 december 2006
een seminar over de toekomst van de
AWBZ. De plenaire discussie zal geleid worden door professor C. A. (Flip)
de Kam, voorzitter van de Wim Drees
Stichting. Het seminar zal plaatsvinden
in het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport aan het Parnassusplein 5
te Den Haag van 14.30 uur tot 16.30 uur.  
Aanmelden kan via
wim.dreesstichting@minfin.nl en meer
informatie over het seminar en de
Wim Drees Stichting is te vinden op
www.wimdreesstichting.nl.

Hendrik Muller Prijs
Academies en wetenschappelijke instellingen kunnen aanbevelingen indienen van
personen die voor de dr. Hendrik Muller
Prijs voor de Gedrags- en Maatschappij
wetenschappen in 2007 in aanmerking
komen. Elke nominatie moet zijn voorzien
van een memorie van aanbeveling, met
als bijlagen een curriculum vitae, een
volledige lijst van publicaties, en de drie
meest karakteristieke publicaties van de
kandidaat. Nominaties worden verwacht
voor 1 januari 2007.
Voor meer informatie zie de website
http://www.knaw.nl/cfdata/prijzen/prijzen_
detail.cfm?orgid=134.

Personalia
Jeroen Hinloopen (1968) is per
1 oktober 2006 benoemd tot hoogleraar industriële organisatie aan de
Faculteit Economische en Toegepast
Economische Wetenschappen van
de Katholieke Universiteit Leuven.
In Leuven zal hij zich voornamenlijk
bezighouden met empirisch onderzoek
naar de economische aspecten van
onderzoek en ontwikkeling. Hinloopen
studeerde algemene econometrie aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam
en promoveerde aan het European
University Institute te Florence.
Sinds 2001 is hij verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam. Hinloopen
was nauw betrokken bij de oprichting van het Economics Network for
Competition and Regulation (ENCORE)
en vanaf 2002 tot 2006 was hij de
eerste wetenschappelijk directeur van
het netwerk. Het hoogleraarschap in
Leuven voert Hinloopen in deeltijd uit
en hij blijft daarom ook verbonden aan
de UvA.
De Raad van Toezicht van de Erasmus
Universiteit Rotterdam heeft drs. Jan
Willem Oosterwijk (1951) per 1 maart
2007 benoemd tot voorzitter van
het College van Bestuur. Hij volgt
mevrouw dr. José van Eijndhoven op
die eind dit jaar aftreedt. Naast de
heer Oosterwijk bestaat het College
uit prof.dr. Steven Lamberts (rector
magnificus) en drs. Kees van Rooijen.
Sinds 2000 is Jan Willem Oosterwijk
Secretaris-generaal van het Ministerie
van Economische Zaken. Daarvoor
was de heer Oosterwijk drie jaar
Thesaurier-generaal van het Ministerie
van Financiën. Jan Willem Oosterwijk
is op dit moment onder meer lid van
de Raad van Toezicht van de Haagse
Hogeschool en lid van de Alumniraad
van de Rijksuniversiteit Groningen.
Prof. dr. Bart Nooteboom en prof. dr.
Gerard de Vries zijn met ingang van
16 oktober door de regering benoemd
tot lid van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR).
Bart Nooteboom (1942) is momenteel bijzonder hoogleraar innovatiebeleid aan de Faculteit Economie
en Bedrijfswetenschappen van de
Universiteit van Tilburg. Gerard de
Vries is hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam.
Van september 2005 tot april 2006
was hij als gastonderzoeker part-time
aan de staf van de WRR verbonden.