Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 8 2006

agenda
Concurrentie in de Woningmarkt
Op 17 oktober organiseert Encore
(Economics Network for Competition
and Regulation), in samenwerking met het Kenniscentrum voor
Ordeningsvraagstukken, het ministerie
van Economische Zaken en het ministerie
van VROM, een workshop over concurrentie in de woningmarkt. In verschillende
parallelsessies zal gesproken worden over
de effecten van de koop- en huurmarkt
op elkaar, oplossingen voor het probleem
van gescheiden markten en in hoeverre
een integrale beleidsbenadering nodig
is. Verder zal er gediscussieerd worden
over de effecten van veranderingen in de
fiscale behandeling van woonlasten, de
concurrentie in de woningbouw en projectontwikkeling en in hoeverre marktmacht
en strategisch gedrag door corporaties,
projectontwikkelaars of gemeenten een
normaal economisch functioneren belemmeren. Wetenschappers en beleidsmakers
gaan met elkaar in debat aan de hand van
beleidsnota’s, recente wetenschappelijke
inzichten en initiatieven vanuit de praktijk.
Voor meer informatie en inschrijven zie de
website www.encore.nl.

Toekomst van Regulering
in de Telecommarkt
Encore organiseert op 2 en 3 november
een symposium over de toekomst van
regulering in de telecommarkt in samenwerking met de OPTA (Onafhankelijke
Post en Telecommunicatie Autoriteit) en
Tilec (Tilburg Law and Economics Center).
Sprekers zijn onder andere Andrew
Odlyzko (University of Minnesota), Martin
Cave (Warwick Business School), Pierre
Larouche en Damien Geradin (Universiteit
van Tilburg), Nico van Eijk (Universiteit
van Amsterdam), Annetje Ottow (OPTA),
Sean Ennis (OECD), Johan Pouwelse en
Jens Arnbak (TU Delft), Maarten Janssen
(Erasmus Universiteit Rotterdam) en Paul
de Bijl (CPB).
Voor meer informatie zie de website
www.encore.nl.

Grondprijsbeleid and
Marktconjunctuur
Hoe bepalen gemeenten en marktpartijen
de grondprijs? Zijn de gebruikte methoden
voldoende flexibel? Deze onderwerpen
staan centraal in de studiemiddag die
de Technische Universiteit Delft/het
Onderzoeksinstituut OTB organiseert op
9 november. Het doel van deze middag is
effectieve methoden en procedures voor
grondprijsbepaling in beeld te krijgen die
rekening houden met marktfluctuaties.
Voor het bepalen van grondprijzen wordt

446

ESB 8

september 2006

vaak gebruik gemaakt van de residuele
waardemethode. Deze methode legt
relaties tussen woningprijzen, bouwkosten
en grondprijzen. Woningprijzen en bouwkosten veranderen echter in de loop van
de tijd. De laatste jaren is de fluctuatie op
de grondmarkt toegenomen en de prijzen
en het afzettempo worden steeds meer
door de markt bepaald. Bij de bepaling
van grondprijzen en de afspraken hierover
moet rekening gehouden worden met de
marktconjuncturele ontwikkelingen. Het
programma van de studiemiddag begint
met een inleiding over grondprijsproblematiek en methoden van gronduitgifteprijzen. Aansluitend wordt met twee
praktijkvoorbeelden getoond hoe een
gemeente en een publiek-privaat samenwerkingsverband omgaan met grondprijsbepaling en marktfluctuaties. De studiemiddag vindt plaats in de Haagse Lobby
(Bibliotheekcomplex voor het Stadhuis).
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot Louis Uylings van het
Onderzoeksinstituut OTB, tel 0152783625, fax 015-2784422,
e-mail c.faber@otb.tudelft.nl

Seminars
CPB
12 september: The mortgage rate of
the elderly, cohort-time-age effects and
financial innovations, A. van der Schors
(Universiteit Utrecht).
26 september: Immigration policy and the
welfare state, V. Chorny (CPB).
10 oktober: A small stochastic model of
pension fund with endogenous saving,
J. Bonenkamp (CPB).
www.cpb.nl
CentER
11 september: Local bank financial constraints and firm access to external finance,
D. Paravisini (Columbia Business School).
13 september: Catering for the species:
Reserve selection by habitat type, environmental quality and spatial aspects,
R. Groeneveld.
16 oktober: Executive stock options when
managers are loss-averse, I. Dittmann
(Erasmus School of Economics).
center.uvt.nl
Tinbergen Instituut
12 september: Socially-improving tax reforms, P. Makdissi (Sherbrooke University)
www.tinbergen.nl

Personalia
Prof. dr. Antoon Pelsser (1968) is per
1 september 2006 benoemd tot hoogleraar Marktconforme waardering van
verzekeringscontracten aan de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde van de
Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
gaat om een nieuwe leerstoel. Vanwege
internationale ontwikkelingen op het
gebied van toezicht en verslaglegging
staat het marktconform waarderen van
verzekerings- en pensioencontracten
momenteel sterk in de belangstelling.
De Europese Unie is op dit moment
bezig het Europees toezichtmodel voor
verzekeraars en pensioenfondsen te
herzien (Solvency II) en in te richten
op marktconforme grondslagen. Antoon
Pelsser haakt op wetenschappelijk gebied aan bij deze ontwikkelingen. In zijn
onderzoek zal de vraag centraal staan
hoe verzekeraars en pensioenfondsen
de marktwaarde van hun toekomstige
verplichtingen moeten inschatten. Het
belang van het onderzoeksterrein wordt
verder onderstreept doordat Netspar
(Network for Study on Pensions, Aging
and Retirement) een onderzoeksbeurs
van één miljoen euro heeft toegekend
aan het onderzoek. Pelsser is op dit
moment werkzaam bij de afdeling
Corporate Insurance Risk Management
van de ING Groep. Van 2001 tot 2006
was hij tevens deeltijdhoogleraar aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam,
waar zijn onderzoek zich richtte op het
waarderen van optiecontracten.
Prof. dr. Peter Englund (1950) is
benoemd tot hoogleraar Real Estate
Finance aan de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Peter Englund heeft
onderzoek gedaan naar verschillende onderwerpen op het terrein van real estate
finance and economics, waaronder de
invloed van belasting op huisvestingskeuzes. In zijn huidige onderzoek richt
Englund zich op prijsvorming. Accurate
prijsindices zijn cruciaal voor het berekenen van het risico en het rendement
van vastgoedbeleggingen. Aan de UvA
hoopt Englund bij te kunnen dragen aan
de opbouw van een onderzoeksgroep
Real Estate Finance. De markt voor
particulier woningbezit zal een belangrijk
onderzoeksterrein vormen. Englund is
sinds 1998 als hoogleraar Banking and
Insurance verbonden aan de Stockholm
School of Economics. Voor 1998 werkte
Englund als hoogleraar Economie aan de
Uppsala Universiteit.