Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 27 2006

agenda
Congres financiering
Van 22 tot en met 25 augustus vindt in het
Sloveense Ljubljana het 34ste jaarcongres
plaats van de European Finance Association
(EFA). Tijdens dit congres komt een breed
scala aan onderwerpen over financiering
aan bod. Er worden papers gepresenteerd
die onder meer ingaan op bedrijfsfinanciering, corporate governance in opkomende
markten, kapitaalstructuren, het waarderen
van activa, risicomanagement en de rendementen van aandelen. Programmavoorzitter
van het congres is prof. dr A. Boot
(Universiteit van Amsterdam).
De bijeenkomst wordt gehouden aan de
economiefaculteit van de Universiteit
van Ljubljana. Voor meer informatie,
bijdragen van economen verbonden aan
Nederlandse universiteiten en registratie
kunt u www.efa2007.org raadplegen.

Aftrap Tiber
Op donderdag 30 augustus organiseert het
Tilburg Institute for Behavioral Economics
Research (Tiber) een eendaagse conferentie
waarmee deze nieuwe interdisciplinaire onderzoeksinstelling haar officiële start viert.
Het Tiber legt zich toe op het verbreden
van kennis over de psychologie van economisch gedrag. Tijdens de conferentie zullen
experts op het gebied van consumentengedrag, experimentele economie en sociale
psychologie spreken. Sprekers zijn: prof. dr
R. Cialdini (Arizona State University), prof.
dr R. Dhar (Yale School of Management),
prof. dr C. de Dreu (Universiteit van
Amsterdam), prof. dr R. Hogarth
(Universitat Pompeu Fabra Barcelona) en
dr U. Fischbacher (Universität Zürich).
De bijeenkomst vindt plaats in de aula
van de Universiteit van Tilburg en duurt
van 10.00 uur tot 18.00 uur. Voor meer
informatie en registratie kunt u www.tilburguniversity.nl/tiber/register raadplegen.

Risicomanagement
grondstoffenmarkten
Op donderdag 6 en vrijdag 7 september
organiseert de Wageningen Universiteit
een tweedaagse cursus over grondstoffenmarkten. De prijsvolatiliteit in grondstoffen- en energiemarkten is de afgelopen
jaren sterk toegenomen door veranderingen in het politieke klimaat en de nieuwe
opkomende economieën. De grotere prijsvolatiliteit in de markten van grondstoffen
heeft bijgedragen tot een grote belangstelling voor risicomanagement-instrumenten
voor goederentermijncontracten en opties.
In de cursus staat centraal hoe risico’s
verbonden aan de grondstoffenmarkt
effectief kunnen worden gemanaged
met behulp van de termijncontracten en

opties. De cursist zal inzicht verkrijgen in
hoe risicomanagementstrategieën ontwikkeld kunnen worden met behulp van termijncontracten en opties. De cursus staat
onder leiding van prof. dr ir J. Pennings
(Wageningen Universiteit).
De bijeenkomst vindt plaats op conferentieoord De Wageningse Berg in
Wageningen. Voor meer informatie en
registratie kunt u het agendagedeelte van
www.wau.nl raadplegen.

Duurzaam transport
Op woensdag 3 oktober organiseert de TU
Delft samen met de Erasmus Universiteit
Rotterdam een studiedag over duurzaam
transport. Waar in veel sectoren al stappen zijn gezet in de richting van een
duurzamere samenleving loopt de sector
Verkeer en vervoer nog uit de pas. Dit
terwijl deze sector een groot aandeel
heeft in de aantasting van het milieu. De
vraag is hoe Verkeer en vervoer ook zijn
bijdrage moet gaan leveren in de vorm
van duurzame manieren van transport.
Centrale vragen zijn: Wat is eigenlijk een
duurzaam transportsysteem en hoe is dat
op te zetten? Wat is er nodig om economische groei te verenigen met effectieve
bescherming van het milieu? Sprekers
zijn onder anderen: prof. dr P. Boelhouwer
(TU Delft), dr B. Wiegmans (TU Delft),
dr H. Geerlings (Erasmus Universiteit
Rotterdam), dr D. Stead (TU Delft), drs
P. Hofmeijer (VROM), drs H. de Bruijn
(Port of Rotterdam), E. Breunesse (Shell
Nederland) en dr S. Mitric (Wereldbank).
De bijeenkomst duurt van 09.30 uur tot
17.00 uur en wordt gehouden in de Aula
van het Congrescentrum van de TU in
Delft. Voor meer informatie en registratie
kunt u www.otb.tudelft.nl raadplegen.

Personalia
Minister Verburg van Landbouw heeft
prof. dr J. van Groenendael benoemd
tot Gegevensautoriteit Natuur. Jan van
Groenendael is hoogleraar Aquatische
Ecologie aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. De minister wil met het
benoemen van een Gegevensautoriteit
een oplossing bieden voor de huidige
spanning tussen economische ontwikkeling en behoud van biodiversiteit in
Nederland. Die spanning komt bijvoorbeeld naar voren bij bouwprojecten
en de aanleg van nieuwe wegen. Zij
verwacht dat Van Groenendael als
Gegevensautoriteit in staat zal zijn
een brug te slaan tussen economie en
ecologie.

Promotie
Op 4 september promoveert Z. Zhu
aan de faculteit der Economische
Wetenschappen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Promotoren
zijn prof. dr B. Krug en prof. dr G.W.J.
Hendrikse. De titel van het proefschrift
luidt: Essays on China’s tax system. De
promotie vindt plaats om 15.00 uur in
de senaatszaal van universiteitscomplex Woudestein.

Seminars
TILEC-CentER
31 juli: Long-term contracts and shortterm commitment: Price determination
for heterogeneous freight transactions,
S. Masten (University of Michigan,
Ross School of Business).
www.uvt.nl/tilec

UNU-MERIT

Vergrijzing breder beschouwd
Op donderdag 11 oktober organiseert De
Nederlandsche Bank een symposium over
vergrijzing. DNB wil in aanvulling op de
berekeningen van de budgettaire effecten
de bredere implicaties van vergrijzing voor
het voetlicht brengen. Sprekers zijn onder
anderen: dr A.H.G. Rinnooy Kan (SER), dr
A.H.E.M. Wellink (DNB), prof. dr J.M.G.
Frijns (Vrije Universiteit Amsterdam), prof.
dr P.M.A. Eicholtz (Universiteit Maastricht)
en dr R. Janssen (NRC Handelsblad).
De bijeenkomst wordt gehouden in het
Science Center NEMO te Amsterdam. Het
inhoudelijke programma duurt van 14.00 uur
tot 17.45 uur, aansluitend is er een borrel
met buffet. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met mevrouw M. RijmersJacobs via M.C.Rijmers-Jacobs@DNB.nl of
020-5242791.

9 september: Rethinking development
assistance, D. Ellerman (University of
California, Riverside).
www.merit.unu.nl

NiCE
11 september: Lazy Japanese and
thieving Germans: Does culture matter
for economic development?, H. Chang
(Cambridge University).
25 september: Investor fear and the
cross-section of stock returns:
Evidence from Australia, B. Frijns
(Radboud Universiteit Nijmegen).
www.ru.nl/nice

ESB

27 juli 2007

479