Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 15 2006

agenda
Infrastructuur
Op donderdag 19 april 1990 organiseert de vakgroep Ruimtelijke Economie
van de Faculteit der Economische
Wetenschappen en Econometrie van de
Vrije Universiteit een symposium met
als titel ,,Ruim baan voor de nieuwe
infrastructuur?â€.
Het symposium, dat in het hoofdgebouw
van de Vrije Universiteit zal worden
gehouden, gaat over de wenselijkheden en
mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe
verkeersinfrastructuur. Daarbij zal o.m.
aandacht worden besteed aan de macroeconomische effecten van dergelijke
investeringen, aan de gevolgen voor het
milieu en aan de te verwachten effecten
van telematica. Voorts zal afzonderlijk
aandacht worden besteed aan de specifieke knelpunten die optreden bij het
vliegverkeer (op en rond Schiphol), bij de
spoorwegen (Rail 21) en bij het autoverkeer (rekening rijden en publiek-private
financiering).
Sprekers zijn o.a. prof. dr. P. Rietveld
(VU), ir. M. J. Olierook (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat) en ir. J. W. van
Grondelle (Natuur en Milieu).

Onzekerheid van energieprijzen
en haar gevolgen
De Stichting Rotterdamse Monetaire
Studies organiseert op 29 maart 1983
een ééndaagse conferentie over de
gevolgen van onzekere energieperspectieven voor de budgettaire politiek van
Westeuropese landen.
De discussianten zijn: prof. A. Budd
(London Business School), prof. P
de Grauwe (Universiteit van Leuven),
prof. V. Norman (Norwegian School of
Business), prof. P. Korteweg (Minsiterie
van Financiën), dr. B. le Blanc (Ministerie
van Financiën), drs. E. van Laer
(Pierson, Heldring en Pierson), dr. M.
van Nieuwkerk (De Nederlandse Bank)
en prof. dr. D. J. Wolfson (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
Aanvang: 10.00 uur. Plaats: Erasmus
Universiteit Rotterdam. Kosten: f 75,
inclusief koffie, lunch, receptie en
documentatie.

Broeikaseffect
Op 16 oktober 1990 organiseren de NMPdepartementen VROM, V&W, EZ en LNV
onder de titel ‘Het broeikaseffect, wetenschap en beleid’ een symposium over de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het broeikaseffect, de gevolgen

48

ESB 29

december 2006

van klimaatverandering en het nationale
en het internationale beleid. In augustus
1990 maakte het Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC), een werkgroep
van de VN, de resultaten bekend van een
internationale studie naar het broeikaseffect en de te nemen maatregelen. Dit rapport zal op het symposium centraal staan.
’s Morgens wordt het rapport geëvalueerd
en wordt de Nederlandse situatie beoordeeld. ’s Middags worden bijdragen
geleverd door onder meer dr. H. verbruggen (IVM), prof. dr. C. F. J. Böttcher
(Club van Rome) en dr. P. Winsemius.
Afsluitend vindt een paneldiscussie plaats
onder voorzitterschap van jhr. Mr. E. van
Lennep. De dag wordt geopend door de
minster van Verkeer en Waterstaat mevr. J
.R. H. Maij-Weggen en afgesloten door de
minister van milieubeheer J. G. M. Alders.

Bruge week 1973: ,,Towards
a European Policy of Higher
Education: Goals and Methods’’
Symposium organised by the College of
Europe in collaboration with European
Cultural Foundation, Amsterdam; L’institut
de la Communauté européenne pour
les études universitaires, Bruxelles;
International Council for Educational
Development, New York.
This Symposium, which will be held on
the 12th, 13th and 14th of April 1973,
seeks to:
a. define common tasks at a European
level, for which a contribution of, and
concerted action among, higher education institutions of the different countries
appear as indispensable. This concerted
action could simultaneously reinforce
inter-university cooperation and facilitate
renewal and innovation in the higher education systems; and
b. identify the indispensable means
through which this contribution and cooperation can be developed.
Preliminary programme:
12th April: Participation of universities in
the economic and social development of
Europe;
13th April: Present capacity and necessary reforms in institutions and systems
of higher education in the view of the
development of the service function;
Concerted action and cooperation between European universities; Problems
of relations between the European
Community and institutions of higher
education in Europe;
14th April: Summary of findings of the
symposium.

Colofon

ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerkers:
Izaak Dekker, Jaap-Jan de Jong
Redactiesecretariaat: Roos Pelle
Marketing: Alexander Oldeman
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen,
A.C.P. Verster
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014, 2500 EA
Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl.
Tarieven voor Nederland en België incl. btw:
bedrijven en instellingen € 219, particulieren
€ 109, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Binnendienst:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
Buitendienst:
Erik van Heest, tel. 06-53 16 14 85
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)