Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 15 2006

agenda
Mededinging en Regulering

Euroframe congres

Op 16 maart organiseert het Amsterdam
Center for Law & Economics (ACLE) een
workshop met de titel ‘Strategic firm-authority interaction in antitrust, merger control and regulation’. Deze derde workshop
van ACLE over concurrentie en regulering
zal gaan over de strategische interactie tussen bedrijven, mededingingsautoriteiten en
toezichthouders.
De keynote sprekers zijn R. Preston
McAfee, J. Stanley Johnson professor of
business, economics & management aan
het California Institute of Technology in
Pasadena, en Stephen Calkins, professor
of law aan de Wayne State University Law
School in Detroit.
De deadline voor het indienen van papers
is 1 februari 2007. Voor meer informatie en
het indienen van papers kunt u terecht op de
website www.acle.nl. U kunt ook bellen met
020-5254162 of mailen naar acle@uva.nl.

Euroframe, het samenwerkingsverband van
Europese economische instituten waarin
het CPB participeert, houdt op 8 juni 2007
een vierde conferentie over Europese economische beleidsonderwerpen. Deze conferentie gaat over de beleidsuitdagingen voor
de Europese sociale modellen door vergrijzing en globalisering. Papers kunnen tot 12
maart worden aangeboden aan het wetenschappelijke comité van de conferentie, en
kunnen onder andere gaan over de effecten
van vergrijzing, immigratie en globalisering op het macro-economische evenwicht
en de verschillende specifieke modellen
die landen hebben geïmplementeerd met
betrekking tot de sociale zekerheid.
Het congres vindt plaats in Bologna, Italië.
Samenvattingen en papers kunnen gestuurd
worden aan stefania.tomasini@prometeia.it of
catherina.mathieu@ofce.science-po.fr. Meer
informatie is beschikbaar op www.cpb.nl.

De toekomst van de
Nederlandse verzorgingsstaat

Charles Cooper lezing

Samen met de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR) organiseert
de SER op dinsdag 16 januari om 13.00
uur het symposium ‘Naar een nieuwe
investeringsagenda, de toekomst van de
Nederlandse verzorgingsstaat’. Centraal
staan het middellangetermijnadvies van de
SER (‘Welvaartsgroei door en voor iedereen’) en het advies ‘De verzorgingsstaat
herwogen’ van de WRR. De kabinetten
Balkenende hebben de Nederlandse verzorgingsstaat in de afgelopen jaren een ander
aanzien gegeven. De fiscale ondersteuning
van VUT en prepensioen is afgeschaft, de
WAO is vervangen door de WIA, de uitkeringsduur van de WW is drastisch verkort
en Nederland heeft een basisverzekering
gezondheidszorg en een levensloopregeling
gekregen. Het symposium is een handreiking aan het nieuw te vormen kabinet. De
gespreksleider is Paul Schnabel, directeur
van het SCP. Sprekers zijn onder anderen
Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister
van Werk, Onderwijs en Vorming, Hans de
Boer (Taskforce Jeugdwerkloosheid), Coen
Teulings (CPB), Margo Vliegenthart (MBOraad), Alexander Rinnooy Kan (SER) en
Peter van Lieshout (WRR).
Het symposium zal plaatsvinden
in het gebouw van de SER aan de
Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag.
Aanmelden kan via SER-WRR.symposium@
ser.nl. Nadere informatie bij Iris Weimar,
tel. 070-3499531.

Op vrijdag 19 januari wordt de eerste
Charles Cooper lezing gehouden door
Professor Raphie Kaplinsky (Sussex
University). Charles Cooper was de eerste
directeur en oprichter van de Maastrichtse
United Nations University Institute for New
Technologies (UNU-INTECH), nu UNUMERIT. De lezing geeft erkenning aan
Charles Cooper’s bijdragen aan de studie
van technologische ontwikkeling via zijn
focus op de uitdagingen van industriële
veranderingen en innovatie in de huidige
competitieve, internationale omgeving en is
getiteld ‘The challenge of the Asian drivers: from industrial to innovation policy’.
Professor Kaplinsky heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan ons begrip van de
processen die resulteren in een groeiende
internationale ongelijkheid, en aan het
ontwikkelen van beleid dat tegen deze
tendens ingaat. Hij is de initiator van het
‘Asian Drivers’ onderzoeksprogramma,
een van de eerste studies naar de impact van de groei in China en India op de
ontwikkelingslanden.
De lezing zal plaatsvinden in de aula van
de faculteit economische wetenschappen en bedrijfskunde van de Universiteit
Maastricht. Voor meer informatie zie de
website www.merit.unu.edu of mail naar
info@merit.unu.edu.

Seminars
CPB
19 december: Wage rigidity and
job creation, T. van Rens (CREI en
Universitat Pompeu Fabra, Spain).
www.cpb.nl.

CentER
18 december: Capital budgeting
vs. market timing: an evaluation
using demographics, S. della Vigna
(University of California, Berkeley).
18 december: Winning by losing
– evidence from overbidding in mergers, U. Malmendier.
(University of California, Berkeley).
20 december: Can nontradable assets explain the apparent premium
for idiosyncratic risk? The case of
industry-specific human capital,
E. Eiling (Universiteit van Tilburg).
center.uvt.nl.

Tinbergen Instituut
18 december: Modelling implications
of source-invariance to machina’s
‘almost objective fair bets’, J. Sagi
(UC Berkeley).
19 december: Employee types and
endogenous organisational design:
proposal for a laboratory experiment,
R. Sloof (UvA).
21 december: Graphical shopping
interfaces: adding a new dimension
to recommender systems, M. Kagie.
21 december: The role of mobility for
career development among ICT professionals in European SMEs, Claudia
van der Heijde (M&O).
11 januari: Managing knowledge
sharing: emergence versus engineering, Bart van den Hooff (I&L).
www.tinbergen.nl.

Universiteit Maastricht
11 januari: To a new poverty line in
the Netherlands? A. Soede (Sociaal
en Cultureel Planbureau).
25 januari: Privatisation in health care. H. Maarse (Universiteit
Maastricht).
15 februari: A strategic political
economy interpretation of postcommunist welfare policies, P. Vanhuysse
(University of Haifa).
www.governance.unimaas.nl.

ESB

15 december 2006

671