Ga direct naar de content

Wisseling van de wacht

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 6 1996

Wisseling van de wacht
Aute ur(s ):
Molle, W.T.M.
Ve rs che ne n in:
ESB, 81e jaargang, nr. 4048, pagina 201, 6 maart 1996 (datum)
Rubrie k :
Redactioneel
Tre fw oord(e n):
economie-beoefening

Deze maand wisselt ESB van hoofdredacteur. drs L. van der Geest treedt terug; zijn opvolger is dr H.A. Keuzenkamp. Tegelijkertijd is
het colofon uitgebreid met de namen van economische experts, die de redactie van advies zullen dienen. Hieronder wil ik deze
personele veranderingen nader toelichten, en daarbij ingaan op het redactionele beleid van ESB.
Leo van der Geest heeft afscheid genomen van ESB, en een functie elders aanvaard. Hij is bijna twintig jaar aan ESB verbonden geweest,
eerst als adjunct-redacteur-secretaris en vanaf 1977 als redacteur-secretaris, later hoofdredacteur genoemd. In die periode, die praktisch
een kwart beslaat van de levensloop van ESB, heeft hij duidelijk zijn stempel op het blad gedrukt. Dit kwam tot uiting in drie zaken.
Allereerst en voor de lezers het meest zichtbaar, in zijn hoofdartikelen, die gekenmerkt worden door een duidelijke probleemstelling, een
heldere betoogtrant en een fraaie stijl. Vervolgens door als aanspreekpunt te fungeren voor vele auteurs, die met hun gevarieerde
bijdragen de essentiële ingrediënten van ESB leveren. Ten slotte door een reeks van redacteuren op te leiden en te inspireren, die in de
loop van de afgelopen jaren mede vorm en inhoud hebben gegeven aan ESB. Namens het Nederlands Economisch Instituut, maar zeker
ook namens de lezers, wil ik hier grote dank uitspreken voor hetgeen Leo van der Geest in de afgelopen jaren gepresteerd heeft.
Ook voor ESB geldt: “le roi est mort, vive le roi”. De nieuwe hoofdredacteur Hugo Keuzenkamp heeft met zijn publicaties belangrijke
bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van het vak. Daarnaast heeft hij in zijn werkzaamheden getoond open te staan voor de problemen
van de beleidspraktijk. Wij wensen Hugo Keuzenkamp veel succes in zijn nieuwe functie. Zijn hoofdtaak is om samen met de overige
leden van de redactie elke week weer een goed vakblad voor economen te maken.
Hoe wil ESB dat doen? In het blad kunnen drie secties worden onderscheiden. In de eerste plaats bevat ESB economische analyses van
beleidsvraagstukken, en is daarmee forum voor discussie. In ESB laten economen de analytische kracht van hun begrippenapparaat los
op actuele beleidsproblemen. Dat kan in de vorm van de presentatie van onderzoeksresultaten, maar daarnaast wil ESB ruimte bieden aan
bijdragen met een opiniërend karakter. Lange en korte artikelen over beleid en discussiebijdragen beslaan bij elkaar, als vanouds, het
grootste gedeelte van elk nummer.
Daarnaast wil ESB nieuwe ontwikkelingen in het economische vakgebied bijhouden. Economen die zelf niet de internationale
wetenschappelijke tijdschriften lezen, kunnen met de rubriek ‘Uit de vakliteratuur’ op de hoogte blijven van recent verschenen artikelen.
Ook publiceert ESB regelmatig bijdragen die een overzicht geven van een deelgebied van de economische wetenschap, een thema
uitwerken of een kernbegrip uitleggen.
ESB wil ten slotte berichten over feitelijke ontwikkelingen in de economie. Achterin elk nummer staat de rubriek ‘Monitor’, die bestaat uit
één pagina met statistische informatie, en een kort artikel waarin een ontwikkeling in kaart wordt gebracht en de betekenis ervan wordt
toegelicht. Op deze wijze signaleert en interpreteert ESB trends in de conjunctuur, op de arbeidsmarkt, op de financiële markten en op het
raakvlak van economie en samenleving.
Het is de taak van de redactie om de kwaliteit van elk van deze drie onderdelen, beleid, vakontwikkeling en monitor, te bewaken. Dat geldt
voor de vorm, door ervoor te zorgen dat bijdragen helder en goed leesbaar zijn. Qua inhoud dient de redactie uit het overaanbod van
informatie datgene te selecteren, dat zowel relevant als wetenschappelijk verantwoord is. Dat is vaak niet eenvoudig. De redactie moet
als kleine groep een breed veld overzien, en de ontwikkelingen in de verschillende deelgebieden van de economie en op verschillende
beleidsterreinen kunnen snel gaan. Daarom zal de redactie breder ondersteund worden. ESB heeft aan een aantal externe deskundigen
bereid gevonden om zitting te nemen in de Commissie van Redactie. Zij zullen ontwikkelingen in hun vakgebied signaleren, en stimuleren
dat experts publiceren in ESB. Soms wordt tegen dit systeem ingebracht dat het de bevoordeling bevordert van personen uit het netwerk
van deze adviseurs. Het kan echter leiden tot een goede selectie van kwaliteit, en tot een verhoging van de efficiency van de markt voor
kennis, zo blijkt uit onderzoek 1.
Ziehier de contouren van het redactionele beleid van ESB. Het is nu aan de redactie om de kwaliteit van de inhoud verder te verhogen, en
zich bij de keuze van onderwerpen te laten leiden door de wensen en behoeften van de lezers. Ik ben ervan overtuigd dat dat zal lukken,
en dat ESB zo tot in de lengte van jaren zijn rol als het leidende Nederlandstalig economische tijdschrift zal kunnen blijven vervullen

1 D.N. Laband en M.J. Piette, Favoritism versus search for good papers: empirical evidence regarding the behavior of journal editors,

Journal of Political Economy , 1994, blz. 194-203.

Copyright © 1996 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur