Ga direct naar de content

Wat kost een kind?

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 11 2005

Wat kost een kind?
Aute ur(s ):
Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 90e jaargang, nr. 4453, pagina 69, 11 februari 2005 (datum)
Rubrie k :
Economie en Samenleving
Tre fw oord(e n):

Wat kost een kind?
Jaarlijks besteden gezinnen met kinderen bijna € 4.000 per kind. Het gaat hierbij om kinderen jonger dan 18 jaar. Ruim de helft van dit
bedrag gaat op aan huisvesting en voeding, respectievelijk ruim € 1.100 en ruim € 900. Vakantie, kleding en kinderopvang zijn elk goed
voor zo’n € 300 à € 400. Aan opleiding (school- of collegegeld, schrijfartikelen en boeken) en aan verkeer en vervoer geven gezinnen
relatief weinig uit: gemiddeld zo’n € 160 à € 170 per kind (zie figuur 1).

Figuur 1. Bestedingen per kind, periode 1995-2000
Rijke ouders: meer geld voor kinderopvang en vakantie
Gezinnen met twee kinderen besteden jaarlijks gemiddeld bijna € 3.800 per kind. In de meest welvarende gezinnen is dit bedrag bijna
tweemaal zo hoog als in gezinnen met de laagste inkomens, te weten € 5.100 en € 2.750.
Voor alle kostenposten geldt dat de bestedingen per kind toenemen naarmate het huishoudensinkomen hoger is. Voor gezinnen met twee
kinderen spannen kinderopvang en vakantie de kroon. Hieraan geeft een gezin in de hoogste inkomensgroep per kind respectievelijk
bijna negen keer en bijna vijf keer zoveel uit als een gezin in de laagste inkomensgroep. Aan opleiding en kleding besteden de
welvarendste gezinnen per kind ongeveer twee keer zoveel. Voor voeding en huisvesting zijn de verschillen het kleinst. Gezinnen met de
hoogste inkomens besteden hieraan anderhalf keer zoveel als gezinnen met de laagste inkomens. figuur 2

Figuur 2. Bestedingen door gezinnen met twee kinderen in de hoogste inkomensgroep ten opzichte van de laagste
vijfentwintigprocentsSchaalvoordelen van een groot gezin
Voor alle inkomensgroepen geldt dat de bestedingen per kind lager zijn naarmate een gezin meer kinderen heeft (figuur 3). In de hoogste
inkomensgroep besteden gezinnen met één kind ruim € 6.300 aan hun kind. Bij drie kinderen is dit bijna € 4.300 per kind. In de laagste
inkomensgroep is het verschil in bestedingen per kind tussen gezinnen met één en gezinnen met drie kinderen wat kleiner (respectievelijk
ruim € 3.500 en € 2.400).

Figuur 3. Bestedingen per kind naar vijfentwintigprocentsinkomensgroep, periode 1995-2000
De kosten per kind zijn lager in grotere gezinnen. Dat heeft twee redenen. De eerste is dat een huishouden nu eenmaal van een bepaald
inkomen moet rondkomen. Komt er een kind bij, dan valt er per kind minder te besteden. De tweede reden is dat er schaalvoordelen
optreden in grotere gezinnen. Een kind uit een gezin met meerdere kinderen kan bijvoorbeeld meestal wel wat kleding of een fiets
overnemen van een oudere broer of zus.
Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven

Deze bijdrage is gebaseerd op de uitkomsten in Siermann et al., waarover op deze pagina is gepubliceerd in de esb van 26 november 2004.
Literatuur
Siermann, C.L.J., P.J.J. van Teeffelen en L.J.M. Urlings (2004) Equivalentiefactoren 1995-2000. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Copyright © 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteurs