Ga direct naar de content

Vlakkere yieldcurves ook in de Eurozone

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 7 2000

Vlakkere yieldcurves ook in de Eurozone
Aute ur(s ):
Financiele Diensten Amsterdam (auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4259, pagina 487, 9 juni 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiele, markten

De krachtige conjuncturele ontwikkeling noopt in veel industrielanden (met uitzondering van Japan) de monetaire autoriteiten tot een
krapper monetair beleid. De stijging van de korte rentes werkt evenwel niet in dezelfde mate door in een stijging van de lange rente,
zoals dat traditioneel wel verwacht mag worden in het vroege stadium van monetaire verkrapping. De huidige conjunctuurcyclus is dan
ook niet bepaald te vergelijken met een traditionele cyclus. Zeker in de VS zou op basis van de kracht en de duur van de huidige
opgaande conjunctuurfase reeds eerder en sterker een opwaartse druk op de inflatie te verwachten zijn dan in werkelijkheid het geval
is. De scherp toegenomen internationale concurrentie en de mogelijkheden tot productiviteitsverbetering beperken de opwaartse druk
op de inflatie.
Een belangrijke rol wordt gespeeld door de overheidsfinanciën. Over het geheel genomen zijn deze in de afgelopen decennia niet zo
gezond geweest als nu het geval is. Dit geldt niet alleen voor landen die reeds geruime tijd een overschot bij de overheidsfinanciën
kunnen laten zien. Ook in de grote landen van de Eurozone Рwaar nog wel tekorten van meer dan ̩̩n procent van het bbp kunnen
worden opgetekend – zijn de overheidsfinanciën sterk verbeterd. De vervlakking van de yieldcurve – de lijn die rente op overheidspapier
bij verschillende looptijden weergeeft – heeft ook hier toegeslagen.
In navolging hiervan was dit ook het geval bij Nederlandse overheidsobligaties. In de afgelopen week naderde het renteverschil tussen
dertigjarige staatsleningen en tienjarige leningen het nulpunt. Inmiddels is de rente op dertigjarige leningen ten opzichte van een halfjaar
terug gedaald, terwijl die op tienjarige (benchmark)leningen in deze periode
nagenoeg is gestabiliseerd. (Zie figuur 1 en figuur 2)

Figuur 1. Yieldcurve Nederland

Figuur 2. Dertigjarige minus tienjarige overheidsrente

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur