Ga direct naar de content

Verbetering arbeidsmarkt in tweede helft van 2005

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 24 2006

statistiek

Conjunctuur

Financiële markten

Arbeidsmarkt

Economie & Samenleving

Verbetering arbeidsmarkt in tweede helft van 2005
In de loop van 2005 is het aantal banen gaan toenemen, voor het eerst sinds begin 2003. In het vierde kwartaal
van 2005 waren er achttienduizend banen meer dan in dezelfde periode van 2004. Ondanks de stijgende lijn lag het
jaargemiddelde van 2005 nog iets onder dat van 2004. De omslag is te danken aan het herstel van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven, vooral door veel meer uitzendwerk.
De werkloosheid vertoont vanaf het derde kwartaal 2005 een dalende trend. In de laatste maanden van vorig
jaar daalde de werkloosheid met gemiddeld zesduizend werklozen per maand. Gemiddeld over het jaar was de
werkloosheid in 2005 even groot als in 2004.
Banen van werknemers × 1000
banen van werknemers
7600
7400

gecorrigeerd voor seizoen

7200
7000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Vergelijkbare cijfers voor 2000 zijn niet beschikbaar

Gewerkte uren uitzendkrachten, 2000=100
110

uitzenduren

100
90
80
70

gecorrigeerd
voor seizoen
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Openstaande vacatures
einde kwartaal, × 1000

Werkloosheid blijft hoog in Noord-Nederland en in grote steden
De werkloosheid is in 2005 in de meeste provincies gelijk gebleven. Groningen blijft
de provincie met de hoogste werkloosheid en Utrecht de provincie met de laagste. In
de vier grote steden is de werkloosheid toegenomen, terwijl ze in de rest van Nederland
iets afnam.

In Utrecht en Noord-Brabant lichte afname
De werkloosheid was in 2005 in de meeste
provincies ongeveer gelijk aan die van 2004.
In Utrecht en Noord-Brabant is de werkloosheid
licht afgenomen. In Zeeland nam ze iets toe.
De provincie Groningen kent al jaren de hoogste
werkloosheid. In 2005 was daar bijna tien procent
van de beroepsbevolking werkloos. Ook Drenthe
en Flevoland telden relatief veel werklozen. De
werkloosheid was het laagst in Utrecht. Verder lag
de werkloosheid in Noord-Brabant, Gelderland
en Zeeland onder het landelijke gemiddelde.

Figuur 1. Werkloosheid in Nederland,
in procenten van de beroepsbevolking

200

Toename werkloosheid in vier grote steden

150
100
50

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Werklozen
seizoengecorrigeerd, × 1000
600
500

werkloze
beroepsbevolking

400
300
geregistreerde
werklozen

200
100

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking,
seizoengecorrigeerd
10

4
2

Figuur 2. Werkloosheid in Nederland en
de vier grote steden, in procenten van de
beroepsbevolking
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

vier grote steden
Nederland

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Werkloosheid het hoogst in Rotterdam
Duitsland

EU25

8
6

In de periode 2001-2004 is de werkloosheid in
heel Nederland gestegen. Van 2004 op 2005 is
aan deze stijging een einde gekomen. Alleen in
de grote steden steeg de werkloosheid nog verder. In de rest van Nederland daalde de werkloosheid het afgelopen jaar iets. In 2005 was gemiddeld negen procent van de beroepsbevolking
in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
werkloos. In 2004 was dat nog acht procent.
De stijging van de werkloosheid in de vier grote
steden trof vooral de niet-westerse allochtonen.
De werkloosheid onder de autochtone stedelingen
is nauwelijks gestegen.

België
Nederland

Net als in voorgaande jaren kende Rotterdam de hoogste werkloosheid van de vier
grote steden. Bijna elf procent van de Rotterdamse beroepsbevolking zat in 2005 zonder
werk. De werkloosheid in Amsterdam komt met tien procent voor het eerst in de buurt
van het Rotterdamse niveau. De werkloosheid in deze twee steden is anderhalf maal
zo hoog als het landelijke gemiddelde. In Den Haag en Utrecht lag de werkloosheid in
2005 wat lager, maar nog altijd hoger dan landelijk.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ingrid Beckers

Deze pagina is samengesteld door de divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken van het CBS.  www.cbs.nl

ESB  24-3-2006

143