Ga direct naar de content

Tijd om te meten

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 9 2004

Tijd om te meten
Aute ur(s ):
Borghans, L. (auteur)
Weel, B. ter (auteur)
De auteurs zijn respectievelijk hoofdonderzoeker b ij het roa en onderzoeker b ij het merit, verbonden aan de Universiteit Maastricht.
B.terWeel@MERIT.unimaas.nl
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4423, pagina 19, 9 januari 2004 (datum)
Rubrie k :
Tre fw oord(e n):
reactie

Het is van groot belang dat economen statistisch onderzoek doen naar criminaliteit in Nederland. Daarom kozen wij voor een analyse op
basis van cijfermateriaal van het Algemeen Dagblad1.
Waarom een analyse voor Nederland? Empirisch inzicht in criminaliteit leunt met name op Amerikaans onderzoek. Vroeger werd misdaad
afgedaan als Amerikaanse toestanden; tegenwoordig moeten we helaas spreken over Nederlandse toestanden. Daarnaast zijn er vele
redenen – zoals uit ons artikel blijkt – waarom resultaten die gelden in de vs niet zonder meer naar de Nederlandse situatie kunnen worden
vertaald.
Waarom een statistische analyse? Er wordt veel beweerd over criminaliteit zonder dat men cijfers kan overleggen. Het is tijd om te meten.
Uiteraard zijn er altijd problemen met empirische analyses. Men kan echter precies nalezen hoe onze analyse is uitgevoerd en deze met
alternatieve analyses ter discussie stellen2. Veenman en Groeneveld vermijden de cijfers. Jammer, want hoe verkrijgen we zonder een
gedegen statistische analyse inzicht in de samenhang tussen etniciteit, economische omstandigheden en criminaliteit?
Waarom moeten economen zich met criminaliteitsonderzoek bezighouden? Er gaat veel geld in criminaliteit om en het vermindert in hoge
mate het welzijn van de bevolking. Cruciaal is echter dat het draait om vraag en aanbod en afwegingen die worden gemaakt. De aandacht
is vaak gericht op de vraag “wie heeft het gedaan?”. Belangrijker is wat gedaan kan worden om criminaliteit te verminderen. Een
voorbeeld in een totaal andere context maakt duidelijk dat dit een heel andere vraag is. De secretaresses op ons werk verdienen minder
dan de onderzoekers. Toch zal niemand zeggen dat hogere lonen een einde zal maken aan het typen. Om die reden kijken we naar
criminaliteit op gemeenteniveau. Wij willen niet weten of Marokkanen vaker crimineel zijn dan allochtonen, maar waren benieuwd of het
zo is dat als er meer Marokkanen in een gemeente wonen de criminaliteit ook toeneemt. Het antwoord hierop is ja, hoewel ook andere
factoren een invloed op criminaliteit hebben.
Lex Borghans en Bas ter Weel

1 L. Borghans en B. ter Weel, Criminaliteit en etniciteit, ESB, 14 november 2003, blz. 548-550.
2 Het databestand is beschikbaar op verzoek.

Copyright © 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur