Ga direct naar de content

Tienjaarsrente VS weer bij vier procent

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 23 2004

Tienjaarsrente vs weer bij vier procent
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 89e jaargang, nr. 4424, pagina 46, 23 januari 2004 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De alom heersende verwachting dat het Amerikaanse economische herstel ook in de eerste maanden van 2004 krachtig doorzet, heeft
opvallend genoeg niet geleid tot een stijging van de kapitaalmarktrente in de vs. De rente op de tienjarige Amerikaanse staatslening viel
recentelijk zelfs weer even terug tot onder de vier procent. Het beleid van de Federal Reserve speelt een belangrijke rol bij deze
opvallende renteontwikkeling. Sinds het begin van dit jaar hebben diverse Fed-gouverneurs voordrachten gehouden waarin werd
gesteld dat het Amerikaanse herstel zal doorzetten en dat dit geen gevaar oplevert voor de inflatie. De verwachting op de financiële
markten dat de Amerikaanse officiële rente spoedig zal worden verhoogd, zijn door dit georkestreerde Fed-offensief getemperd. De kans
op een snelle verhoging van de federal funds rate nam tevens af na de bekendmaking van de werkgelegenheidsgroei in december, die
slechts op duizend banen bleef steken. Het feit dat de krachtige economische opleving nog altijd niet gepaard gaat met een behoorlijke
banencreatie houdt de twijfel over de duurzaamheid van het economische herstel levend.
Daarnaast beperken de wisselkoersbewegingen de opwaartse druk op de kapitaalmarktrente in de vs. Amerikaanse beleidsmakers hebben
er vooralsnog voor ‘gekozen’ om de aanpassingslast van de onevenwichtigheden op de lopende rekening te laten verlopen via de
wisselkoers. Het Japanse wisselkoersbeleid blijft er echter op gericht een te sterke appreciatie van de yen ten opzichte van de dollar te
voorkomen. Alleen al in de eerste twee weken van 2004 heeft de Japanse overheid voor circa veertig miljard dollar op de valutamarkten
geïntervenieerd. Hiervan vindt een groot deel weer zijn weg naar de Amerikaanse obligatiemarkt en helpt zo de Amerikaanse rente laag te
houden. figuur 1

Figuur 1. Kapitaalmarktrente in de vs en de Eurozone

Copyright © 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)