Ga direct naar de content

Ten geleide

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 26 2009

Ten geleide

Maria van der Hoeven
Minister van Economische Zaken

D

e economische crisis treft Nederland
hard. Er zijn echter nog veel vragen
ontbeantwoord over de recessie en
de gevolgen ervan. Dieper inzicht
hierin kan bijdragen aan de aanpak van de
crisis. Als minister van Economische Zaken
hecht ik sterk aan een brede kijk op de problematiek. We moeten niet alleen oog hebben
voor actuele problemen zoals economische
krimp en oplopende werkloosheid. Juist nu
moeten we ons bezighouden met meer institutionele vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van de
economische ordening van de toekomst, tegen
de achtergrond van langetermijnuitdagingen op
het gebied van klimaat, energie en voedsel.
Het zijn stuk voor stuk thema’s die leven
onder brede lagen van de bevolking en die
vanwege de economische crisis des te urgenter zijn geworden. Het is de plicht van politici
en beleidsmakers om de handschoen op te
pakken. Om echt sterker uit de crisis te komen
is daarom een goede aanpak van uitdagingen
op de lange termijn, zoals het klimaat en de
energie- en voedselschaarste, net zo relevant
als een goede aanpak van de crisis zelf.
Ook in tijden van crisis kan ondernemend
Nederland hierbij een belangrijke en positieve
rol spelen. Denk aan bedrijven die gezamenlijk
met de overheid maatschappelijke opgaven,
zoals duurzaamheid, oppakken. Nu investeren
levert nu werk op en zorgt straks voor een
duurzame maatschappij. Dit biedt dus kansen

voor het bedrijfsleven; ze kunnen op deze
manier kennis en een sterke positie opbouwen
in duurzame markten.
Dit samenspel tussen markt en overheid vindt
niet alleen plaats bij de aanpak van bijvoorbeeld duurzame energie, maar in vrijwel alle
sectoren. Ik beschouw markt en overheid dan
ook als complementair, niet als tegengesteld.
Het gaat namelijk bij de ordening van sectoren
vaak niet om of overheid of markt, maar juist
om en overheid en markt, in de juiste balans.
En die mix verschilt per onderwerp.
Bij het bepalen van deze optimale mix staat de
burger wat mij betreft voorop. Marktwerking
is een middel om de prijs-kwaliteitverhouding
van producten en diensten te verbeteren, meer
keuze te bieden aan burgers en bedrijven en
innovaties te bevorderen. Toenemende marktwerking betekent zeker niet dat de verantwoordelijkheden van de overheid verminderen,
maar wel dat ze van karakter kunnen veranderen. Daarbij blijft de overheid onverminderd
verantwoordelijk voor de borging van publieke
belangen. Vanuit dit perspectief moeten we
ook kijken naar de ordening in de financiële
sector om het fundament onder het bancaire
systeem te verstevigen.
Natuurlijk leidt de crisis ook tot de nodige
zorgen en vragen bij ondernemers. Als minister van Economische Zaken heb ik de afgelopen tijd hierover tal van gesprekken gevoerd
met vele ondernemers. Voor de overheid is
het een belangrijke taak om de signalen uit
het bedrijfsleven op te pakken en serieus te
nemen. We moeten nu, maar ook in toekomst,
onze oren en ogen open blijven houden voor
nieuwe signalen, inzichten en analyses. Dit
ESB-dossier draagt daar met zijn analyses en
inzichten ongetwijfeld aan bij.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
Het is
het artikel voor eigen
te publiceren in wat voor medium dan ook. van dewel toegestaan omauteur aan te wenden. gebruik
en voor publicatie op een intranet
werkgever van de

ESB

94(4563S) 26 juni 2009

1

Auteur