Ga direct naar de content

Structurele hervormingen ondersteunen economische groei.

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 2 2000

Structurele hervormingen ondersteunen economische groei.
Aute ur(s ):
Nahuis, N.J. (auteur)
Rooij, M.C.J., van (auteur)
Deze rub riek wordt maandelijks samengesteld door N.J. Nahuis en M.C.J. van Rooij van De Nederlandsche Bank.
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4241, pagina 102, 4 februari 2000 (datum)
Rubrie k :
DNB indicator
Tre fw oord(e n):
conjunctuur

Verbeteringen in de economische structuur hebben bijgedragen aan de goede prestaties van de Nederlandse economie in de jaren
negentig. Dit proces is echter nog niet voltooid.
De economische groei in Nederland overtreft wederom die van het eurogebied.
De verwachtingen voor 1999 waren aanvankelijk somber gestemd; bij een lage groei van de wereldhandel zou de economie van het
eurogebied en Nederland maar traag groeien. In de eerste helft van het jaar zakte de groei in het eurogebied inderdaad terug tot ruim
onder de twee procent, vooral door teleurstellende prestaties van de Duitse en Italiaanse economieën. In de tweede helft van vorig jaar
klaarde de lucht evenwel op en de impact van de terugval bleek geringer dan aanvankelijk gedacht. De ‘millenniumbug’ bleek gelukkig een
‘non-event’, de groei van de wereldhandel herstelde snel, en de depreciatie van de euro stimuleerde de export. Op grond van de huidige
inzichten komt de groei voor geheel 1999 in het eurogebied net boven de twee procent en in ons land ruim boven de drie procent uit.
Hiermee ligt de economische groei in Nederland voor het elfde achtereenvolgende jaar boven die van het eurogebied.
…mede door proces van structurele hervormingen…
Deze relatief goede prestaties van Nederland zijn mede het gevolg van structuurbeleid, waarbij de vruchten worden geplukt van een
vermindering van belemmeringen op produkt- en arbeidsmarkten 1. Hiermee vervult Nederland een voortrekkersrol in Europa. Het in het
vorig decennium ingezette beleid van concurrentiebevordering, deregulering en marktwerking heeft geleid tot meer concurrentie, minder
toetredingsbarrières en, in combinatie met loonmatiging, lagere kosten. Hierdoor is het concurrentievermogen van Nederlandse
ondernemingen op de internationale markten verbeterd en is het aanpassingsvermogen van onze economie toegenomen. Daarnaast
leiden toegenomen efficiëntiewinsten en een afname van monopolistische marktvormen tot neerwaartse druk op de prijzen waar
voornamelijk de consument van profiteert. Zo lagen in december 1999 de prijzen van communicatiediensten en -middelen tien procent
lager dan een jaar eerder. Tot slot leidt de grotere flexibiliteit van de economie tezamen met verminderde toetredingsbarrières tot een
grotere bedrijvigheid. Dit heeft de werkgelegenheid gestimuleerd met positieve effecten op de sociale zekerheidsuitgaven en de
overheidsfinanciën.
…dat echter nog niet is voltooid
Bovenstaand proces is echter nog lang niet voltooid. De beleidsagenda voor de komende jaren is nog goed gevuld 2 . In afgeschermde
sectoren zijn bijvoorbeeld nog aanzienlijke efficiëntie- en welvaartswinsten te behalen door het introduceren van meer marktprikkels,
terwijl in een aantal dienstensectoren de liberalisering maar moeizaam verloopt. Daarnaast is de arbeidsparticipatiegraad in internationaal
perspectief laag en blijft de inschakeling van de grote groep inactieven een van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Vooral veel
vrouwen, allochtonen, ouderen en lager opgeleiden staan momenteel nog aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. Een toenemende participatie
van deze groepen zou een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de groeicapaciteit van Nederland.
Vooruitzichten blijven goed
Voor de komende maanden zijn de vooruitzichten goed. De DNB Conjunctuurindicator (figuur 1), die ditmaal vooruitblikt tot en met juni
2000, wijst op een verdere verbetering van de conjunctuur. Getuige de stijging van diverse vertrouwensindicatoren lijkt ook de economie
in het eurogebied op stoom te geraken. In hoeverre de conjuncturele opgang in Europa duurzame effecten heeft, hangt mede af van de
mate waarin lidstaten prioriteit geven aan structurele hervormingen om de werking en het aanpassingsvermogen van hun economieën te
verbeteren

Figuur 1. DNB-Conjunctuurindicator

1 Zie OECD, Review of regulatory reforms: regulatory reforms in the Netherlands, OECD, 2000
2 Zie bijvoorbeeld ‘Toets op het concurrentievermogen 2000, Ministerie van EZ, 1999.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur