Ga direct naar de content

Staken

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 26 2000

Staken
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Divisie sociaal-economische statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4253, pagina 363, 28 april 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

In 1999 gingen in Nederland 76.000 arbeidsdagen door staking verloren (zie figuur 1). Dit komt overeen met ongeveer één dag per
honderd werknemers. Ruim de helft van het aantal verloren arbeidsdagen was het gevolg van een staking in het onderwijs, waarbij
44.000 arbeidsdagen verloren gingen. Daarnaast gingen 18.000 arbeidsdagen verloren door twee stakingen in de bouwnijverheid. De
reden om te staken was bij het merendeel van de stakingen een conflict binnen het cao-overleg. Gemiddeld waren de stakingen vrij
kort. Aan de stakingen werd in totaal door 59.000 werknemers deelgenomen.

Figuur 1. Aantal door stakingen verloren arbeidsdagen x 1000
In vergelijking met voorafgaande jaren was de stakingsactiviteit vorig jaar niet uitzonderlijk. Het aantal verloren arbeidsdagen bleef ver
onder dat van het naoorlogse topjaar 1995, toen 692.000 arbeidsdagen verloren gingen, voornamelijk door een cao-conflict in de bouw
over prijscompensatie, vut en ziekengeld. Andere topjaren na de oorlog waren 1946, 1960 en 1973. De grootste stakingsactiviteit in ons
land vond plaats in de periode 1918-1925. De absolute top was 1924, toen meer dan drie miljoen arbeidsdagen door stakingen verloren
gingen (zie figuur 2).

Figuur 2. Verdeling van de door staking verloren arbeidsdagen naar bedrijfstak, 1999

In vergelijking met de andere landen in de Europese Unie wordt er in Nederland weinig gestaakt. In de jaren 1996, 1997 en 1998 gingen in
ons land tussen de één en vijf arbeidsdagen per duizend werknemers verloren door staking. Daarmee behoorde Nederland met Duitsland
en Oostenrijk tot de EU-landen waar het minst gestaakt werd. Landen waar doorgaans wat meer gestaakt wordt zijn de zuidelijke
lidstaten, zoals Italië, Griekenland en Spanje. De stakingsactiviteit kan van jaar tot jaar aanzienlijk verschillen. Zo was Denemarken in 1998
een uitschieter met meer dan 1.300 verloren arbeidsdagen per duizend werknemers. In de drie daaraan voorafgaande jaren lag het
gemiddeld aantal verloren arbeidsdagen op vijftig.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur