Ga direct naar de content

Service publicaties

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 5 2006

s e r v i c e   ■  publicaties

Boeken
De Vlaktaks

Dagboek van een Poldercrisis

Bedrijfsethiek – een goede zaak

C.A. de Kam & A.P. Ros (red.) n, Wim Drees
Stichting, ISBN 90 809723 2 0, 147 blz., € 10

J.W. van der Braak n, Van Gorcum,
ISBN 90 232 4230 0, 169 blz.,€ 29,50

R.J.M. Jeurissen (red.) n, Van Gorcum,
ISBN 90 232 4217 3, 332 blz., € 32,50

Net als in de meeste
industrielanden heft de
overheid in Nederland
inkomstenbelasting
tegen een progressief
tarief. Een alternatief is de vlaktaks:
een belasting op het
inkomen met één
vast tariefpercentage.
In Oost-Europa is de
vlakke belasting al meer dan tien jaar aan een
opmars bezig. Inmiddels heffen negen landen
daar hun inkomstenbelasting tegen één vast
tarief, waaronder vier Europese lidstaten. Is dit
een voorbeeld dat westerse industrielanden,
Nederland voorop, zouden moeten volgen?
Verschillende varianten van de vlaktaks en
hun gevolgen voor de koopkracht van gezinnen komen in deze bundel aan bod. In de
bundel concluderen de meeste auteurs dat de
voordelen van de vlaktaks worden overdreven.
Het arbeidsaanbod zal bijvoorbeeld niet toenemen tenzij gekozen wordt voor een variant
waarbij de toename van het arbeidsaanbod
ten koste gaat van denivellering van de inkomens, door tegenstanders van de vlaktaks ook
wel het ‘cadeau voor de rijken’ genoemd. Een
eventuele herziening van de inkomstenbelasting zal bij de komende kabinetsformatie
ongetwijfeld op de agenda staan. Dit boek
belicht de vlaktaks en zijn gevolgen.

In de tweede helft
van de jaren negentig maakte het
Nederlandse poldermodel furore in de
hele wereld. Het stond
symbool voor de goede
arbeidsverhoudingen
tussen werkgevers,
vakbonden en overheid, zoals die zich sinds het Akkoord van
Wassenaar van 1982 ontwikkeld hadden
gebaseerd op gezamenlijke doelstellingen
en onderling vertrouwen. Nederland deed
het economisch goed, de werkloosheid
werd uitgebannen en het overheidsbudget
kwam eindelijk op orde. Vanaf 2001 begon
de economie echter terug te lopen. Met de
confronterende hervormingspolitiek van de
kabinetten-Balkenende kwam de klad in de
arbeidsverhoudingen, ondanks twee centrale
akkoorden. Het vertrouwen verdween en we
stevenden af op de ‘poldercrisis’ van 2004,
het conflict tussen de sociale partners en
het kabinet. Maar partijen vonden elkaar in
het najaar toch nog, waarna de crisis in de
loop van 2005 moeizaam afgewikkeld werd.
En zo herrees het poldermodel. Maar toch,
zal het nog ooit worden zoals het was? Dit
‘Dagboek van een poldercrisis’ beslaat de
periode 2004/2005 en omvat daarnaast ook
een terugblik op twintig polderjaren.

Een ‘goede onderneming’
staat tegenwoordig niet
alleen voor winst en continuïteit, maar evenzeer voor
integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Bedrijven worden steeds
vaker aangesproken op hun rol in de samenleving en gaan op hun beurt het gesprek aan
met belanghebbenden over de wederzijdse
verwachtingen. De overheid helpt een handje
met ‘inspirerend en stimulerend’ beleid.
Ondertussen wordt de samenleving complexer
en stellen globalisering en ontwikkelingen op
het gebied van wetenschap en techniek ons
telkens voor nieuwe dilemma’s. ‘Bedrijfsethiek:
een goede zaak’ beschrijft en analyseert deze
ontwikkelingen vanuit een moreel perspectief.
Aan de hand van uitgebreide casuïstiek komen
strategieën en instrumenten aan de orde
waarmee ondernemingen de morele kwaliteit
van hun besluitvorming kunnen verbeteren,
zoals integriteittraining en sociale en ethische
doorlichting. Het boek biedt een fundamenteel kader om de recente ontwikkelingen op
het gebied van integriteitmanagement en
maatschappelijk verantwoord ondernemen te
begrijpen en er zelf mee aan de slag te gaan.
Deze zesde druk is geheel geactualiseerd, herzien en uitgebreid met nieuwe hoofdstukken
over integriteit, corruptie, duurzaam beleggen
en de ethiek van internationaal zakendoen.

Verschenen

In deze rubriek worden recent verschenen boeken, onderzoeksrapporten en beleidsadviezen
aangekondigd. Kopij voor deze rubriek via redactie-esb@economie.nl.

CPB

Tinbergen Instituut

W. Vermeulen, Regional disparities in a small
country? An analysis of regional unemployment
and participation differentials in the Netherlands
from 1975 to 2003, CPB document 113.

2006-034/1 J. Kamphorst & G. van der Laan,
Learning in a Local Interaction Hawk-Dove
Game.

W. Suyker, Nuancing the favourable
assessments of the Nordic economies, CPB
Memorandum 153.
H. Stegeman & F. Suijker, Raming van
het bijstandvolume in CEP 2006, CPB
Memorandum 152.
CPB Notitie, Vrij verkeer werknemers nieuwe
EU-lidstaten.
www.cpb.nl

214

ESB  5-5-2006

2006-035/2 R.P. Gilles, E. Lazarova &
P.H.M. Ruys, On Socio-economic Roles and
Specialization.
2006-036/3 B. Ubbels & E. Verhoef,
Governmental Competition in Road Charging
and Capacity Choice.
2006-037/1 S.Maximiano, R. Sloof &
J.Sonnemans, Gift Exchange and the
Separation of Ownership and Control.

2006-038/1 D.A. Hershey, K. Henkes & H.P.
van Dalen, Mapping the Minds of Retirement
Planners.
www.tinbergen.nl

Merit
2006-015 J.C. Mahlich & T. RoedigerSchluga, The Determinants of
Pharmaceutical R&D Expenditures: Evidence
from Japan.
2006-016 F. Bevilacqua, Random walks and
cointegration relationships in international
parity conditions between Germany and USA
for the Bretton-Woods period.
www.merit.unu.edu