Ga direct naar de content

Regionale verschillen in werkloosheid houden aan

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 5 2000

Regionale verschillen in werkloosheid houden aan
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel is geschreven door de divisie sociaal-economische statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4263, pagina 551, 30 juni 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

In 1999 heeft de daling van de werkloosheid zich in alle provincies voortgezet, en ook in de vier grote steden. Landelijk is de
werkloosheid sinds 1994 gehalveerd. In de noordelijke provincies, waar de werkloosheid in 1994 het hoogst was, bleef de daling achter
bij het landelijk gemiddelde. De werkloosheid bleef daarmee het hoogst in het Noorden. Zowel in 1994 als in 1999 was Groningen de
provincie met de hoogste werkloosheid.
De provincie Utrecht had in beide jaren de laagste werkloosheid. In 1999 was slechts drie procent van de Utrechtse beroepsbevolking
werkloos, terwijl het landelijk gemiddelde 4,1 procent bedroeg. Utrecht was ook de provincie met de hoogste arbeidsdeelname, zowel in
1994 als in 1999. Vorig jaar behoorde 66 procent van de bevolking van 15-64 jaar in deze provincie tot de werkzame beroepsbevolking.
Voor heel Nederland lag dit percentage op 64. (zie figuur 1)

Figuur 1. Werkloze beroepsbevolking in procenten van de beroepsbevolking naar provincie in 1994 en 1999.
Grote steden
In Amsterdam en Rotterdam is de werkloosheid vorig jaar verder gedaald, maar nog ruim boven het landelijk gemiddelde gebleven. Voor
Amsterdam kwam het werkloosheidspercentage uit op 6,8 en voor Rotterdam op 6,6. De werkloosheid in Den Haag en Utrecht heeft zich
in de jaren negentig gunstig ontwikkeld. In 1990 was de werkloosheid in beide steden ongeveer even hoog als in Amsterdam en
Rotterdam. Inmiddels is de werkloosheid in Den Haag en Utrecht nog maar weinig hoger dan het landelijk gemiddelde. De
arbeidsdeelname is in de grote steden ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde, met uitzondering van Rotterdam, waar de
arbeidsdeelname lager is. zie figuur 2

Figuur 2. Werkloze beroepsbevolking in procenten van de beroepsbevolking in de vier grote gemeenten, 1990-1999

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur