Ga direct naar de content

Redactioneel: Nageslacht

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 26 2009

Redactioneel

Albert Jolink
Hoofdredacteur ESB
a.jolink@sdu.nl

Nageslacht

I

n maart jongstleden zei de directeur van het
Centraal Planbureau het nog: “Mannen zijn
veel kwetsbaarder dan vrouwenâ€. Hierbij doelde
hij niet op de psychische gesteldheid van die
ene helft van de bevolking, noch op een doorgeschoten mannenemancipatie. De kwestie betrof de
gevolgen van de economische crisis, gesplitst naar
geslacht. In deze nieuwe strijd der geslachten luidt
de CPB-voorspelling dat mannen het zullen ­ fleggen
a
tegen vrouwen als het gaat om baanbehoud, simpel­
weg omdat mannen werkzaam zijn in sectoren waar
de klappen zullen vallen. Waarschijnlijk doelde de
directeur van het CPB hiermee niet op zichzelf,
omdat het planbureau historisch gezien redelijk
honkvast is in tijden van crises. Veeleer gaat het
hierbij om banen in de industrie of in de transportsector. In het NRC Handelsblad voegde hij hier nog
eens aan toe dat “vrouwen gewoon vlijtiger zijn dan
mannen†(NRC, 2009) dus dat belooft wat voor de
productiviteit van het Centraal Planbureau.
Onlangs publiceerde het CBS de werkloosheidscijfers
tot mei 2009. Nu de crisis al aardig op stoom begint
te komen zouden de effecten toch ook zichtbaar
moeten worden op de arbeidsmarkt en zouden de
cijfers over de M/V-verhouding ook duidelijk moeten
worden. Het CBS komt hier volledig aan tegemoet
en rapporteert dat het aantal werklozen ten opzichte
van vorig jaar met 45.000 mensen is gestegen. Deze
stijging wordt, inderdaad, voor twee derde ­ edragen
g
door de mannen en de rest door de vrouwen.
In dat opzicht zijn de mannen toch kwetsbaarder
gebleken dan de vrouwen. In aantallen werklozen
in de periode maart tot mei 2009 zijn mannen en
vrouwen bijna in evenwicht: respectievelijk 180.000
en 178.000. Op basis hiervan zou je kunnen zeggen
dat de crisis heeft gezorgd voor een gelijkere verde-

ling van de werkloosheid onder mannen en vrouwen.
Het beeld wordt nog scherper wanneer niet de vergelijking met vorig jaar maar met twee jaar geleden
wordt gemaakt, in dit geval maart tot mei 2007. Ten
opzichte van het voorjaar van 2007, is de totaalsom
van werkloze mannen en vrouwen samen in 2009
vrijwel gelijk gebleven. Bij vrouwen echter is de werkloosheid dit jaar ten opzichte van twee jaar geleden
zelfs gedaald, terwijl de mannen alleen maar banen
moesten inleveren. Vlijtig of niet, vrouwen hebben
het in de laatste twee jaar dus veel beter gedaan dan
hun mannelijke evenknie. Overigens is deze ontwikkeling al wat langer gaande, dus de vraag is gerechtvaardigd in hoeverre de crisis hier debet aan is.
Wat zowel bij mannen en vrouwen opvalt is dat de
stijging van de werkloosheid vooral hard aankomt bij
de groep mensen onder de 45 jaar. Ten opzichte van
vorig jaar zijn 51.000 mensen van 45 jaar en jonger
werkloos geworden, meer dan de totale aanwas. Dit
kan doordat mannelijke 45-plussers hun werkloosheid hebben zien dalen, met negenduizend, en
dat in tijden van crisis. De vrouwelijk 45-plussers
hebben wel banen in moeten leveren maar veel
minder dan de 45-min vrouwen. Met name mannen
tussen de 25 en 45 jaar hebben het van 2008 naar
2009 flink te verduren gehad. Maar ook de mannelijke beroepsbevolking onder de 25 moet het ontgelden. Bij vrouwen is weinig verschil waar te nemen
tussen de categorie tussen de vijftien en 25 en die
tussen de 25 en 44.
Het begint erop te lijken dat niet de vrouwen maar
met name de ouderen veel minder kwetsbaar zijn
in de crisis. De daling van de werkloosheid van de
mannelijke 45-plussers is overigens ook al begonnen voordat men in Nederland over de kredietcrisis
sprak, dus ook hier is de vraag hoe behulpzaam
de crisis is geweest. Wat wel duidelijk wordt is dat
de crisis eerder beelden oproept van een strijd der
generaties dan van geslachten. Met de vergrijzing
voor de deur lijkt het ook voor de 45-plusser van
belang in te zien dat de jongere generaties niet
zomaar werkloos aan te kant kunnen blijven. Met het
vervolg van de crisis nog voor de boeg wordt het tijd
om de kwetsbaarheid van de jongere generaties als
leidraad voor beleid te gaan nemen. Uiteraard ook
voor het nageslacht.

Literatuur
NRC Handelsblad (2009) CPB directeur: Crisis raakt mannen
harder dan vrouwen. 25 maart.

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4563) 26 juni 2009

387

Auteur