Ga direct naar de content

Redactioneel: Fout geparkeerd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 20 2014

.

Redactioneel ESB

Fout geparkeerd
Ingezonden kabinetsbrief
Betreft: parkeren in gemeenten

satie gaan tarieven ook nog eens omhoog. Laat nieuwe gemeenteraden hier
alsjeblieft werk van maken.
Wat ze dan moeten doen? Ter kennis­
Waarde lezer, beste burger,
geving had ik de oratie van VU-econoom Jos van Ommeren van 2012 er
e hebben gekozen, de
nog eens op nageslagen – een aanrader
stemmen zijn geteld.
voor iedereen die wil leren over falend
Allereerst namens het
en succesvol parkeerbeleid. Op basis
voltallige kabinet welgemeende comvan jarenlange onderzoekservaring was
plimenten aan de vele vrijwilligers in
zijn conclusie dat het Nederlandse parde stemlokalen. Uitstekend werk, jullie
keerbeleid zo slecht nog niet is. We hoezijn een pijler onder de lokale democraven over het algemeen maar kort te zoetie. Dan laat ik nu dit formele woord
ken naar een parkeerplaats; al zag ook
van dank graag varen voor een meer
hij in dat deze moeilijker te vinden is in
persoonlijke vertelling over de boeiende
volle stadswijken. Tegelijk schatten geperiode die achter ons ligt.
Gelijn Werner
meenten parkeerruimte niet altijd op de
Laat ik beginnen bij het moment dat ieEindredacteur ESB
juiste waarde. De heer Van Ommeren
mand mij op de schouder tikte om te lag.werner@sdu.nl
geeft het voorbeeld van parkeerplaatten weten dat het toch echt tijd was om
sen die voor een appel en een ei worden
mijn stem uit te gaan brengen. Hop, in
vergund aan omwonenden. Laat parde auto dus. En dat werd me een tocht.
Het stemlokaal zat ergens in een drukke stadswijk, halverwege keerplaatsen gaan naar mensen die deze het meeste waarderen,
een nauwe eenrichtingsstraat, waar ik de auto absoluut niet of het nu omwonenden zijn of bezoekers. Dit maximaliseert het
kwijt kon. Ook nabij was het lastig parkeren. Uiteindelijk lukte nut dat mensen uit de parkeerplek halen en de inkomsten voor
het twee straten verderop, er zat niets anders op dan een plicht- de gemeenten. Waarom zou het belang van omwonenden ook
zwaarder tellen dan van bezoekers? Hoog tijd dat mensen leren
matige wandeling. En de parkeermeter liep vrolijk mee.
Goed geluimd rondlopend in het bleke voorjaarszonnetje, zag dat ook ruimte schaars is en een prijs kent. Mij had het de flinke
ik de positieve kant er ook wel van in. De marginale opbrengst wandeling van parkeerplaats naar stemlokaal bespaard.
van één stem leek ineens aanzienlijk. Een iets grotere kans op Parkeer-economische wijsheden indachtig kwam het me ook
een aantrekkelijke parkeervoorziening voelde als precies dat voor dat mijn nieuwe gemeenteraad er goed aan doet geen prolokale doel dat een lokale stem waardevol maakt. Na een wel- ducten te creëren die minder waard zijn dan ze kosten. Laat menbewuste stem voor een beter parkeerbeleid keerde ik tevreden sen betalen voor parkeren, maar laat die dure parkeergarages voor
wat ze zijn: te duur. Voor zover ze al bestaan, neem het verlies:
huiswaarts.
Tot mijn genoegen was parkeernood toch al niet aan dovemans reken een prijs die de inkomsten maximaliseert en niet een prijs
oren besteed deze gemeenteraadsverkiezingen. Als het aan die automobilisten wegjaagt. Of sluit de tent, en gun plekken op
CDA en PvdA ligt mogen we elk eerste half uur gratis parkeren straat aan de hoogste bieder.
rond het centrum van Breda. De Haagse VVD belooft 2500 ex- Waarde burgers, u ziet het, parkeren gaat me aan het hart.
tra parkeerplaatsen. In Nijmegen maakt GroenLinks zich hard Dankbaar ben ik dan ook dat mijn stem telt, zoals ook die van
voor een autovrijer centrum met nabijgelegen parkeergarage. u. Ik dank u voor uw tijd en aandacht.
Terwijl de Hoofddorpse CDVP graag de parkeerheffing afschaft
op zondagochtend opdat mensen zorgeloos naar de kerk kun- Hoogachtend,
nen. In elk tv-gesprek benadrukten mijn collega’s en ik daarom: uw kabinetsvertegenwoordiger
er valt echt iets te kiezen op 19 maart.
Ik had me vooraf ook behoorlijk laten informeren. De nieuwste PS. Eerdere lezers van de brief vroegen zich af of ik het belang
CBS-statistieken bijvoorbeeld maakten duidelijk dat twee op de van arbeidsparticipatie, maatschappelijke ondersteuning en
drie gemeenten die parkeergeld heffen zich afgelopen jaar te rijk jeugdzorg niet marginaliseerde door alle aandacht op het parrekenden. De vele nieuwe parkeergarages stonden veel leger dan keerbeleid te vestigen. Dat zou zo maar kunnen. Deze kwesties
voorzien. Tegelijk haalden gemeenten met 660 miljoen euro meer staan nog aan het Binnenhof in Den Haag geparkeerd. Uw geparkeergeld op dan ooit tevoren, als gevolg van gestegen tarieven meenteraad doet er evenwel goed aan zich hierover vast te buien uitdijende betaalzones. Gemeenten gebruiken ons (ik schrijf gen. Op de goede afloop dient u te vertrouwen.
jullie als medeburger) dus als melkkoe, en maken er vervolgens
een zootje van door veel te dure garages te bouwen. Ter compen-

W

Jaargang 99 (4681) 21 maart 2014

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

161

Auteur