Ga direct naar de content

Redactioneel

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 17 2006

Ter inleiding

Albert Jolink
Hoofdredacteur ESB,
Associate Professor RSM Erasmus University
a.jolink@sdu.nl

M

et de verkiezingen voor de
Tweede Kamer voor de deur komt
een oud economisch beginsel
weer om de hoek kijken: keuze­
gedrag. Hoewel het bij de gedragingen in
het stemhokje nauwelijks een overweging zal
zijn hoe dit keer de alternatief aanwendbare
middelen zullen worden ingezet, staat het
keuzegedrag wel voorop: meer AOW, minder
werkelozen, beter onderwijs of zwaardere
straffen. Niet zelden zullen hierbij economische
argumenten, of de eigen portemonnee, een rol
spelen.
Op stemgedrag gerichte politici willen graag de
economische voordelen van hun programma’s
toelichten, en doen dat met veel verve. In de
afgelopen 90 jaar volgt ESB de ontwikkelingen
in de economie en is in sommige gevallen het
beleid ver vooruit geweest. Na de oprichting
van ESB in 1916 zijn vele kabinetten gekomen
en weer gegaan, maar in alle tijden heeft ESB
een informerende en adviserende rol kun­
nen spelen voor, en namens, economen in
Nederland. Voorafgaande aan de vele verkie­
zingen, sinds 1916, heeft ESB voorstellen be­
kritiseerd, lansen gebroken, analyses gemaakt,
en evaluaties gepresenteerd om de kiezers
op de hoogte te stellen van de economische
zaken in het land.

kiezen economische thema’s uit de uitgaven
van ESB uit het recente en minder recente
verleden. Hiervoor hebben we alle politieke
partijen die begin 2006 in de Tweede Kamer
zitting hadden uitgenodigd om een drietal
artikelen uit ESB te kiezen waarvan zij denken
dat die belangrijk zijn om nogmaals onder de
aandacht te brengen. Uiteindelijk hebben acht
partijen hieraan gehoor gegeven en hebben
vier ‘groepen’ om uiteenlopende redenen voor
de uitnodiging bedankt. Daarnaast hebben we
de politieke partijen de gelegenheid gegeven
om de selectie van de betreffende ESB artike­
len kort toe te lichten. Aan de auteurs hebben
we de gelegenheid geboden om af te zien van
publicatie indien zij zich niet konden vinden in
de rol die hen was toebedeeld.
De uitkomst van dit proces is een verzameling
van artikelen die de economische agenda van
2007 en daarna mogelijk zal gaan vormen.
Hierbij blijkt dat een aantal thema’s al meer­
dere jaren op de agenda staan en een aantal
onderwerpen nieuw zijn. Ook blijkt dat een
aantal partijen eenzelfde artikel op hun lijstje
hebben, mogelijk met een andere motivatie
maar waarschijnlijk door gelijkluidende econo­
misch-politieke sympathieën.
De lezer van ESB wordt uitgenodigd zich
tegoed te doen aan de keuze van uw politieke
partij of om de gezichtspunten van de ‘andere’
partij via de ESB artikelen tot zich te nemen.
In alle gevallen hopen we een functie te ver­
vullen die we al 90 jaar vervullen: een brug te
slaan, tussen economische theorie en econo­
misch beleid. Ik wens u veel leesplezier.

In dit ESB verkiezingsdossier gaat het niet
om het kiezen van politieke standpunten maar
hebben we de rollen omgedraaid: politici

ESB

november 2006

Auteur