Ga direct naar de content

Rectificatie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 27 1982

RECTIFICATIE
In het artikel van prof. mr. S. W. Couwenberg, Eigendomsrecht en eigendomsopvattingen in ontwikkeling (I). Eigendom in een liberaal-democratische context, in ESB van
13januari 1982, is uit de laatste alinea van bladzijde 43 een
passage weggevallen. De tekst van de laatste alinea drukken
wij hierbij volledig af.
Bij het bepalen van de onderlinge verhouding tussen de
verschillende vormen van eigendom die zich binnen het pluralistische eigendomsstelsel ontwikkeld hebben, geldt het
algemeen belang als beslissend criterium. Bij de politieke
interpretatie hiervan openbaren zich nog wel ideologische
accentverschillen. In socialistische kring is men in het algemeen geneigd eerder de noodzaak van publieke eigendomsvormen te benadrukken en het eenmaal tot stand gekomen
gemeenschapsbezit zoveel mogelijk integraal in stand te houden. In christen-democratische kringen gaat men er op basis
van het principe van subsidiariteit vanuit dat meer publieke
vormen van eigendom pas aan bod komen als de particuliere
vormen minder adequaat zijn en staat men ook meer open
voor reprivatisering van gemeenschapsbezit als hiervoor gegronde redenen zijn aan te voeren en het algemeen belang
zich hiertegen niet verzet. In liberale kring zien we veelal een
nog sterkere voorkeur voor particuliere boven meer publieke
eigendomsvormen. Inzake reprivatisering lopen het christendemocratisch en het liberale standpunt praktisch parallel,
zoals blijkt uit de regeringsnota inzake het staatsbezit die de
minister van Financiën, J. Zijlstra op 14 november 1960
namens het confessioneel-liberale kabinet-De Quay bij de
Tweede Kamer heeft ingediend. Inzake reprivatisering wordt
hierin o.a. het volgende opgemerkt:

96