Ga direct naar de content

Participatie ouderen fors toegenomen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 23 2001

Participatie ouderen fors toegenomen
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Dit artikel is samengesteld door de divisie sociale en ruimtelijke statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 86e jaargang, nr. 4296, pagina 191, 23 februari 2001 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

De werkzame beroepsbevolking telde in 2000 gemiddeld bijna zeven miljoen personen, dat is 154.000 meer dan in 1999. Deze stijging
is geringer dan die in voorgaande jaren, maar ligt boven het gemiddelde van de laatste tien jaar. In de jaren 1997-1999 lag de groei van
de werkzame beroepsbevolking rond de 200.000, terwijl in de laatste tien jaar de groei gemiddeld ruim 130.000 bedroeg. Het gaat hier
om werkenden met een wekelijkse arbeidsduur van ten minste twaalf uur.
De arbeidsdeelname van vrouwen is in 2000 verder toegenomen. Vorig jaar had ruim 52 procent van alle vrouwen van 15-64 jaar betaald
werk voor twaalf uur of meer per week. In 1990 was dit percentage nog 39. De participatie van vrouwen is het hoogst onder 25-29 jarigen.
In deze leeftijdsgroep werkte in 2000 driekwart van de vrouwen; tien jaar eerder werkten in deze leeftijdscategorie nog maar zes van de
tien vrouwen.
De arbeidsdeelname van mannen is vorig jaar eveneens toegenomen, en wel tot 77 procent (15-64 jaar). Sinds 1990 is de arbeidsdeelname
van mannen met zes procentpunten gestegen. De stijging deed zich vooral na 1995 voor en was het grootst in de leeftijdsgroepen 15-24
jaar en 50-59 jaar. Een deel van deze stijging vloeit voort uit de daling van het aantal werkloze mannen sinds 1995 met circa 140.000.
In de leeftijdsgroep van 50-64 jaar is de arbeidsparticipatie de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De stijging is vooral groot bij de 55-59
jarigen. In deze leeftijdsgroep liep de arbeidsdeelname vorig jaar op tot vijftig procent. In 1995 had 39 procent in deze leeftijdsgroep
betaald werk.
De werkloze beroepsbevolking is vorig jaar met 25.000 gedaald tot 267.000. Deze daling is aanzienlijk kleiner dan die in de drie
voorgaande jaren. Sinds 1994 is de werkloze beroepsbevolking ongeveer gehalveerd. De werkloze beroepsbevolking bestaat uit mensen
die actief zoeken naar werk van twaalf uur of meer per week en direct kunnen beginnen. Het ingeschreven staan bij het arbeidsbureau is
daarbij niet van belang.
Zie figuur 1, figuur 2 en figuur 3

Figuur 1. Werkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar, mutaties t.o.v. voorgaand jaar

Figuur 2. Werkzame beroepsbevolking van 15-64 jaar in 1990 en 2000, in procenten van de bevolking naar leeftijdsgroep en geslacht

Figuur 3. Werkzame beroepsbevolking 50-64 jaar in 1995 en 2000, in procenten van de bevolking naar leeftijdsgroep

Copyright © 2001 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur