Ga direct naar de content

Overheidssurplus houdt rente VS laag

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 24 1999

Overheidssurplus houdt rente VS laag
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4194, pagina 199, 12 maart 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Het vooruitzicht van structurele overschotten van de Amerikaanse federale overheid is zowel in een binnenlandse als in een
internationale context gunstig.
Demografische trends in de VS wijzen op een sterke druk op de overheidsfinanciën vanaf 2010. In dat jaar gaat de eerste lichting van de
baby-boom generatie met pensioen. De federale sociale zekerheid, de gezondheidszorg voor ouderen (Medicare) en gehandicapten
(Medicaid) zullen dan bijvoorbeeld fors toenemen. President Clinton wil op deze uitgaveposten niet bezuinigen, maar de
begrotingsoverschotten grotendeels door overheidsfondsen laten beleggen op de kapitaalmarkt. Daaruit kunnen in een later stadium de
kosten van de vergrijzing deels worden gefinancierd.
Uit het teruglopende aanbod van staatsobligaties en de inkoop van obligaties door overheidsfondsen ontstaat een verdere neerwaartse
druk op de kapitaalmarktrente in de VS. Dit komt in een internationale context gelegen. Buitenlandse beleggers, m.n. die uit Azië, zijn
mogelijk in de toekomst minder genegen het steeds grotere tekort op de lopende rekening van de VS te financieren. Het oplopen van de
lange rente in Japan geeft hiervoor één verklaring. Hierdoor zullen er meer Japanse spaarmiddelen in Japan zèlf worden aangewend.
Voorheen werd het Japanse besparingsoverschot voor een deel in Amerikaanse overheidsschuld belegd. Ook de komst van de euro
geeft mogelijk een opwaartse impuls op de Amerikaanse rente. De dollar verliest immers zijn unieke status als ‘s werelds reserve-valuta.
Voor Japan, alsmede voor centrale banken in een aantal Aziatische landen met veel overheidspapier in de portefeuille, is de euro een
alternatief voor dollarwaarden.
De te beleggen middelen vanuit de overheidssurplussen in de VS mitigeren echter de eventuele hieruit voortvloeiende negatieve
koerseffecten. Mede daardoor kan het renteklimaat in de VS toch gunstig blijven (zie figuur 1).

Figuur 1. Federaal overheidssaldo VS: realisaties en ramingen

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur