Ga direct naar de content

Nog genoeg tafelzilver voor de beurs

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 30 2000

Nog genoeg tafelzilver voor de beurs
Aute ur(s ):
FDA (auteur)
Dit artikel is samengesteld door Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4271, pagina 723, 15 september 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Volgens recente OESO-cijfers steeg het bedrag dat in 1999 met privatiseringen gemoeid was tot $ 145 miljard. Dit was beduidend
hoger dan een jaar eerder, al blijft 1997 met $ 157 miljard vooralsnog het topjaar. Binnen de industrielanden is de
privatiseringsactiviteit geconcentreerd in de Europese Unie – in de Verenigde Staten kunnen immers nauwelijks bedrijven
geprivatiseerd worden vanwege het traditioneel kleine overheidsbelang in het economisch proces – terwijl ook Japan en Australië een
sterke privatiseringstendens kennen. Landen als Frankrijk, Italië en Duitsland zijn op dit gebied sterk in opkomst, terwijl de
privatiseringsactiviteit in het Verenigd Koninkrijk duidelijk zijn top voorbij is. Globalisering en, met name in Europa, verandering in
de regelgeving zijn belangrijke katalysatoren voor het privatiseringsproces. Zo zijn of worden, vooruitlopend op de liberalisering van
de Europese energiesector in de komende jaren, de nationale en regionale energiebedrijven in veel landen verzelfstandigd en/of
geprivatiseerd. Een uitschieter op dit gebied was het Italiaanse elektriciteitsbedrijf ENEL dat vorig jaar naar de beurs ging. Deze
beursgang bracht de Italiaanse staatskas circa achttien miljard euro op.
Als sector staan de energiebedrijven wereldwijd – met rond $ 27 miljard in 1999 – op nummer twee. Koploper is de telecomsector, waarmee
overheden zo’n $ 37 miljard ophaalden. Telecombedrijven zijn alleen al vanwege hun omvang vaak een voorloper in de
privatiseringsprogramma’s van overheden. De technologisch geïnduceerde dynamiek in de sector speelt hierbij een belangrijke rol, én
natuurlijk de hoge waardering op de beurs op basis van de groeivooruitzichten. De komende jaren zullen de belangen in met name de
telecom- en energiebedrijven ongetwijfeld verder worden afgebouwd. In de energiesector zullen beursintroducties de boventoon voeren,
omdat de meeste bedrijven nog steeds aan de overheid zijn gelieerd. Hoewel de meeste nationale telecombedrijven inmiddels
geprivatiseerd zijn, hebben overheden vaak hier nog steeds grote belangen. Zo heeft de Duitse overheid een belang van meer dan
veertig procent in Deutsche Telekom, hetgeen een huidige marktwaarde vertegenwoordigt van circa vijftig miljard euro, en is het
Nederlandse staatbelang in KPN goed voor rond acht miljard euro (zie ook figuur 1).

Figuur 1. Opbrengsten privatiseringen wereldwijd

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur