Ga direct naar de content

Nog geen verbetering van de economie

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 10 2002

Nog geen verbetering van de economie
Aute ur(s ):
Divisie macro-economische statistieken en publicaties van het cbs
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4377, pagina 715, 4 oktober 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Zijn er tekenen zichtbaar van een herstel van de economie? Vooralsnog ontbreken in september 2002 duidelijk positieve signalen.
Gunstig zijn wel de laatste ontwikkelingen in de buitenlandse goederenhandel. In juli is de waarde van de export van goederen gelijk
aan die van juli 2001. Hiermee is een reeks van elf opeenvolgende maanden van dalingen doorbroken. Ook positief voor de economie
is het feit dat de inflatie in augustus met 0,2 procentpunt is teruggelopen. Hoewel het producentenvertrouwen in de industrie in
augustus iets is gedaald, is het vertrouwen nog wel duidelijk hoger dan in de eerste zes maanden van dit jaar. Negatief voor de
economie is het feit dat het consumentenvertrouwen voor de achtste maal op rij is gedaald. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt niet rooskleurig. De aandelenbeurzen zijn, mede door de onzekerheden omtrent een herstel van de economie en de
dreiging van een militair ingrijpen in Irak, in de loop van september verder ingezakt. De oorlogsdreiging heeft ook de aardolieprijs
doen stijgen. Deze is inmiddels de 28-dollargrens gepasseerd.
Economische groei in Nederland laag
Na 1999 is de economische groei in Nederland bijna ieder kwartaal afgenomen. De gebruikelijke maatstaf voor de economische groei, het
volume van het bruto binnenlands product (bbp), was in het tweede kwartaal van dit jaar nog maar 0,1 procent groter dan in hetzelfde
kwartaal een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 1999 was dit percentage nog 4,8. Ook in de Verenigde Staten is de economische groei
voortdurend gedaald, van bijna vijf procent in het tweede kwartaal van 2000 naar -0,3 procent in het derde kwartaal van vorig jaar. In
tegenstelling tot de ontwikkeling in Nederland, liet de economische groei in de vs hierna een herstel zien. In het tweede kwartaal van dit
jaar was het bbp in de vs 2,1 procent hoger. Ook in de eurozone als geheel is de economie dit jaar weer voorzichtig aan het opkrabbelen,
na een neergang vanaf medio 2000. Vóór medio 2000 was het groeitempo van de economie in ons land een aantal jaren hoger dan in de
eurozone, maar in de periode hierna is het stijgingspercentage van Nederland niet meer boven dat van de eurozone uitgekomen. Met
name in Spanje en Frankrijk steeg het bbp in de eerste helft van 2002 harder dan bij ons. Bij onze twee buurlanden België en Duitsland is
in deze periode de economische groei echter eveneens stilgevallen.
Verband consumentenvertrouwen en inflatie
Binnen de eurozone is de daling van het consumentenvertrouwen in Nederland het grootst. Ook in Portugal en in Italië zijn de
consumenten een stuk negatiever geworden. Daarentegen is in Duitsland, Finland, België en Frankrijk het vertrouwen van de consument
in de periode januari-juli juist sterk verbeterd. Het valt op dat in de landen waarin het vertrouwen sterk is verbeterd de inflatie laag is.
Voor Nederland, Portugal en Italië geldt juist het omgekeerde. In deze landen ging een sterke verslechtering van het
consumentenvertrouwen samen met relatief hoge inflatiecijfers. Het lijkt erop dat de consumenten in de landen van het eurogebied bij de
bepaling van de mate van hun vertrouwen, voor een belangrijk deel ook de hoogte van het inflatiecijfer in hun land hebben meegewogen.
Een verband tussen de verandering van het consumentenvertrouwen en de economische groeicijfers is dit jaar in de landen van het
eurogebied niet duidelijk zichtbaar.
figuur 1

Figuur 1. Economische groei
figuur 2

Figuur 2. Verband inflatie en consumentenvertouwen

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteurs